• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tải về Quyết định 1154/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1154/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ các Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2006/NĐ-CP ; số 5080/BKHĐT-CLPT ngày 02 tháng 8 năm 2011 về việc hướng dẫn hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 93/TTr-SYT ngày 24 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Trần Hồng Nga- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Lập Quyết- Giám đốc Sở Y tế: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Văn Oang- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư- Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Trịnh Văn Thế- Giám đốc Sở Tài chính: Ủy viên;

5. Ông Vũ Hữu Song- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Uỷ viên;

6. Ông Bùi Quang Kỳ- Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Ủy viên;

7. Ông Trần Văn Thắng- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Xuân Quý- Phó Giám đốc Sở Y tế: Ủy viên;

9. Ông Trần Văn Thành- Phó Phòng Kế hoạch- Tổng hợp, Sở Y tế: Thư ký.

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (đ/c Nga);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- VPUB: CPVP, VX;
- Lưu VT,VHXH;
thanh lap HĐTĐ QH Y TE

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1154/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1154/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209395