• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1184/QĐ-TTg năm 2014 hỗ trợ gạo cứu đói trong thời gian giáp hạt cho tỉnh Cao Bằng (lần 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1184/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1184/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI TRONG THỜI GIAN GIÁP HẠT CHO TỈNH CAO BẰNG (LẦN 2)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại văn bản số 1651/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 9373/BTC-NSNN ngày 10 tháng 7 năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2395/LĐTBXH-BTXH ngày 08 tháng 7 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4331/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 459 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2014.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1184/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 18/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1184/QĐ-TTg

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240447