• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2016 về thu hồi đất của Công ty cổ phần giống bò thịt, sữa Yên Phú tại xã Kỳ Phú, xã Phú Long, xã Văn Phú, Xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1151/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THU HỒI ĐẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ THỊT, SỮA YÊN PHÚ TẠI XÃ KỲ PHÚ, XÃ PHÚ LONG, XÃ VĂN PHÚ, XÃ PHÚ LỘC, HUYỆN NHO QUAN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 286/TTr-STNMT ngày 26/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi 1.906.564,9 m2 đất của Công ty cổ phần giống bò thịt, sữa Yên Phú đang quản lý tại xã Kỳ Phú, xã Phú Long, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, trong đó:

- Xã Kỳ Phú: 1.522.045,8 m2 đất (gồm: đất trồng lúa nước còn lại 28.020,4 m2, đất trồng cây hàng năm khác 732.713,2 m2, đất trồng cây lâu năm 116.965,3 m2, đất rừng phòng hộ 120.827,8 m2, đất nuôi trồng thủy sản 4.578,8 m2, đất ở tại nông thôn 34.603,3 m2, đất giao thông 3.398,9 m2, đất có mặt nước chuyên dùng 2.066,1 m2; đất sông suối 67.183,9 m2, đất đồi núi chưa sử dụng 57.038,8 m2, núi đá không có rừng cây 354.649,3 m2 ).

- Xã Phú Long: 94.828,5 m2 đất (gồm: đất bằng trồng cây hàng năm khác 56.258.2 m2, đất trồng cây hàng năm khác 30.791,1 m2, đất trồng cây lâu năm khác 1.202,4 m2, đất nuôi trồng thủy sản 90,4 m2, đất giao thông 1.525,8 m2, đất đồi núi chưa sử dụng 4.960,6 m2).

- Xã Văn Phú: 39.690,6 m2 đất (gồm: đất trồng cây hàng năm khác 8.683.2 m2, đất ở tại nông thôn 5.400 m2, đất giao thông 23.600,5 m2, đất thủy lợi 82,6 m2, đất sông suối 1.924, 3 m2).

- Xã Phú Lộc: 250.000,0 m2 đất (gồm: đất trồng cây hàng năm khác 121.500,0 m2, đất trồng cây lâu năm khác 11.000,0 m2, đất rừng sản xuất 117.500 m2).

Để:

1. Giao cho Ủy ban nhân dân các xã quản lý, lập phương án sử dụng đất cụ thể trình UBND huyện Nho Quan phê duyệt và tổ chức thực hiện vào các mục đích cụ thể như sau:

- Diện tích tại xã Kỳ Phú: 1.402.360,5 m2, gồm:

+ Đất trồng lúa nước còn lại là 28.020,4 m2.

+ Đất trồng cây hàng năm khác là 579.195,6 m2.

+ Đất trồng cây lâu năm là 109.952,6 m2.

+ Đất nuôi trồng thủy sản là 4.578,8 m2.

+ Đất giao thông là 28.970,0 m2.

+ Đất có mặt nước chuyên dùng là 2.066,1 m2

+ Đất sông suối là 67.051,6 m2

+ Đất đồi núi chưa sử dụng là 56.811,3 m2.

+ Đất núi đá không có rừng cây là 354.649,3 m2

+ Diện tích lập quy hoạch đất ở là: 118.311,5 m2 (trong đó có các hộ đang sử dụng và quy hoạch tái định cư cho các đối tượng phải di chuyển trong phần diện tích đất thuê của Công ty cổ phần giống bò thịt sữa Yên Phú).

+ Diện tích quy hoạch sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 52.753,3 m2.

- Diện tích tại xã Phú Long: 94.828,5 m2, gồm:

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác là 49.844,5 m2.

+ Đất trồng cây hàng năm khác là 30.791,1 m2.

+ Đất trồng cây lâu năm khác 1.202,4 m2.

+ Đất nuôi trồng thủy sản 90,4 m2.

+ Đất giao thông là 8.064,3 m2.

+ Đất đồi núi chưa sử dụng 4.835,8 m2.

- Diện tích tại xã Văn Phú: 39.690,6 m2, gồm:

+ Đất giao thông là 23.600,5 m2.

+ Đất thủy lợi là 82,6 m2.

+ Đất sông suối là 1.924,3 m2

+ Đất trồng cây hàng năm khác là 8.683,2 m2

+ Diện tích lập quy hoạch đất ở là: 5.400,0 m2 (hiện trạng các hộ đang sử dụng).

- Diện tích tại xã Phú Lộc: 250.000 m2, gồm:

+ Đất trồng cây hàng năm khác là 121.500,0 m2.

+ Đất trồng cây lâu năm khác là 11.000,0 m2.

+ Đất rừng sản xuất là 117.500,0 m2.

2. Giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nho Quan quản lý, lập phương án sử dụng 119.685,3 m2 đất trồng rừng phòng hộ tại xã Kỳ Phú (gồm: 111.870,0 m2 đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ, 7.815,3 m2 đất có rừng trồng phòng hộ).

* Vị trí khu đất:

- Xã Kỳ Phú: Thuộc tờ số 9, 10, 38, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 69, 70, 71, bản đồ địa chính xã Kỳ Phú, lập năm 2010, tỷ lệ 1/1000, 1/2000 và 1/5000.

- Xã Phú Long: Thuộc tờ bản đồ số 30, 35, 37, bản địa chính xã Phú Long lập năm 2011, tỷ lệ 1/1000 và 1/2000.

- Xã Văn Phú: Thuộc bản trích đo địa chính lập năm 2012, tỷ lệ 1/2000.

- Xã Phú Lộc: Thuộc thửa số 1, tờ bản đồ số 1a, bản đồ địa chính xã Phú Lộc lập năm 1997, tỷ lệ 1/2000.

(Có bảng thống kê chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nho Quan và các đơn vị liên quan xác định mốc giới, giao đất tại thực địa, chỉnh lý biến động đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính theo quy định.

Giao UBND huyện Nho Quan phê duyệt phương án sử dụng đất cụ thể và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, Chủ tịch UBND các xã: Kỳ Phú, Phú Long, Văn Phú, Phú Lộc; Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nho Quan và Công ty cổ phần giống bò thịt, sữa Yên Phú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, VP3;
NA/104b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

THỐNG KÊ VỊ TRÍ, DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT THU HỒI VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI 4 XÃ: KỲ PHÚ, PHÚ LONG, VĂN PHÚ, PHÚ LỘC

(Kèm theo Quyết định số: 1151/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: m2

STT

Vị trí trên bản đồ địa chính

Hiện trạng sử dụng đất

Phương án sử dụng đất

Ghi chú

 

Diện tích

Giao UBND Xã Quản lý

Giao Ban quản lý rừng phòng hộ Nho Quan quản lý

Loại đất

 

Diện tích để quản lý

Diện tích quy hoạch đất ở

Diện tích quy hoạch đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

 

Số tờ

Số thửa

Diện tích

Loại đất

 

I.

Xã Kỳ Phú

1.522.045,8

 

1.522.045,8

1.231.295,7

118.311,5

52.753,3

119.685,3

 

 

 

1

9

166

439,5

LUK

439,5

439,5

 

 

 

LUK

 

 

2

9

167

618,1

LUK

618,1

618,1

 

 

 

LUK

 

 

3

9

168

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,0

ONT

250,0

 

250,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

904,0

LNK

904,0

904,0

 

 

 

LNK

 

 

4

9

169

1344,0

LUK

1344,0

1344,0

 

 

 

LUK

 

 

5

9

170

700,8

DCS

700,8

700,8

 

 

 

DCS

 

 

6

9

171

584,7

LUK

584,7

584,7

 

 

 

LUK

 

 

7

9

172

709,3

LUK

709,3

709,3

 

 

 

LUK

 

 

8

9

173

2857,7

NHK

2857,7

2857,7

 

 

 

NHK

 

 

9

9

174

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560,4

ONT

560,4

 

560,4

 

 

ONT

 

 

 

 

 

3204,0

LNK

3204,0

3204,0

 

 

 

LNK

 

 

 

 

 

5895,9

LUK

5895,9

5895,9

 

 

 

LUK

 

 

10

9

175

1685,6

DCS

1685,6

1685,6

 

 

 

DCS

 

 

11

9

196

741,1

LUK

741,1

741,1

 

 

 

LUK

 

 

12

9

197

341,1

LUK

341,1

341,1

 

 

 

LUK

 

 

13

9

198

407,4

LUK

407,4

407,4

 

 

 

LUK

 

 

14

9

199

2570,2

DCS

2570,2

2570,2

 

 

 

DCS

 

 

15

9

200

334,1

LUK

334,1

334,1

 

 

 

LUK

 

 

16

9

201

215,2

LUK

215,2

215,2

 

 

 

LUK

 

 

17

9

202

108,9

LUK

108,9

108,9

 

 

 

LUK

 

 

18

9

203

158,6

LUK

158,6

158,6

 

 

 

LUK

 

 

19

9

204

103,7

LUK

103,7

103,7

 

 

 

LUK

 

 

20

9

205

261,3

LUK

261,3

261,3

 

 

 

LUK

 

 

21

9

243

337,3

DCS

337,3

337,3

 

 

 

DCS

 

 

22

9

244

620,5

LUK

620,5

620,5

 

 

 

LUK

 

 

23

9

245

225,6

LUK

225,6

225,6

 

 

 

LUK

 

 

24

9

246

268,5

LUK

268,5

268,5

 

 

 

LUK

 

 

25

9

247

39,7

DCS

39,7

39,7

 

 

 

DCS

 

 

26

9

248

377,2

LUK

377,2

377,2

 

 

 

LUK

 

 

27

9

251

475,0

LUK

475,0

475,0

 

 

 

LUK

 

 

28

9

252

275,7

LUK

275,7

275,7

 

 

 

LUK

 

 

29

9

253

438,6

LUK

438,6

438,6

 

 

 

LUK

 

 

30

9

254

1007,0

LUK

1007,0

1007,0

 

 

 

LUK

 

 

31

10

1

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,0

ONT

250,0

 

250,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

1968,2

LNK

1416,8

1416,8

 

 

 

LNK

 

 

 

 

 

 

 

551,4

551,4

 

 

 

DGT

 

 

32

10

5

449,1

DCS

449,1

449,1

 

 

 

DCS

 

 

33

10

6

1103,4

NHK

1103,4

1103,4

 

 

 

NHK

 

 

34

10

7

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0

ONT

400,0

 

400,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

3366,5

LNK

3366,5

3366,5

 

 

 

LNK

 

 

35

10

8

1709,0

LNK

1709,0

1709,0

 

 

 

LNK

 

 

36

10

9

2800,7

NHK

2800,7

2800,7

 

 

 

NHK

 

 

37

10

10

2051,7

NHK

2051,7

2051,7

 

 

 

NHK

 

 

38

10

20

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0

ONT

400,0

 

400,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

3417,5

LNK

3417,5

3417,5

 

 

 

LNK

 

 

 

 

 

382,3

TSN

382,3

382,3

 

 

 

TSN

 

 

39

10

21

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0

ONT

400,0

 

400,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

3555,7

LNK

3555,7

3555,7

 

 

 

LNK

 

 

40

10

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0

ONT

400,0

 

400,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

2956,9

LNK

2956,9

2956,9

 

 

 

LNK

 

 

41

10

23

656,9

DCS

656,9

656,9

 

 

 

DCS

 

 

42

10

25

1210,5

TSN

1210,5

1210,5

 

 

 

TSN

 

 

43

10

26

567,8

TSN

567,8

567,8

 

 

 

TSN

 

 

44

38

16

33,0

DCS

33,0

33,0

 

 

 

DCS

 

 

45

38

18

74,2

DCS

74,2

74,2

 

 

 

DCS

 

 

46

38

20

20.119,0

DCS

20119,0

20.119,0

 

 

 

DCS

 

 

47

38

25

423,2

NHK

423,2

423,2

 

 

 

NHK

 

 

48

38

36

90,4

DCS

90,4

90,4

 

 

 

DCS

 

 

49

38

54

2.689,2

DCS

2689,2

2.689,2

 

 

 

DCS

 

 

50

38

58

434,2

DCS

434,2

434,2

 

 

 

DCS

 

 

51

38

60

468,4

DCS

468,4

468,4

 

 

 

DCS

 

 

52

38

63

72,1

DCS

72,1

72,1

 

 

 

DCS

 

 

53

38

64

668,2

DCS

668,2

668,2

 

 

 

DCS

 

 

54

38

68

1.951,6

DCS

1951,6

1.951,6

 

 

 

DCS

 

 

55

38

69

658,3

DCS

658,3

658,3

 

 

 

DCS

 

 

56

38

71

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285,0

ONT

285,0

 

285,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

700,9

LNK

700,9

700,9

 

 

 

LNK

 

 

57

38

75

483,2

DCS

483,2

483,2

 

 

 

DCS

 

 

58

38

78

545,1

DCS

545,1

545,1

 

 

 

DCS

 

 

482

38

80

1161,4

TSN

1161,4

1161,4

 

 

 

TSN

 

 

59

38

86

817,1

DCS

817,1

817,1

 

 

 

DCS

 

 

60

38

87

397,4

DCS

397,4

397,4

 

 

 

DCS

 

 

61

38

88

250,0

ONT

250,0

 

250,0

 

 

ONT

 

 

62

38

95

293,0

DCS

293,0

293,0

 

 

 

DCS

 

 

63

38

126

39,9

DCS

39,9

39,9

 

 

 

DCS

 

 

64

38

128

1.173,7

DCS

1173,7

1.173,7

 

 

 

DCS

 

 

65

38

135

175,2

DCS

175,2

175,2

 

 

 

DCS

 

 

66

38

137

139,3

DCS

139,3

139,3

 

 

 

DCS

 

 

67

38

176

46,2

DCS

46,2

46,2

 

 

 

DCS

 

 

68

38

182

1126,4

LUK

1126,4

1126,4

 

 

 

LUK

 

 

69

38

184

1050,4

LUK

1050,4

1050,4

 

 

 

LUK

 

 

70

38

187

1.848,2

DCS

1848,2

1.848,2

 

 

 

DCS

 

 

71

38

204

54,1

DCS

54,1

54,1

 

 

 

DCS

 

 

72

38

206

1.381,5

DCS

1381,5

1.381,5

 

 

 

DCS

 

 

73

38

226

1.755,7

DCS

1755,7

1.755,7

 

 

 

DCS

 

 

74

38

228

304,3

DCS

304,3

304,3

 

 

 

DCS

 

 

75

38

233

78,0

DCS

78,0

78,0

 

 

 

DCS

 

 

76

38

251

85,7

DCS

85,7

85,7

 

 

 

DCS

 

 

77

38

275

352,9

DCS

352,9

352,9

 

 

 

DCS

 

 

78

38

279

108,2

DCS

108,2

108,2

 

 

 

DCS

 

 

79

38

D2

210,1

DGT

210,1

210,1

 

 

 

DGT

 

 

80

38

D8

770,1

DGT

770,1

770,1

 

 

 

DGT

 

 

81

38

S3

881,0

SON

881,0

881,0

 

 

 

SON

 

 

82

38

S1

1.296,2

SON

1296,2

1.296,2

 

 

 

SON

 

 

83

38

S4

295,2

SON

295,2

295,2

 

 

 

SON

 

 

84

38

S5

5.512,4

SON

5512,4

5.512,4

 

 

 

SON

 

 

85

38

S6

1.022,2

SON

1022,2

1.022,2

 

 

 

SON

 

 

86

38

S7

744,6

SON

744,6

744,6

 

 

 

SON

 

 

87

38

S8

14.492,0

SON

14492,0

14.492,0

 

 

 

SON

 

 

88

38

S9

360,4

SON

360,4

360,4

 

 

 

SON

 

 

89

38

S10

719,8

SON

719,8

719,8

 

 

 

SON

 

 

90

38

S11

230,9

SON

230,9

230,9

 

 

 

SON

 

 

91

38

S12

1.844,3

SON

1844,3

1.844,3

 

 

 

SON

 

 

92

38

S14

3.462,4

SON

3462,4

3.462,4

 

 

 

SON

 

 

93

44

35

387,6

LNK

387,6

387,6

 

 

 

LNK

 

 

94

44

42

239,4

LNK

239,4

239,4

 

 

 

LNK

 

 

95

44

71

387,7

LNK

387,7

387,7

 

 

 

LNK

 

 

96

44

72

388,8

LNK

388,8

388,8

 

 

 

LNK

 

 

97

45

44

3935,6

NHK

3935,6

3935,6

 

 

 

NHK

 

 

98

45

93

236,6

LNK

236,6

236,6

 

 

 

LNK

 

 

99

45

94

233,5

LNK

233,5

233,5

 

 

 

LNK

 

 

100

45

95

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

101

45

96

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

102

45

97

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

103

45

98

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

104

45

99

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

105

45

100

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

106

45

101

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

107

45

102

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

108

45

103

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

109

45

104

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

110

45

105

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

111

45

106

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

112

45

107

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

113

45

108

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

114

45

109

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

115

45

110

244,8

LNK

244,8

244,8

 

 

 

LNK

 

 

116

45

111

245,0

LNK

245,0

245,0

 

 

 

LNK

 

 

117

45

112

245,0

LNK

245,0

245,0

 

 

 

LNK

 

 

118

45

113

245,0

LNK

245,0

245,0

 

 

 

LNK

 

 

119

45

114

245,0

LNK

245,0

245,0

 

 

 

LNK

 

 

120

46

78

195,5

ONT

195,5

 

195,5

 

 

ONT

 

 

121

46

136

2315,7

LNQ

2295,7

2295,7

 

 

 

LNQ

 

 

 

 

 

 

 

20,0

20,0

 

 

 

DGT

 

 

122

46

155

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

ONT

100,0

 

100,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

5146,1

LNK

5060,3

5060,3

 

 

 

LNK

 

 

 

 

 

 

 

85,8

85,8

 

 

 

DGT

 

 

123

46

156

6196,5

LNQ

6196,5

6196,5

 

 

 

LNQ

 

 

124

46

157

770,0

LNQ

770,0

770,0

 

 

 

LNQ

 

 

125

46

174

269,7

LNQ

226,0

226,0

 

 

 

LNQ

 

 

 

 

 

 

 

43,7

43,7

 

 

 

DGT

 

 

126

46

175

251,7

LNQ

223,4

223,4

 

 

 

LNQ

 

 

 

 

 

 

 

28,3

28,3

 

 

 

DGT

 

 

127

46

176

247,4

LNQ

225,1

225,1

 

 

 

LNQ

 

 

 

 

 

 

 

22,3

22,3

 

 

 

DGT

 

 

128

46

177

243,8

LNQ

227,4

227,4

 

 

 

LNQ

 

 

 

 

 

 

 

16,4

16,4

 

 

 

DGT

 

 

129

46

178

240,1

LNQ

229,3

229,3

 

 

 

LNQ

 

 

 

 

 

 

 

10,8

10,8

 

 

 

DGT

 

 

130

46

179

240,1

LNQ

231,5

231,5

 

 

 

LNQ

 

 

 

 

 

 

 

8,6

8,6

 

 

 

DGT

 

 

131

46

180

164,4

ONT

164,4

 

164,4

 

 

ONT

 

 

132

46

181

168,0

ONT

168,0

 

168,0

 

 

ONT

 

 

133

46

182

171,0

ONT

171,0

 

171,0

 

 

ONT

 

 

134

46

183

174,0

ONT

174,0

 

174,0

 

 

ONT

 

 

135

46

184

177,3

ONT

177,3

 

177,3

 

 

ONT

 

 

136

46

S1

546,4

SON

546,4

546,4

 

 

 

SON

 

 

137

47

38

35,4

DCS

35,4

35,4

 

 

 

DCS

 

 

138

47

69

68,5

DCS

68,5

68,5

 

 

 

DCS

 

 

139

47

84

400,0

ONT

400,0

 

400,0

 

 

ONT

 

 

140

47

102

838,2

DCS

838,2

838,2

 

 

 

DCS

 

 

141

47

S1

1.544,2

SON

1544,2

1.544,2

 

 

 

SON

 

 

142

47

S2

171,3

SON

171,3

171,3

 

 

 

SON

 

 

143

47

S3

1.511,8

SON

1511,8

1.511,8

 

 

 

SON

 

 

144

47

S4

667,8

SON

667,8

667,8

 

 

 

SON

 

 

145

47

S5

656,3

SON

656,3

656,3

 

 

 

SON

 

 

146

47

78

400,5

ONT

400,5

 

400,5

 

 

ONT

 

 

147

49

36

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,0

ONT

144,2

 

144,2

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

105,8

105,8

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

2662,1

NHK

2400,9

2400,9

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

261,2

261,2

 

 

 

DGT

 

 

148

49

38

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

ONT

116,1

 

116,1

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

33,9

33,9

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

151,0

NHK

151,0

151,0

 

 

 

NHK

 

 

149

49

49

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0

ONT

290,0

 

290,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

110,0

110,0

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

2883,7

NHK

2531,5

2531,5

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

352,2

352,2

 

 

 

DGT

 

 

150

49

50

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

ONT

150,0

 

150,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

474,4

NHK

377,1

377,1

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

97,3

97,3

 

 

 

DGT

 

 

151

49

51

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

ONT

129,1

 

129,1

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

70,9

70,9

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

646,1

NHK

646,1

646,1

 

 

 

NHK

 

 

152

49

52

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

ONT

51,9

 

51,9

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

98,1

98,1

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

1806,7

NHK

1738,5

1738,5

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

68,2

68,2

 

 

 

DGT

 

 

153

49

53

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0

ONT

257,4

 

257,4

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

142,6

142,6

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

1816,7

NHK

1734,3

1734,3

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

82,4

82,4

 

 

 

DGT

 

 

154

49

54

598,4

NHK

598,4

598,4

 

 

 

NHK

 

 

155

49

55

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

ONT

200,0

 

200,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

1055,3

NHK

1055,3

1055,3

 

 

 

NHK

 

 

156

49

56

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0

ONT

269,3

 

269,3

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

130,7

130,7

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

904,2

NHK

904,2

904,2

 

 

 

NHK

 

 

157

49

57

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0

ONT

223,2

 

223,2

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

176,8

176,8

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

6018,1

NHK

1614,6

1614,6

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

3516,4

 

3516,4

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

887,1

887,1

 

 

 

DGT

 

 

158

49

58

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6343,7

NHK

2624,7

2624,7

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

3719,0

 

3.719,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

250,0

ONT

250,0

 

250,0

 

 

ONT

 

 

159

56

S5

3645,0

SON

3636,3

3.636,3

 

 

 

SON

 

 

 

 

 

 

 

8,7

8,7

 

 

 

DGT

 

 

160

56

S1

1.939,9

SON

1939,9

1.939,9

 

 

 

SON

 

 

161

56

S2

2.916,1

SON

2916,1

2.916,1

 

 

 

SON

 

 

162

56

S3

1.804,3

SON

1799,8

1.799,8

 

 

 

SON

 

 

 

 

 

 

 

4,5

4,5

 

 

 

DGT

 

 

163

56

S4

7.959,5

SON

7896,1

7.896,1

 

 

 

SON

 

 

 

 

 

 

 

63,4

63,4

 

 

 

DGT

 

 

164

59

1

3702,8

NHK

3031,8

3031,8

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

671,0

671,0

 

 

 

DGT

 

 

165

59

2

1992,9

NHK

1992,9

1992,9

 

 

 

NHK

 

 

166

59

3

2657,9

NHK

2657,9

2657,9

 

 

 

NHK

 

 

167

59

4

3305,9

NHK

3305,9

3305,9

 

 

 

NHK

 

 

168

59

5

3876,3

NHK

3876,3

3876,3

 

 

 

NHK

 

 

169

59

6

6093,6

NHK

6093,6

6093,6

 

 

 

NHK

 

 

170

59

7

3920,2

NHK

3920,2

3920,2

 

 

 

NHK

 

 

171

59

8

3159,5

NHK

3159,5

3159,5

 

 

 

NHK

 

 

172

59

9

1407,1

NHK

1407,1

1407,1

 

 

 

NHK

 

 

173

59

10

5274,5

NHK

5274,5

5274,5

 

 

 

NHK

 

 

174

59

11

2544,5

NHK

2544,5

2544,5

 

 

 

NHK

 

 

175

59

12

6389,6

NHK

6389,6

6389,6

 

 

 

NHK

 

 

176

59

13

2090,2

NHK

2090,2

2090,2

 

 

 

NHK

 

 

177

59

14

2655,8

NHK

2655,8

2655,8

 

 

 

NHK

 

 

178

59

15

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,0

ONT

470,0

 

470,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

2589,5

LNK

2589,5

2589,5

 

 

 

LNK

 

 

 

 

 

7566,3

NHK

7566,3

7566,3

 

 

 

NHK

 

 

179

59

16

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280,0

ONT

280,0

 

280,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

8197,9

NHK

5657,1

5657,1

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

2532,5

 

2532,5

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

8,3

8,3

 

 

 

DGT

 

 

180

59

17

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,0

ONT

350,0

 

350,0

 

 

ONT

 

 

 

 

 

23894,7

NHK

22263,9

22263,9

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

1630,8

1.630,8

 

 

 

DGT

 

 

181

59

18

326,2

NHK

281,1

281,1

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

45,1

45,1

 

 

 

DGT

 

 

182

59

19

298,7

NHK

256,7

256,7

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

42,0

42,0

 

 

 

DGT

 

 

183

59

20

278,8

NHK

239,1

239,1

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

39,7

39,7

 

 

 

DGT

 

 

184

59

21

253,9

NHK

217,1

217,1

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

36,8

36,8

 

 

 

DGT

 

 

185

59

22

3134,1

NHK

2666,1

2666,1

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

468,0

468,0

 

 

 

DGT

 

 

186

59

23

3057,6

LNK

3010,1

3010,1

 

 

 

LNK

 

 

 

 

 

 

 

47,5

47,5

 

 

 

DGT

 

 

187

59

24

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

ONT

182,1

 

182,1

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

117,9

117,9

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

2335,9

NHK

2080,1

2080,1

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

255,8

255,8

 

 

 

DGT

 

 

188

59

25

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

ONT

55,8

 

55,8

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

144,2

144,2

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

2556,0

NHK

2414,3

2414,3

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

141,7

141,7

 

 

 

DGT

 

 

189

59

26

2807,3

NHK

2807,3

2807,3

 

 

 

NHK

 

 

190

59

27

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

ONT

93,6

 

93,6

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

106,4

106,4

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

2807,9

NHK

2455,1

2455,1

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

352,8

352,8

 

 

 

DGT

 

 

191

59

28

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330,0

ONT

225,3

 

225,3

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

104,7

104,7

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

1706,8

NHK

1276,6

1276,6

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

430,2

430,2

 

 

 

DGT

 

 

192

59

88

3.926,2

NHK

3926,2

 

 

3.926,2

 

SKS

 

 

193

59

89

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

ONT

300,0

 

 

300,0

 

SKS

 

 

 

 

 

4375,0

NHK

4375,0

 

 

4375,0

 

SKS

 

 

194

59

31

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

ONT

222,5

 

222,5

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

77,5

77,5

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

2.272,8

NHK

1394,2

1.394,2

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

878,6

878,6

 

 

 

DGT

 

 

195

59

32

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220,0

ONT

188,1

 

188,1

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

31,9

31,9

 

 

 

DGT

 

 

 

 

 

1.767,0

NHK

114,4

114,4

 

 

 

NHK

 

 

 

 

 

 

 

1598,4

 

1.598,4

 

 

ONT

 

 

 

 

 

 

 

54,2

54,2

 

 

 

DGT

 

 

196

59

33

1.915,7

NHK

165,4

165,4

 

 

 

NHK