• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2014 về điều chuyển nhiệm vụ, thẩm quyền định giá đất cụ thể từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Quyết định 1128/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1128/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN NHIỆM VỤ, THẨM QUYỀN ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TỪ SỞ TÀI CHÍNH SANG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1137/SNV ngày 04/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển nhiệm vụ, thẩm quyền định giá đất cụ thể và các hồ sơ, tài liệu có liên quan về công tác định giá đất cụ thể từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận theo đúng quy định của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận, phải đảm bảo hoạt động bình thường của công tác định giá đất cụ thể.

Thời gian hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận chậm nhất ngày 30/8/2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CPVP, KTTH, NNTN, CB - TH;
- Lưu: VT, NCnvhuy435.

CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1128/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Lê Viết Chữ
Ngày ban hành: 13/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1128/QĐ-UBND

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285863