• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị

 

Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2013 về đặt tên đường đến trung tâm các xã An Điền, Thạnh Hải, Mỹ An, huyện Thạnh Phú (đường Cồn Rừng) do Tỉnh Bến Tre ban hành

Tải về Quyết định 117/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM CÁC XÃ AN ĐIỀN, THẠNH HẢI, MỸ AN, HUYỆN THẠNH PHÚ (ĐƯỜNG CỒN RỪNG)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Qui định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hiệu chỉnh số hiệu các tuyến đường huyện trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 05/TTr-SGTVT ngày 09 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Đổi tên đường Cồn Rừng thành ĐH.92 có lý trình từ Km00+000 (ngã ba giáp QL.57 và ĐH.26 xã Quới Điền) đến Km34+010,82 (ngã ba mũi tàu xã Thạnh Hải giáp QL.57) với tổng chiều dài 34.010,82 mét;

2. Huỷ bỏ:

a) Tên ĐH.26 đoạn có lý trình từ Km00+000 đến Km03+137,49 (do trùng lý trình ĐH.92 đoạn từ Km00+000 đến Km03+137,49 nêu trên);

b) Tên ĐH.29 đoạn có lý trình từ Km05+488 đến Km10+343 (do trùng lý trình ĐH.92 đoạn từ Km15+315,82 đến Km20+250,82 nêu trên).

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải cùng phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tiến hành bàn giao, tiếp nhận quản lý và lắp đặt, điều chỉnh các biển báo giao thông phù hợp các đoạn tuyến đường do có sự thay đổi ở Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 117/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 117/QĐ-UBND

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
182854