• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1159/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ kèm theo Quyết định 2009/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Tải về Quyết định 1159/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1159/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2009/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2011 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 176/TTr-SNV ngày 22 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục VI như sau:

“2. Sở Nội vụ:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công chức, công vụ và thực hiện chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

c) Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, quyết định các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính.

d) Hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và dự toán ngân sách hàng năm.

đ) Thẩm định các nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm về cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau về mục tiêu, nội dung để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

e) Hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau xây dựng báo cáo cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Kế hoạch.

g) Kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất cho Bộ Nội vụ.

h) Tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ số cải cách hành chính và hướng dẫn việc triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

i) Tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa và chủ trì triển khai, hướng dẫn thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện.

k) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

m) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện đề án văn hóa công vụ”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Mục VI như sau:

“3. Sở Tư pháp:

a) Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế.

b) Chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

c) Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính.

d) Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính”.

3. Sửa đổi khoản 4, Mục VI như sau:

“4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, vận hành Mạng thông tin hành chính điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh trên Internet”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- VP Bộ Nội vụ tại Tp. HCM;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (H);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1159/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1159/QĐ-UBND

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205656