• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1138/QĐ-TTg năm 2018 về ký Thông cáo chung về "Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững” giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1138/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ THÔNG CÁO CHUNG VỀ “HỢP TÁC QUỐC TẾ TỰ NGUYỆN CHỐNG ĐÁNH BẮT HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGƯ NGHIỆP BỀN VỮNG” GIỮA VIỆT NAM VÀ IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 6959/TTr-BNN-HTQT ngày 05 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo “Thông cáo chung về Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững” giữa Việt Nam và In-đô-nê- xi-a.

Điều 2. y quyền cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký Thông cáo chung.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Thông cáo chung ngay sau khi Thông cáo chung này có hiệu lực.

Điều 4. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NNPTNT, NG, TP, CA
, QP;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, NN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).NĐ 16

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1138/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1138/QĐ-TTg

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
394166