• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 1151/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính ph về việc tổ chức Tng điều tra kinh tế năm 2017;

Căn cứ Công văn số 7509/BKHĐT-TCTK ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác chun bị Tng điều tra kinh tế năm 2017;

Xét đề nghị của Cục Thống kê tại Tờ trình số 25/TTr-CTK ngày 29/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là Ban chỉ đạo) gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Bá Hạnh - Cục Trưởng Cục Thống kê - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Đào Duy Khánh - Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

4. Ông Ngô Việt Thành - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên;

6. Ông Trần Văn Thiện - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên;

7. Ông Phan Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thống kê - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Trọng Thng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

9. Ông Trần Văn Thu - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Xuân Truyền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

11. Ông Lữ Quốc Tuấn - Phó Cục trưng Cục Thuế - Thành viên;

12. Ông Hoàng Duy Sáu - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh - Thành viên;

13. Ông Phan Cư - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Tham mưu và giúp UBND tỉnh trin khai Tng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng phương án, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tng điều tra Trung ương quy định.

2. Tham dự các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ do Ban Chỉ đạo Tng điều tra kinh tế Trung ương tchức. Tchức tập hun nghiệp vụ Tng điu tra cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo, TThường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tng điều tra kinh tế cấp huyện, thành phố.

3. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tchức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang về cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh.

4. Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Tng điều tra Trung ương những vấn đề mới phát sinh đthống nhất xử lý, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

5. Thực hiện các công việc từ khâu chun bị cho đến khi hoàn thành và công bố kết quả Tng điều tra trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tng điều tra Trung ương.

6. Giao Cục Thống kê tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ Thường trực đgiúp việc theo quy định.

7. Ban Chỉ đạo đặt tại trụ sở Cục Thống kê. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh do Trưởng ban ký và sử dụng con dấu của Cục Thng kê do Phó Trưởng ban ký đối với các văn bản liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo tự giải thsau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1; Thủ trưởng đơn vị có liên quan và Chủ tch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Ban Ch đạo Tổng điều tra Trung ương (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND t
nh: CVP, PVP (KT);
- Lưu: VT, KT6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1151/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 04/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1151/QĐ-UBND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328960