• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng Trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam

Tải về Quyết định 1165/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1165/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng các Trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Trường hạng I:

12 trường.

- Trường hạng II:

08 trường.

- Trường hạng III:

03 trường.

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

Thời gian xếp hạng là 60 tháng (05 năm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Sở Tài chính;
- LĐVP, NC, VX(B);
- Lưu VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Nga

 

DANH SÁCH

XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(kèm theo Quyết định số 1165 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Stt

Tên trường

Số lớp năm học 2013-2014

Số học sinh năm học 2013-2014

Xếp hạng

Ghi chú

1

Trường THPT Chuyên Biên Hòa

27

902

I

 

2

Trường THPT Lý Nhân

37

1626

I

 

3

Trường THPT Bắc Lý

32

1423

I

 

4

Trường THPT Nam Lý

28

1199

I

 

5

Trường THPT A Bình Lục

28

1238

I

 

6

Trường THPT B Bình Lục

30

1310

I

 

7

Trường THPT C Bình Lục

29

1200

I

 

8

Trường THPT A Thanh Liêm

28

1260

I

 

9

Trường THPT B Thanh Liêm

29

1256

I

 

10

Trường THPT C Thanh Liêm

22

978

I

 

11

Trường THPT B Kim Bảng

26

1160

I

 

12

Trường THPT Lý Thường Kiệt

21

935

I

 

13

Trường THPT Phủ Lý

26

1174

II

 

14

Trường THPT B Phủ Lý

27

1215

II

 

15

Trường THPT A Duy Tiên

27

1223

II

 

16

Trường THPT B Duy Tiên

24

1075

II

 

17

Trường THPT C Duy Tiên

18

774

II

 

18

Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến

18

784

II

 

19

Trường THPT A Kim Bảng

24

1030

II

 

20

Trường THPT C Kim Bảng

24

1068

II

 

21

Trường THPT Nam Cao

17

730

III

 

22

Trường THPT Nguyễn Khuyến

17

728

III

 

23

Trường THPT Lê Hoàn

16

691

III

 

 (Tổng số có 23 Trường)

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1165/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Trần Hồng Nga
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1165/QĐ-UBND

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210350