• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quyền lập hội


 

Quyết định 1137/QĐ-UBND năm 2013 cho phép thành lập Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường tỉnh Hưng Yên

Tải về Quyết định 1137/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1137/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 270/TTr-SNV ngày 14/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường tỉnh Hưng Yên.

Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là Hội KHKT Cầu đường Hưng Yên) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những người làm công tác khoa học kỹ thuật, quản lý cầu đường và những người quan tâm đến công tác KHKT cầu đường Hưng Yên nhằm tập hợp, đoàn kết để nâng cao kiến thức nghề nghiệp, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cầu đường phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành giao thông vận tải, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hội KHKT Cầu đường Hưng Yên hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, tự quản lý, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

Hội hoạt động trên phạm vi địa bàn tỉnh Hưng Yên; là hội viên của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Hội hoạt động tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Hội sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hội KHKT Cầu đường Hưng Yên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài sản, tài chính, tài khoản tại ngân hàng.

Trụ sở của Hội: Đặt tại cơ quan Văn phòng Sở giao thông Vận tải.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên, hội viên;

- Phổ biến và khuyến khích, tạo điều kiện nâng cao trình độ khoa học và công nghệ cầu đường của hội viên và trong nhân dân;

- Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm đóng góp ý kiến với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan của tỉnh về chiến lược, quy hoạch, chủ trương, cơ chế, các dự án lớn phát triển giao thông vận tải, quản lý và bảo trì công trình giao thông và thúc đẩy hội nhập quốc tế;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ các đề tài về cầu đường, an toàn giao thông và môi trường thiết thực và phù hợp với khả năng, điều kiện của Hội;

- Tổ chức các loại hình đào tạo nâng cao trình độ nghề nghiệp, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm nhằm góp phần xây dựng xã hội học tập, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về lĩnh vực cầu đường theo quy định của pháp luật;

- Tuyên truyền, vận động trí thức khoa học và công nghệ cầu đường phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, vì lợi ích của xã hội;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và của các tổ chức thành viên; tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp của hội viên; góp phần cải tạo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên;

- Thực hiện vai trò, trách nhiệm là hội thành viên của Liên hiệp hội; tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi Chính phủ trong nước; mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức nghề nghiệp cầu đường các tỉnh lân cận và trong cả nước.

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức

Hội KHKT Cầu đường tỉnh Hưng Yên gồm:

- Đại hội đại biểu hoặc đại hội toàn thể;

- Ban Chấp hành Hội;

- Ban Thường vụ Hội (gồm: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên Ban Thường vụ Hội);

Đại hội toàn thể được tổ chức 05 năm một lần, có nhiệm vụ thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ, thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới; sửa đổi quy chế, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Về tài chính hoạt động của Hội KHKT Cầu đường tỉnh Hưng Yên theo chế độ tự chủ.

Nguồn thu của Hội gồm: Hội phí và các khoản thu hợp pháp khác.

Các khoản chi của Hội gồm: Chi thực hiện các hoạt động của Hội, cơ quan thường trực của Hội, thi đua khen thưởng, mua sắm, sửa chữa tài sản, ủng hộ từ thiện theo quy định của pháp luật.

Các khoản thu, chi của Hội do Ban Chấp hành Hội quyết định trên cơ sở đúng với các nguyên tắc tài chính hiện hành của Nhà nước và phải báo cáo công khai trước Ban Chấp hành Hội.

Điều 5. Hội KHKT Cầu đường tỉnh Hưng Yên chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nội vụ, các sở, ngành thuộc lĩnh vực Hội hoạt động. Có nhiệm vụ thực hiện Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh Hưng Yên căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Ngọc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1137/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Đặng Minh Ngọc
Ngày ban hành: 08/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1137/QĐ-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205889