• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân


 

Quyết định 116/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả, Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Văn hóa cơ sở do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 116/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 116/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ, CỤC DI SẢN VĂN HÓA, CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ, CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Công văn số 5036/BNV-TCBC ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP , Nghị định số 107/2019/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ;

Căn cứ Kế hoạch số 3660/KH-BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa, Cục Bản quyền tác giả, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Văn hóa cơ sở như sau:

1. Cục Bản quyền tác giả:

a) Hợp nhất Phòng Quản lý quyền tác giả, quyền liên quan và Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế thành Phòng Quản lý và Hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Cục Bản quyền tác giả.

b) Sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sắp xếp, sáp nhập các phòng chuyên môn nghiệp vụ và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của các Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa;

c) Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

d) Phòng Phòng Quản lý và Hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan.

3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Cục; có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, tổ chức trực thuộc; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục."

2. Cục Di sản văn hóa:

a) Hợp nhất Phòng Quản lý Bảo tàng và Phòng Thông tin tư liệu thành Phòng Quản lý bảo tàng và Thông tin tư liệu thuộc Cục Di sản văn hóa.

b) Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 3356/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa như sau:

"Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Phòng Quản lý di tích;

c) Phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể;

d) Phòng Quản lý bảo tàng và Thông tin tư liệu.

Cục trưởng Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Cục; có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng trực thuộc; sắp xếp, bố trí công chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục."

3. Cục Hợp tác quốc tế:

a) Hợp nhất Phòng Châu Âu và Phòng Châu Mỹ, Châu Phi thành Phòng Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi thuộc Cục Hợp tác quốc tế.

b) Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sắp xếp, sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của các Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Phòng Châu Á - Thái Bình Dương;

c) Phòng Phòng Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi.

3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

Trung tâm Quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Cục; có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng và tổ chức trực thuộc; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục.”

4. Cục Văn hóa cơ sở:

a) Hợp nhất Phòng Quản lý hoạt động quảng cáo và Phòng Tuyên truyền cổ động thành Phòng Quản lý hoạt động và Tuyên truyền thuộc Cục Văn hóa cơ sở.

b) Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sắp xếp, sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của các Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Phòng Quản lý nghiệp vụ;

c) Phòng Nếp sống văn hóa;

d) Phòng Văn nghệ quần chúng;

đ) Phòng Quản lý hoạt động quảng cáo và Tuyên truyền.

3. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Cục; có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng trực thuộc; sắp xếp, bố trí công chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các cơ quan hành chính thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, LH(30).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 116/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 14/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 116/QĐ-BVHTTDL

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
462606