• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật quốc phòng

Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Quyết định 1171/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1171/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2014/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bãi bỏ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 3907/TTr-BCH ngày 04 tháng 12 năm 2018 và kết quả thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 24/BC-STP ngày 16 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày ngày 22 tháng 4 năm 2014, Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh về việc Ban hành Quy chế vận động đóng góp và quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thtrưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế/B
Quốc phòng;
- Cục KTVBQPPL/Bộ Tư pháp;

- Cục Dân quân tự vệ/B Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh Quân khu
5;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Ngãi;
- Ban Dân quân tự vệ/B
Chỉ huy Quân sự tnh;
- VPUB: PCVP(NC), TH, CB;
- Lưu: VT, NC.huy38i

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1171/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 20/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1171/QĐ-UBND

62

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407072