• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đăng ký biện pháp bảo đảm


 

Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tải về Quyết định 114/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2017/NĐ-CP NGÀY 01/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 2300/QĐ-BTP ngày 13/11/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 20/TTr-TP ngày 10/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Đăng ký QGGDBĐ - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học - Công báo;
- Lưu: VT, CVNC
Hào.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2017/NĐ-CP NGÀY 01/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, thống nhất quy định của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (sau đây gọi tắt là Nghị định s 102/2017/NĐ-CP) tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả, đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan theo quy định của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP .

- Xác định cụ thể công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP .

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác đtổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả và đồng bộ các quy định của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP .

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, đúng tiến độ và đầy đủ nội dung của Kế hoạch gia các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện trong việc tham mưu quản lý Nhà nước về lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các nội dung của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

a) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và các văn bản có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

b) Tham dự các lớp tập huấn, quán triệt nghiệp vụ pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các cơ quan có liên quan tổ chức.

- Thành phần tham dự: đại diện Lãnh đạo, công chức Sở Tư pháp được giao phụ trách lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; viên chức của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: trong Quý I năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, cập nhật và trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bthủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

3. Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất theo quy đnh của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Nghị định số 102/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.

- Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm.

5. Báo cáo Bộ Tư pháp về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất tại địa phương

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký biện pháp bảo đảm; thực hiện kiểm tra hàng năm, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có) và kịp thời tháo gnhững khó khăn, vướng mắc về tổ chức và hoạt động tại Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Tổng hợp tình hình thực hiện; tiến hành sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo y ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả công tác gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh những nội dung cơ bản của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP .

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các cơ quan có liên quan gửi văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 114/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 114/QĐ-UBND

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377471