• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Quyết định 1154/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1154/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét đề nghị của của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

Phân công tổ chức thực hiện những nhiệm vụ của UBND tỉnh nhằm triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước, bảo đảm việc phát triển thủy điện đạt hiệu quả kinh tế, an toàn và bảo vệ môi trường.

2. Những nhiệm vụ chủ yếu

- Hoàn chỉnh quy hoạch thủy điện: tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn, đặc biệt là thủy điện nhỏ;

- Quản lý đầu tư, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình:

+ Rà soát, thực hiện việc cắm mốc chỉ giới cắm mốc chỉ giới cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập, khu vực lòng hồ, hành lang bảo vệ hồ chứa theo quy định.

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, công trình thủy điện trên địa bàn; rà soát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng để đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định về bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư;

- Phòng chống lụt bão, ứng phó các sự cố thiên tai:

+ Chỉ đạo xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện;

+ Phổ biến quy hoạch và tăng cường công tác phòng chống lũ, lụt, rà soát việc đầu tư xây dựng các công trình, đặc biệt là các công trình giao thông và khu dân cư gây ảnh hưởng tới việc tiêu thoát lũ;

- Bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng:

+ Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; Thực hiện việc chi trả phí dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế theo đúng quy định hiện hành.

+ Chỉ đạo hoàn thành phương án, bố trí đất trồng lại rừng và đảm bảo diện tích trồng rừng thay thế phải được triển khai.

(Danh mục nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Tổng Cục Năng lượng - BCT;
- CVPvà các PCVP;
- Lưu VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Nội dung công việc

Sản phẩm, kết quả

Đơn vị chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình, hoàn thành

I.

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN, ĐỊNH KỲ

1.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, công trình thủy điện trên địa bàn; rà soát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng để đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định về bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư.

Chương trình, Kế hoạch

Sở Công Thương

Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường

Thường xuyên

2.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, chỉ đạo Chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện việc trồng rừng thay thế và chi trả phí dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.

Chương trình, Kế hoạch

Sở NN&PTNT

Sở TN&MT, các địa phương

Thường xuyên

3.

Phổ biến quy hoạch và tăng cường công tác phòng chống lũ, lụt, rà soát việc đầu tư xây dựng các công trình, đặc biệt là các công trình giao thông và khu dân cư gây ảnh hưởng tới việc tiêu thoát lũ.

Chương trình, Kế hoạch

Sở NN&PTNT

Sở Công Thương, các đơn vị và địa phương liên quan; Các chủ đập

Thường xuyên

4.

Thực hiện việc chi trả phí dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế cho các dự án thủy điện đã và đang đầu tư xây dựng, vận hành khai thác theo đúng quy định hiện hành.

Chương trình, Kế hoạch

Sở NN&PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Thường xuyên

5.

Phổ biến quy hoạch và tăng cường công tác phòng chống lũ, lụt, rà soát việc đầu tư xây dựng các công trình, đặc biệt là các công trình giao thông và khu dân cư gây ảnh hưởng tới việc tiêu thoát lũ.

Chương trình, Kế hoạch

Sở NN&PTNT

Sở Công Thương, các đơn vị và địa phương liên quan; Các chủ đập

Thường xuyên

6.

Thực hiện việc chi trả phí dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế cho các dự án thủy điện đã và đang đầu tư xây dựng, vận hành khai thác theo đúng quy định hiện hành.

Chương trình, Kế hoạch

Sở NN&PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Thường xuyên

7.

Xây dựng Quy chế phối hợp vận hành, điều tiết nước giữa Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh với Nhà máy thủy điện A Lưới, Bình Điền và Hương Điền

Quy chế phối hợp

Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh

Các chủ đập

Hàng năm

8.

Kiện toàn Ban chỉ huy PCLB hồ thủy điện A Lưới, Hương Điền, Bình Điền và hồ chứa nước Tả Trạch.

Quyết định

Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh

Các chủ đập

Hàng năm

9.

Kiểm tra hiện trạng các hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn để đón lũ

Báo cáo kết quả kiểm tra

Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh

Sở Công Thương, Sở TN&MT, các đơn vị và địa phương liên quan; Các chủ đập

Hàng năm

10.

Tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương, người dân trong việc triển khai phương án phòng chống ngập lụt hạ du các hồ chứa nước

Tổ chức diễn tập vận hành các công trình hồ chứa nước; Tập huấn xây dựng bản đồ ngập lụt, kế hoạch, phòng chống lụt bão dựa vào cộng đồng có xem xét đến ngập lụt hạ du các hồ chứa nước

Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh

Các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan; các chủ đập

Hàng năm

11.

Thực hiện các quy định hiện hành, về quản lý đầu tư, xây dựng công trình, vận hành khai thác.

Chương trình, Kế hoạch

Các chủ đập thủy điện

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Thường xuyên

12.

Định kỳ 6 tháng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương về tình hình thực hiện đầu tư, xây dựng, vận hành khai thác dự án và việc thực hiện các quy định liên quan.

Báo cáo

Các chủ đập thủy điện

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Định kỳ 6 Tháng

13.

Xây dựng Phương án Phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập nhà máy thủy điện Bình Điền, Hương Điền và A Lưới

Phương án Phòng chống lũ lụt vùng hạ du

Các chủ đập thủy điện

Sở NN&PTNT, các đơn vị và địa phương liên quan

Hàng năm

14.

Tổ chức quan trắc đập và các yếu tố khí tượng thủy văn tại các hồ thủy điện

Báo cáo quan trc

Các chủ đập thủy điện

Các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan

Thường xuyên

15.

Duy tu, bảo dưỡng đập và các thiết bị tại các đập thủy điện

Báo cáo

Các chủ đập thủy điện

Các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan

Định kỳ, thường xuyên

16.

Lập, rà soát, cập nhật phương án bảo vệ đập thủy điện

Phương án

Các chủ đập thủy điện

Các Sở, ban ngành và địa phương liên quan

Hàng năm

17.

Lập báo cáo hiện trạng an toàn đập

Báo cáo

Các chủ đập thủy điện

Các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan

Hàng năm

18.

Cập nhật, bổ sung phương án phòng chống lụt bão cho các công trình hồ thủy điện

Báo cáo

Các chủ đập thủy điện

Các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan

Hàng năm

II.

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.

Tiếp tục rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện trên địa bàn, đặc biệt là thủy điện nhỏ.

Báo cáo

Sở Công Thương

Sở NN&PTNT, Sở TNMT

Năm 2014

2.

Rà soát, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với chủ đầu tư các công trình thủy điện, thủy lợi thực hiện việc cắm mốc chỉ giới cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập, khu vực lòng hồ, hành lang bảo vệ hồ chứa theo quy định.

Kế hoạch

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, các địa phương

Năm 2014 - 2015

3.

Chỉ đạo hoàn thành phương án, bố trí đất trồng lại rừng, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2014. Trước tháng 12 năm 2014 đảm bảo các diện tích trồng rừng thay thế phải được triển khai.

Chương trình, Kế hoạch

Sở NN&PTNT

Sở TN&MT, các địa phương

Năm 2014

4.

Cải thiện hệ thống quan trắc phục vụ công tác quản lý vận hành các hồ đập.

Lắp đặt hệ thống đo mưa, mực nước tự động khu vực thượng lưu và tại công trình đầu mối các công trình hồ chứa nước Bình Điền (03 trạm), Hương Điền (04 trạm), A Lưới (03 trạm); Tả Trạch (03 trạm).

Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh

Sở TN&MT, các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan.

2015-2020

5.

Lắp đặt hệ thống cảnh báo khu vực hạ du các công trình hồ chứa nước để thông báo thông tin kịp thời đến người dân

Lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm (lao, còi báo động) sau các hồ chứa nước lớn Bình Điền - Hương Điền - Tả Trạch; Hỗ trợ hệ thống truyền dữ liệu tự động từ các hồ chứa nước về BCH PCLB&TKCN và TT KTTV tỉnh

Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh

Các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan.

2015-2020

6.

Xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lũ vùng hạ du các hồ chứa nước ứng với các kịch bản điều tiết nước các hồ chứa theo tần xuất thiết kế, tần xuất kiểm tra phục vụ xây dựng phương án phòng chống lũ cho vùng hạ du

Bộ cơ sở dữ liệu, bản đồ ngập lụt

Ban ch huy PCLB&TKCN tỉnh

Sở TN&MT, các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan; các chủ đập

2015-2020

7.

Xây dựng phương án xả lũ khẩn cấp, vỡ đập để có phương án di dời, cảnh báo người dân trong trường hợp có sự cố của hồ (Hồ Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền).

Phương án

Ban ch huy PCLB&TKCN tỉnh

Các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan; các chủ đập

2015-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1154/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 10/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1154/QĐ-UBND

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237167