• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Luật khoa học và công nghệ

 

Quyết định 1163/QĐ-UBND năm 2020 Quy định về xét công nhận sáng kiến thành tích khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 1163/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1163/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV , ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP , ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 293/TTr-SNV, ngày 11/5/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về xét công nhận sáng kiến thành tích khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Giám đốc các doanh nghiệp cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1509/QĐ-UBND, ngày 04/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định công nhận sáng kiến để xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

QUY ĐỊNH

VỀ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy định về nội dung, điều kiện, tiêu chí đánh giá, thẩm quyền và trình tự thủ tục xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho các cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

b) Sáng kiến được công nhận là một trong những căn cứ để xét tặng thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho cá nhân theo quy định tại Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cá nhân có sáng kiến áp dụng mang lại hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Nguyên tắc xét, công nhận

1. Đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, chính xác, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục.

2. Mỗi sáng kiến chỉ được công nhận một lần.

3. Sáng kiến trước khi đề nghị đánh giá và công nhận phạm vi ảnh hưởng ở cấp tỉnh, phải được đơn vị cơ sở công nhận.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Được giải thích theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến.

Đơn vị cơ sở là các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Đảng và doanh nghiệp cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thuộc tỉnh.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Điều 4. Đối tượng được công nhận là sáng kiến

1. Sáng kiến trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.

2. Sáng kiến trong tác nghiệp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

3. Các đề tài nghiên cứu, công trình khoa học, các giải pháp kỹ thuật trên tất cả lĩnh vực... được cấp có thẩm quyền công nhận kết quả và đã đưa vào ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả.

4. Các cải tiến kỹ thuật, phát minh, sáng chế mang lại hiệu quả của các đối tượng khác (nông dân, học sinh, sinh viên, người lao động tự do.).

Điều 5. Điều kiện xem xét đánh giá sáng kiến

Sáng kiến chỉ được xem xét đánh giá khi thể hiện đầy đủ cả ba nội dung theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ và Thông tư số 18/2013/TT- BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến, cụ thể đảm bảo 3 điều kiện sau:

1. Tính mới

- Lần đầu tiên được áp dụng;

- Không trùng với các sáng kiến đã được công nhận trước đó;

- Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện hoặc chưa được công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật, mạng Internet.

- Có cải tiến so với trước đây mang lại hiệu quả cao hơn.

2. Tính hiệu quả

Mang lại lợi ích nhiều hơn về khối lượng, chất lượng, năng suất và giá trị so với khi chưa áp dụng.

3. Phạm vi ảnh hưởng

Được áp dụng ngay trong hoạt động công tác của cá nhân, cơ quan, đơn vị và có khả năng phổ biến rộng rãi trong ngành, địa phương toàn tỉnh.

Điều 6. Tiêu chí đánh giá, bảng điểm đánh giá và cách tính điểm sáng kiến

1. Tiêu chí đánh giá

a) Thông tin sơ lược

- Họ và tên tác giả;

- Chức vụ, đơn vị công tác;

- Nhiệm vụ được giao;

- Tên Sáng kiến;

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến.

b) Nội dung sáng kiến

- Tóm tắt nội dung sáng kiến.

- Tính mới.

- Tính hiệu quả.

- Phạm vi áp dụng.

(kèm phụ lục I).

2. Cách tính điểm sáng kiến

Sáng kiến đạt là sáng kiến được thành viên Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen thưởng tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) chấm đạt tổng số điểm từ 70/100 điểm trở lên và không có tiêu chí nào bị điểm 0 (kèm phụ lục II).

Điều 7. Công nhận sáng kiến

Sáng kiến được công nhận phải có ít nhất 2/3 trên tổng số thành viên hội đồng chấm đạt.

Chương III

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC, TRÌNH TỰ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Điều 8. Hội đồng và thẩm quyền xét công nhận sáng kiến

1. Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen thưởng cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập.

2. Thẩm quyền xét sáng kiến cấp tỉnh là Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen thưởng cấp tỉnh xem xét, đánh giá, chấm điểm.

3. Trên cơ sở thống nhất của Hội đồng, Giám đốc Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

4. Cơ quan Thường trực của Hội đồng là Ban Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ.

Điều 9. Thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến

1. Tờ trình, biên bản đề nghị xét công nhận sáng kiến của cấp trình (Áp dụng theo Phụ lục I, Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

2. Báo cáo sáng kiến (Áp dụng theo Phụ lục V, Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Điều 10. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các công ty, doanh nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh về Thường trực Hội đồng (qua Ban Thi đua Khen thưởng) trước ngày 28 tháng 02 của năm sau, riêng ngành Giáo dục và Đào tạo đến hết ngày 15 tháng 8 hàng năm.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở do Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở quy định.

Điều 11. Trình tự tiến hành xét duyệt sáng kiến

1. Thường trực Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen thưởng cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, thẩm định những sáng kiến đủ điều kiện, tiêu chí (theo quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quy định này) và lập danh sách gửi thành viên Hội đồng, đồng thời gửi kèm báo cáo sáng kiến cho từng thành viên Hội đồng nghiên cứu, đánh giá, chấm điểm. Trong thời gian 15 ngày các thành viên Hội đồng gửi phiếu kết quả đánh giá, chấm điểm về Thường trực Hội đồng để tổng hợp.

2. Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen thưởng cấp tỉnh tổ chức họp để xem xét, đánh giá, đề nghị công nhận từng trường hợp cụ thể (cuộc họp Hội đồng phải có mặt ít nhất là 2/3 số thành viên tham dự). Thường trực Hội đồng có trách nhiệm trình bày trước Hội đồng về bảng tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm sáng kiến và báo cáo tóm tắt nội dung, hiệu quả của sáng kiến, các tài liệu, bằng chứng có liên quan (nếu có yêu cầu của các thành viên Hội đồng).

Các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá; Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được uỷ quyền chủ trì cuộc họp) kết luận đánh giá, nhận xét chung.

Điều 12. Thông báo kết quả và lưu trữ hồ sơ xét duyệt sáng kiến

1. Sau khi có kết quả cuộc họp của Hội đồng và Quyết định công nhận sáng kiến của Chủ tịch UBND tỉnh. Thường trực Hội đồng có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị, địa phương liên quan được biết.

2. Thường trực của Hội đồng các cấp có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ và kết quả công nhận sáng kiến ở cấp mình theo quy định về công tác lưu trữ.

Điều 13. Hủy bỏ việc công nhận của sáng kiến

Các cá nhân có sáng kiến được xác định là sao chép hoặc kê khai sai để được công nhận sáng kiến thì bị hủy bỏ Quyết định công nhận sáng kiến.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Kinh phí thực hiện

Mức chi cho các hoạt động của Hội đồng thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương

1. Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen thưởng cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quy định này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Quy định này có trách nhiệm xây dựng Quy định xét công nhận sáng kiến của cấp mình phù hợp và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân, nông dân thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý, phát huy tính sáng tạo, có nhiều sáng kiến mới đạt hiệu quả cao.

3. Cơ quan Thường trực Hội đồng các cấp chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định này.

4. Giao cho Cơ quan Thường trực Hội đồng xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi văn bản về Thường trực Hội đồng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, Quyết định./.

 

Phụ lục I

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN

Stt

Nội dung

Số điểm

1

Thông tin sơ lược

5

Họ và tên tác giả

1

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nhiệm vụ được giao

1

Tên sáng kiến

1

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến

1

2

Nội dung sáng kiến

90

Tóm tắt sáng kiến

10

Tính mới của sáng kiến

30

Hiệu quả của sáng kiến

30

Phạm vi áp dụng của sáng kiến

20

3

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở

5

 

Tổng cộng

100

 

Phụ lục II

PHIẾU CHẤM ĐIỂM VÀ BÌNH XÉT SÁNG KIẾN

Stt

Thông tin sơ lược

Nội dung sáng kiến

Quyết định công nhận cấp cơ sở

Tổng điểm

Đạt

Không đạt

Họ và tên tác giả

Chức vụ đơn vị, công tác

Nhiệm vụ được giao

Tên sáng kiến

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến

Tóm tắt sáng kiến

Tính mới

Hiệu quả

Phạm vi áp dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1163/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Nguyễn Thị Quyên Thanh
Ngày ban hành: 15/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1163/QĐ-UBND

363

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445054