• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An ninh Quốc gia


 

Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP về bảo vệ dân phố do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Tải về Quyết định 1170/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1170/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM CÔNG TÁC CÔNG AN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2006/NĐ-CP NGÀY 17/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO VỆ DÂN PHỐ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố;

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-BCA-V28 ngày 04/4/2016 của Bộ Công an về việc tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 31/TTr-CAT-PV28 ngày 10/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 10 NĂM CÔNG TÁC CÔNG AN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2006/NĐ-CP NGÀY 17/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO VỆ DÂN PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-BCA-V28 ngày 04/4/2016 của Bộ Công an về việc tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố (2006-2016); Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dân phố; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố trong thời gian tới.

2. Qua tổng kết, nhằm phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Công tác tổng kết phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và tiến hành từ cơ sở.

II. NỘI DUNG:

1. Tổng kết công tác triển khai, quán triệt thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ:

Đánh giá kết quả công tác tham mưu cho Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết quả công tác Công an tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Công tác chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng bảo vệ dân phố.

2. Kết quả thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ:

Công tác Công an tham mưu cho Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo, hướng dẫn các dẫn các cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể các cấp phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết quả công tác tổ chức, xây dựng lực lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ an ninh, trật tự và pháp luật; việc thực hiện chế độ, chính sách, trang bị cơ sở vật chất, nơi làm việc, kinh phí hoạt động cũng như trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Kết quả các mặt công tác của lực lượng bảo vệ dân phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; vai trò nòng cốt của bảo vệ dân phố và công tác phối hợp với UBMTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Công tác tổ chức sơ, tổng kết thi đua hàng năm về công tác bảo vệ dân phố; việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng những cá nhân, đơn vị bảo vệ dân phố có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ:

Nhận xét, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nghị định; những kiến nghị và đề xuất của địa phương.

4. Phương hướng, nhiệm vụ:

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của lực lượng bảo vệ dân phố trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

III. PHƯƠNG PHÁP SƠ KẾT VÀ KHEN THƯỞNG:

1. Phương pháp sơ kết:

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, UBND thị xã Bình Minh và thành phố Vĩnh Long chỉ đạo Công an thị xã Bình Minh, thành phố Vĩnh Long hướng dẫn các xã, phường (nơi thành lập Bảo vệ dân phố) tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ với hình thức phù hợp; đồng thời, chủ trì tổ chức tổng kết của cấp mình và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/6/2016. Trên cơ sở tổng kết của UBND thị xã Bình Minh và thành phố Vĩnh Long, UBND tỉnh sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết trong tháng 07/2016 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

2. Khen thưởng:

Bộ Công an xét tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố cấp Trung ương.

UBND tỉnh xét tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 05 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh xét tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 20 cá nhân tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dân phố tại cấp tỉnh (hồ sơ và số lượng khen thưởng sẽ hướng dẫn riêng bằng văn bản).

UBND thị xã Bình Minh, thành phố Vĩnh Long và UBND xã, phường trực thuộc tổ chức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân từ nguồn kinh phí của địa phương, số lượng khen thưởng do địa phương quyết định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết của UBND thị xã Bình Minh, thành phố Vĩnh Long và các xã, phường (nơi thành lập Bảo vệ dân phố) sử dụng từ nguồn ngân sách của địa phương; đối với kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết của cấp tỉnh sử dụng từ nguồn kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 của Công an tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện Kế hoạch này; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh và báo cáo kết quả về Bộ Công an theo quy định; lựa chọn tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu để báo cáo tại Hội nghị cấp Trung ương.

2. UBND thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh chỉ đạo lực lượng Công an thuộc cấp mình tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dân phố và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Phòng PV28 - Công an tỉnh) trước ngày 30/6/2016 để tổng hợp, tổ chức Hội nghị cấp tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Phòng PV28 - Công an tỉnh) xem xét, quyết định./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1170/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 24/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1170/QĐ-UBND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329387