• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2014 về kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tải về Quyết định 1140/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1140/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2014-2015 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 64/TTr-SGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau:

1. Ngày tựu trường: Ngày 05 tháng 8 năm 2014.

2. Ngày khai giảng năm học mới: Ngày 05 tháng 9 năm 2014.

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I: Từ ngày 19 tháng 8 năm 2014 đến ngày 30 tháng 12 năm 2014; riêng lớp 12 từ ngày 12 tháng 8 năm 2014 đến ngày 15 tháng 12 năm 2014. Thời gian bố trí như sau:

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học: 18 tuần thực học;

- Giáo dục trung học: 19 tuần thực học;

- Giáo dục thường xuyên: 17 tuần thực học;

4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II: Từ ngày 02 tháng 01 năm 2015 đến ngày 22 tháng 5 năm 2015; riêng lớp 12 từ ngày 26 tháng 12 năm 2014 đến ngày 16 tháng 5 năm 2015. Thời gian bố trí như sau:

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học: 17 tuần thực học;

- Giáo dục trung học: 18 tuần thực học;

- Giáo dục thường xuyên: 17 tuần thực học.

Thời gian còn lại trong mỗi kỳ học dành cho các hoạt động khác, thời gian ôn thi tốt nghiệp lớp 12 do các đơn vị chủ động bố trí trong năm học.

5. Ngày kết thúc năm học: Ngày 29 tháng 5 năm 2015.

6. Thi học sinh giỏi:

- Cấp tỉnh: Cấp trung học phổ thông hoàn thành trước ngày 17 tháng 10 năm 2014; thi chọn đội tuyển hoàn thành trước ngày 14 tháng 11 năm 2014. Cấp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 12 tháng 3 năm 2015.

- Thi học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông: Ngày 08, 09 và 10 tháng 01 năm 2015.

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở xong trước ngày 05 tháng 6 năm 2015.

8. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2014-2015: Ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2015.

9. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học cho năm học 2015-2016: Hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2015.

10. Nghỉ Tết Nguyên đán: (12 ngày) Từ ngày 12 tháng 02 năm 2015 đến hết ngày 23 tháng 02 năm 2015 (từ ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày 05 tháng Giêng năm Âm lịch).

11. Các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép trong năm: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động; nếu có sự hoán đổi ngày nghỉ sẽ thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Quyết định trong các trường hợp sau:

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

- Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục - Đào tạo:

- Báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng, huy động số lượng học sinh ra lớp trước ngày 04 tháng 9 năm 2014.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2014-2015 trước ngày 15 tháng 9 năm 2014.

- Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015 trước ngày 25 tháng 01 năm 2015.

- Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015, phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 trước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng CNTT-Công báo;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Chinh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1140/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Ngô Thị Chinh
Ngày ban hành: 18/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1140/QĐ-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240607