• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác pháp chế


 

Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025

Tải về Quyết định 1181/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1181/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ GIỮA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ SỞ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2020-2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Chương trình số 1355/CTr-BGDĐT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2020-2025;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 501/TTr-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tư pháp giai đoạn 2020-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GDĐT (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Lưu VT, VX6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ GIỮA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ SỞ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2020-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác pháp chế ngành giáo dục;

b) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2015/TT-BTP) lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

c) Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại Sở Giáo dục và Đào tạo; nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp chế của ngành giáo dục;

d) Kế hoạch phối hợp thực hiện là căn cứ để Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Sở.

2. Yêu cầu

a) Kế hoạch phối hợp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của hai Sở;

b) Định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch phối hợp, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác xây dựng văn bản pháp luật

a) Hai Sở phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo để trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

b) Sở Tư pháp cử người tham gia thẩm định dự thảo VBQPPL do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu soạn thảo; góp ý các văn bản do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu soạn thảo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng;

c) Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia góp ý các dự thảo VBQPPL do Sở Tư pháp tham mưu xây dựng trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

a) Hai Sở phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL; kịp thời trao đổi, thống nhất phương án đối với những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý;

b) Hai Sở phối hợp trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát theo quy định của pháp luật.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Hai Sở tăng cường sự phối hợp để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh về ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2021”;

b) Hai Sở tiếp tục phối hợp hướng dẫn, triển khai, tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hằng năm.

4. Công tác theo dõi thi hành pháp luật

a) Hai Sở phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương;

b) Hai Sở phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành giai đoạn 2020-2025.

5. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính

Hai Sở phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Sở Tư pháp kịp thời hướng dẫn về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

6. Công tác bồi thường của nhà nước

Hai Sở phối hợp thực hiện các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở Tư pháp kịp thời hướng dẫn về nghiệp vụ trong việc giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến bồi thường của Nhà nước theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Công tác pháp chế

a) Hai Sở phối hợp thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ những người làm công tác pháp chế của Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Sở Tư pháp tổ chức hướng dẫn về nghiệp vụ pháp chế cho đội ngũ những người làm công tác pháp chế của Sở Giáo dục và Đào tạo; cử báo cáo viên tham gia lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác pháp chế của ngành giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; các đơn vị có liên quan thuộc hai Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Định kỳ, hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ do mỗi cơ quan chủ trì theo Kế hoạch, hai Sở xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phối hợp và đề ra phương hướng cho các năm tiếp theo; tng kết, đánh giá kết quả sau 05 năm thực hiện Kế hoạch.

3. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ do mỗi cơ quan chủ trì, hai Sở dự toán và bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch này theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, thống nhất ý kiến với Sở Tư pháp để báo cáo, tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1181/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 12/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1181/QĐ-UBND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445499