• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1144/QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu ven Quốc lộ 30 (đoạn xã An Bình), huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 1144/QĐ-UBND.HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1144/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU VEN QUỐC LỘ 30 (ĐOẠN XÃ AN BÌNH), HUYỆN CAO LÃNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT- BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1076/SXD-KTQH.HTKT ngày 12 tháng 9 năm 2016 và Sở Tài chính tại Công văn số 2039/STC-ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu ven Quốc lộ 30 (đoạn xã An Bình), huyện Cao Lãnh, với các nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu ven Quốc lộ 30 (đoạn xã An Bình), huyện Cao Lãnh.

2. Phạm vi, ranh giới và diện tích lập quy hoạch:

- Phạm vi lập quy hoạch: thuộc một phần ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, nằm cặp hai bên Quốc lộ 30 là đoạn kết nối giữa 02 đô thị là thành phố Cao Lãnh và thị trấn Mỹ Thọ, có ranh giới hạn được xác định như sau:

+ Phía Đông: giáp sông Cần Lố;

+ Phía Tây – Tây Bắc: giáp đường khu 500 căn (phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh);

+ Phía Nam: giáp sông Đình Trung;

+ Phía Bắc: giáp ranh quy hoạch phân khu Khu dân cư - kho hàng, tuyến giao thông ngã tư Quảng Khánh – cầu Rạch Dầu.

- Quy mô lập quy hoạch: Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 57,65 ha, trong đó khu vực điều chỉnh 10,32 ha, khu vực quy hoạch mới 47,33 ha.

3. Tính chất khu vực quy hoạch:

- Là khu dân cư kết hợp với sản xuất, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

- Là khu vực cửa ngõ đi vào trung tâm thành phố Cao Lãnh với không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa, văn minh hiện đại.

4. Các chỉ tiêu cơ bản, nội dung yêu cầu chủ yếu và danh mục hồ sơ đồ án:

Theo nhất theo báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch tại Công văn số 1076/SXD-KTQH.HTKT ngày 12/9/2016 của Sở Xây dựng.

5. Dự toán chi phí và nguồn vốn lập quy hoạch:

5.1. Chi phí:

Chi phí thực hiện lập quy hoạch cơ bản thống nhất theo Công văn số 1076/SXD-KTQH.HTKT ngày 12/9/2016 của Sở Xây dựng và Công văn số 2039/STC-ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Sở Tài chính. Giá trị chi phí tư vấn thực hiện quy hoạch cụ thể do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thỏa thuận nhưng đảm bảo không vượt quá tổng dự toán chi phí do Sở Xây dựng và Sở Tài chính thẩm định.

5.2. Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh.

6. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh;

- Cơ quan thẩm định đồ án quy hoạch: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phê duyệt đồ án quy hoạch: Ủy ban nhân dân Tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập đồ án quy hoạch theo đúng nội dung điều chỉnh nhiệm vụ được phê duyệt và thực hiện một số lưu ý của Sở Xây dựng tại Công văn số 1076/SXD-KTQH.HTKT ngày 12/9/2016 khi triển khai lập đồ án quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1170/QĐ-UBND.HC ngày 14/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu ven Quốc lộ 30 (đoạn xã An Bình), huyện Cao Lãnh.

Ðiều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/KTN.nbht

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1144/QĐ-UBND.HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 10/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1144/QĐ-UBND.HC

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329948