• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025”

Tải về Quyết định 1157/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1157/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) Bình Phước;

Thực hiện Thông báo số 3433-TB/TU ngày 03/4/2020 của Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 08/2020 ngày 26/3/2020;

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tại Tờ trình số 20-TTr/TĐTNTG-TTNTH ngày 22/5/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025”.

Điều 2. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư Tỉnh Đoàn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- BBT Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT, TD6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tuyết Minh

 

ĐỀ ÁN

“PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025”
(Kèm theo Quyết định số: 1157/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh)

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, LỘ TRÌNH

1. Quan điểm

Khẳng định Dịch vụ công trực tuyến là một công cụ chiến lược, không thể tách rời trong công cuộc cải cách hành chính của tỉnh Bình Phước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến hướng đến một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại; phát huy đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và thực hiện chính quyền điện tử, triển khai mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã gắn với giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công.

2. Mục tiêu

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phấn đấu đến năm 2025, 100% người dân trong độ tuổi từ 18 trở lên có tài khoản công dân điện tử; tỷ lệ nộp hồ sơ qua mạng trong toàn tỉnh đạt trên 60%, qua đó góp phần phát huy hiệu quả hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước. Thông qua hoạt động nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn các cấp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời, tạo môi trường để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện kỹ năng, thu hút tập hợp, đoàn kết thanh niên.

3. Chỉ tiêu

- Hằng năm, hỗ trợ giải quyết ít nhất 30.000 hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 do thanh niên đảm nhận từ cấp xã đến cấp tỉnh.

- Trên 1.000 đoàn viên, thanh niên được tập huấn về sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Đến năm 2025, trên 80% người dân, doanh nghiệp có tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp trực tuyến qua mạng.

- Trên 1.000 thanh niên được đào tạo làm nòng cốt để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến.

4. Lộ trình

- Năm 2020 - 2025: Tập huấn, tuyên truyền cho đội ngũ tình nguyện viên và triển khai thực hiện.

- Năm 2023: Kiểm tra, đánh giá, sơ kết Đề án.

- Năm 2025: Kiểm tra, đánh giá, tổng kết Đề án.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên, người dân và doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến

1.1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền vận động người dân biết sử dụng máy tính và các công cụ truy cập internet để ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin trong cuộc sống.

- Tuyên truyền về những tiện ích trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền, hướng dẫn công dân truy cập vào website https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/, biết cách thao tác các bước trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

1.2. Đối tượng, hình thức tuyên truyền

1.2.1. Tuyên truyền cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên

- Thông qua các điểm cầu trực tuyến tại các xã, phường, thị trấn; định kỳ 02 lần/năm tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến những điểm mới về các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đến 100% cán bộ Đoàn chủ chốt từ cấp tỉnh đến các chi đoàn.

- Thông qua lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt để tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn dân cư.

1.2.2. Lồng ghép kiến thức về dịch vụ công trực tuyến trong các môn học tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh

- Đối tượng: Học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Cách thức thực hiện: Đoàn thanh niên các trường học phối hợp với các tổ bộ môn tổ chức lồng ghép chuyên đề sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong các tiết thực hành Tin học phù hợp. Tổ chức lập, tạo tài khoản về sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho 100 % học sinh trung học phổ thông trên địa bàn.

- Nội dung: Hướng dẫn cách truy cập, các bước trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ. Tổ chức thực hành cách truy cập website https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ và các bước trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Thời gian: Triển khai đồng loạt tại các trường trung học phổ thông trong năm 2021.

1.2.3. Tuyên truyền trong nhân dân

- Đối tượng: Các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu giao dịch và nhân dân sinh sống, làm việc trên địa bàn có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Hình thức: Phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trên loa truyền thanh khu dân cư; tập trung thông báo tại bộ phận một cửa các xã, phường, thị trấn có tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ trực tuyến. Thông qua sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân tại các nhà văn hóa thôn, ấp; chuyên viên giới thiệu về các lợi ích khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trình chiếu các đoạn video hướng dẫn sử dụng dịch vụ. Tuyên truyền trên mạng xã hội, fanpage các đơn vị, Zalo để đưa lợi ích của sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ gia đình.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã cần cung cấp màn hình giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến, chính sách khuyến khích để người dân trong khi chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính có thể xem và biết về các dịch vụ công trực tuyến.

1.2.4. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh; sử dụng, phát huy hiệu quả của hệ thống loa phát thanh tại các địa phương trong công tác tuyên truyền, triển khai các nội dung Đề án.

1.2.5. Tuyên truyền trên các mạng xã hội và internet

- Tuyên truyền trên các website của tổ chức Đoàn; tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên website https://tinhdoanbinhphuoc.vn/.

- Đoàn thanh niên các cấp chỉ đạo, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên xây dựng nhóm Zalo, thành lập chuyên mục trên fanpage để tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công; đăng tải, xây dựng các infographics (đồ họa thông tin) tuyên truyền các hoạt động của thanh niên tham gia hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến.

1.2.6. Tổ chức các cuộc thi tuyên truyền viên giỏi tìm hiểu sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phát động các phong trào đoàn viên, thanh niên tình nguyện vì cộng đồng để xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tại địa bàn dân cư.

1.2.7. Hình thành đường dây nóng của Đoàn thanh niên tiếp nhận và hướng dẫn thông tin từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã do Thường trực Đoàn các cấp phụ trách; qua đó, trực tiếp hướng dẫn người dân khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng máy điện thoại, máy tính.

1.2.8. Triển khai xây dựng tài liệu giới thiệu dịch vụ, nêu bật được các lợi ích người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng; tài liệu hướng dẫn cần được thể hiện dưới dạng các hình thức hình ảnh minh họa hướng dẫn, video... đăng tải trên các trang thông tin điện tử.

2. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp hình thành lực lượng nòng cốt

2.1. Xây dựng lực lượng nòng cốt là cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tình nguyện, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ từ tỉnh đến cơ sở để làm hạt nhân tuyên truyền, cụ thể như sau:

- Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức trẻ đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch đối với dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử.

+ Cấp tỉnh: Bí thư Tỉnh Đoàn phụ trách; Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thường trực; các đoàn viên các sở, ngành tham gia giải quyết thủ tục hành chính làm lực lượng nòng cốt; bố trí 02 đoàn viên, thanh niên/buổi tham gia hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

+ Cấp huyện: Bí thư Huyện Đoàn trực tiếp phụ trách, kiểm tra, giám sát cùng các đoàn viên các phòng, ban tham gia giải quyết thủ tục hành chính, bố trí 01 đoàn viên, thanh niên/buổi tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa.

+ Cấp xã: Bí thư Đoàn xã trực tiếp phụ trách cùng các cán bộ, công chức trẻ, đoàn viên thanh niên làm nòng cốt để hướng dẫn, hỗ trợ; bố trí 01 đoàn viên, thanh niên/buổi tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa.

- Hình thành tổng đài tiếp nhận và hướng dẫn thông tin từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã do Thường trực Đoàn các cấp phụ trách, qua đó trực tiếp hướng dẫn người dân khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng điện thoại, máy tính.

- Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động cụ thể của đội hình; xây dựng lịch trực hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và các bảng biểu thống kê kết quả số lượt người dân được tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Tổ chức lực lượng là đoàn viên, thanh niên trực tiếp đến các khu dân cư để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân lập tài khoản, giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.

2.2. Phát huy hiệu quả hoạt động của phong trào thanh niên tình nguyện trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm để thành lập các đội hình tình nguyện hướng dẫn tại cộng đồng dân cư.

2.3. Tổ chức các hoạt động, phong trào để thu hút lực lượng là cán bộ, công chức trẻ đang công tác tại các sở, ngành, đội ngũ giáo viên Tin học, lực lượng học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông hướng dẫn lập tài khoản về sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên máy tính và điện thoại di động tại gia đình và khu dân cư.

3. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến

- Tập huấn về dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến cho đội ngũ Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Chi hội trưởng các chi hội đoàn thể; đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp trên địa bàn dân cư; đoàn viên, thanh niên; đội ngũ giáo viên Tin học, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, internet cho người dân; hỗ trợ máy tính, điểm truy cập internet công cộng; hệ thống wifi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ.

- Hợp tác với các doanh nghiệp như bưu điện, ngân hàng để hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến: chuyển trả kết quả qua bưu điện, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến...

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, đánh giá, tuyên dương, khen thưởng kịp thời để nhân rộng mô hình, điển hình

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong giám sát việc triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

- Tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Đề án thông qua các buổi kiểm tra, giám sát thường xuyên không báo trước của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã.

- Định kỳ, tổ chức Đoàn thanh niên báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với các ngành chức năng tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án.

5. Cơ chế hỗ trợ hoạt động

- Thực hiện cơ chế đặt hàng theo sản phẩm do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề xuất hằng năm với Ủy ban nhân dân tỉnh. Hỗ trợ kinh phí cho Đoàn viên thanh niên trong việc hướng dẫn người dân đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy, chính quyền; giám sát thường xuyên, liên tục, không báo trước của đoàn thể các cấp đối với việc tuyên truyền, hướng dẫn để tổ chức, doanh nghiệp, người dân tối đa hóa việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách; lồng ghép với nguồn kinh phí chuyên môn của các đơn vị được bố trí trong dự toán giao hằng năm.

- Nguồn xã hội hóa, nguồn thu khác theo quy định (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn

- Là cơ quan Thường trực Đề án, chủ trì tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu đạt được mục tiêu Đề án đề ra.

- Lựa chọn các mô hình làm điểm ở những địa phương có điều kiện thuận lợi để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: Căn cứ nội dung Đề án, xây dựng kế hoạch triển khai Đề án đến các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Xây dựng phương án bố trí đoàn viên, thanh niên tham gia đội hình thanh niên tình nguyện là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức trẻ đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch đối với dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để tranh thủ về điều kiện chuyên môn nhằm thực hiện Đề án.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện ở mỗi năm; kịp thời tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án.

- Hằng năm, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định và thanh quyết toán theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phục vụ cho công tác triển khai Đề án.

3. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án trong dự toán giao cho các cơ quan, đơn vị. Thực hiện thẩm định và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn các đội hình thanh niên tình nguyện về nghiệp vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên các kênh thông tin như: Báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử, tạp chí, mạng xã hội; các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở.

5. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội: Phối hợp tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình về ý nghĩa của việc triển khai Đề án; vận động, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia các hoạt động dịch vụ công trực tuyến.

6. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Hướng dẫn, theo dõi và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền được giao cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và đội ngũ tình nguyện viên.

- Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn các đội hình thanh niên tình nguyện về nghiệp vụ, tập huấn người dân, doanh nghiệp về sử dụng dịch vụ công.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án tại địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Đoàn thanh niên các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lựa chọn đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức viên chức trẻ tham gia đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã.

- Hỗ trợ các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí để Đoàn Thanh niên các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Đề án.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh kịp thời về Tỉnh Đoàn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1157/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Trần Tuyết Minh
Ngày ban hành: 25/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1157/QĐ-UBND

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445547