• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bầu thành viên Ủy ban nhân dân


 

Quyết định 1166/QĐ-TTg năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Quyết định 1166/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1166/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ 2016 - 2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy đnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình s 591/TTr-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2019 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4243/TTr-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Quốc Thái, để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN
, Trợ lý TTgCP, VPBCSĐCP, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Thg

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1166/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1166/QĐ-TTg

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
435640