• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Quyết định 1174/QĐ-BTC năm 2019 bổ sung Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn vào Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 1174/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1174/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUC TẾ VÂN ĐN VÀO DANH SÁCH CỬA KHU ÁP DỤNG TKHAI HẢI QUAN DÙNG CHO NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh;

Căn cứ Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh;

Căn cứ công văn số 1221/BCA-QLXNC ngày 09/5/2019 của Bộ Công an về việc cung cấp thông tin trang bị máy đọc hộ chiếu và kết nối mạng máy tính tại cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn vào Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh quy định tại Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh và Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC , cụ thể:

Tên cửa khẩu

Cục Hải quan quản lý

Tỉnh/Thành phố

Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Điền 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng và các
Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Qu
c Hội;
- Văn phòng Chủ tịch n
ước;
- Tòa
án Nhân dân Tối cao;
- V
iện kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Cục Hải quan các t
nh, liên tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu
: VT; TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1174/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/07/2019   Số công báo: Từ số 607 đến số 608
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1174/QĐ-BTC

335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
419361