• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 1184/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1184/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số: 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số: 09/TTr-SCT ngày 19 tháng 7 năm 2013 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 03 thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

DANH MỤC

MỘT SỐ TTHC BAN HÀNH MỚI, TTHC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1184/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên thủ tục

Trang

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

1

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy.

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 

2

Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ

1

Cấp mới, cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (trường hợp do hết thời hạn hiệu lực của giấy phép).

Thay thế:

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu; Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

Thay thế:

Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn, đại lý bán buôn rượu

 

3

Cấp mới, cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (trường hợp do hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép)

Thay thế:

+ Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu;

+ Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu.

 

 

NỘI DUNG TTHC BAN HÀNH MỚI, TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, TTHC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC KẠN

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

1. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, địa chỉ số 34, đường Trường Chinh, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, ghi sổ tiếp nhận và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp lại Giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Công Thương.

- Thành phần hồ sơ: (Quy định tại Điều 15, Thông tư: 39/2012/TT-BCT).

+ Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu);

+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn, sản phẩm rượu đã được cấp (nếu có);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

- Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định (nếu có): Mức thu khu vực thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với tổ chức), 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với hộ gia đình, cá nhân); khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với tổ chức), 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với hộ gia đình, cá nhân);

+ Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh: Khu vực Thị xã: 200.000 đồng/giấy/lần cấp; Khu vực khác: 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

- Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp lại (Phụ lục 34 kèm theo Thông tư số: 39/2012/TT-BCT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

+ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);

+ Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;

+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

+ Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

+ Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá một (01) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên một trăm nghìn (100.000) dân;

- Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

+ Luật Thương mại năm 2005;

+ Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số: 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số: 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

 

Phụ lục 34

(Kèm theo Thông tư số: 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /

............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Kính gửi: ......................(1)

Tên doanh nghiệp: .......................:

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có).

Doanh nghiệp kính đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh ........ (2) sản phẩm rượu, với lý do .... ......................(3)..................

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số: 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2) Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ.

(3): Ghi rõ lý do xin cấp lại.

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Thủ tục Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 34 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện theo quy định.

Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ tính theo dấu bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì chuyển hồ sơ xử lý theo quy định; nếu hồ sơ không hợp lệ, có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Sở Công thương.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 34 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Công thương hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn Đăng ký (nêu rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ) (theo mẫu).

+ Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân .

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Sở Công Thương Tỉnh Bắc Kạn.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Tỉnh Bắc Kạn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấp nhận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Sửa đổi nội dung:“Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung (Ban hành kèm theo Quyết định số: 659/QĐ-BCT)”.

Thay bằng:

Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung (Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2013/TT-BCT)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Đối tượng thực hiện TTHC là các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục sau:

√ Cung cấp điện sinh hoạt;

√ Cung cấp nước sạch sinh hoạt;

√ Truyền hình trả tiền;

√ Thuê bao điện thoại cố định;

√ Thuê bao di động trả sau;

√ Kết nối Internet;

√ Vận chuyển hành khách đường hàng không;

√ Vận chuyển hành khách đường sắt;

√ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.

+ Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

√ Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12.

√ Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau.

- Căn cứ pháp lý:

Giữ nguyên nội dung:

+ Luật số: 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Nghị định số: 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Quyết định số: 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Danh mục hàng hóa dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung;

Bãi bỏ nội dung:“+ Quyết định số: 659/2012/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung”.

Thay bằng: Thông tư số: 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công Thương Về việc Ban hàng mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

.........., Ngày........tháng.......năm 2013

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU,
ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG (1)

Kính gửi (2):

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (3):

I. Nội dung đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung(1):

1. Đăng ký lần đầu/đăng ký lại:

2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ:

3. Đối tượng áp dụng (4):

4. Phạm vi áp dụng (5):

5. Thời gian áp dụng (6):

II. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết và hiểu rằng:

1. Đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ các quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh;

2. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chấp nhận đăng ký có quyền và trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

3. Đã tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và cam kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp kèm theo Đơn đăng ký này không có các điều khoản vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo.

 

 

Hồ sơ kèm theo (8):

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (7)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi đơn đăng ký:

(01) Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung.

(02) - Cục Quản lý cạnh tranh: trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

- Sở Công Thương: trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(03) Ghi rõ những thông tin sau đây:

Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy Chứng nhận đầu tư

Địa chỉ liên lạc

Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

Điện thoại, fax, email (nếu có)

Người liên hệ (Họ tên, điện thoại, email)

(04) Ghi rõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay áp dụng cho tất cả người tiêu dùng.

(05) Áp dụng trên cả nước hay một, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp không áp dụng trên cả nước).

(06) Thời gian bắt đầu áp dụng: ghi thời gian áp dụng cụ thể nếu không áp dụng ngay sau ngày hoàn thành việc đăng ký (nếu có) hoặc ghi áp dụng từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký.

(07) Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Người đại diện theo ủy quyền ký thì cần gửi kèm theo Giấy Ủy quyền.

(08) - Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử:

01 bản scan màu Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word;

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác:

01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.

 

2. Thủ tục Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 34 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì chuyển hồ sơ xử lý theo quy định; nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ tính theo dấu bưu điện, có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân bổ sung theo quy định. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Sở Công Thương.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 34 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn Đăng ký nêu rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (theo mẫu).

+ Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấp nhận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Sửa đổi nội dung:“+ Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung (Ban hành kèm theo Quyết định số: 659/QĐ-BCT)”

Thay bằng: Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung (Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2013/TT-BCT)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Đối tượng thực hiện TTHC là các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục sau:

√ Cung cấp điện sinh hoạt;

√ Cung cấp nước sạch sinh hoạt;

√ Truyền hình trả tiền;

√ Thuê bao điện thoại cố định;

√ Thuê bao di động trả sau;

√ Kết nối Internet;

√ Vận chuyển hành khách đường hàng không;

√ Vận chuyển hành khách đường sắt;

√ Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp sau:

√ Khi pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

√ Tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

+ Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

√ Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12.

√ Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau.

- Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

Giữ nguyên nội dung:

+ Luật số: 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Nghị định số: 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Quyết định số: 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Danh mục hàng hóa dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung;

Bãi bỏ nội dung:“+ Quyết định số: 659/2012/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương Về việc ban hành Mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung”.

Thay bằng: Thông tư số: 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công Thương Về việc Ban hàng mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

.........., Ngày........tháng.......năm 2013

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU,
ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG (1)

Kính gửi (2):

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (3):

I. Nội dung đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung(1):

1. Đăng ký lần đầu/đăng ký lại:

2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ:

3. Đối tượng áp dụng (4):

4. Phạm vi áp dụng (5):

5. Thời gian áp dụng (6):

II. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết và hiểu rằng:

1. Đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ các quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh;

2. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chấp nhận đăng ký có quyền và trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

3. Đã tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và cam kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp kèm theo Đơn đăng ký này không có các điều khoản vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo.

 

 

Hồ sơ kèm theo (8):

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (7)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi đơn đăng ký:

(01) Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung.

(02) - Cục Quản lý cạnh tranh: Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên;

- Sở Công Thương: Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(03) Ghi rõ những thông tin sau đây:

Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy Chứng nhận đầu tư

Địa chỉ liên lạc

Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

Điện thoại, fax, email (nếu có)

Người liên hệ (Họ tên, điện thoại, email)

(04) Ghi rõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay áp dụng cho tất cả người tiêu dùng.

(05) Áp dụng trên cả nước hay một, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp không áp dụng trên cả nước).

(06) Thời gian bắt đầu áp dụng: ghi thời gian áp dụng cụ thể nếu không áp dụng ngay sau ngày hoàn thành việc đăng ký (nếu có) hoặc ghi áp dụng từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký.

(07) Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Người đại diện theo ủy quyền ký thì cần gửi kèm theo Giấy Ủy quyền.

(08) - Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử:

01 bản scan màu Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word;

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác:

01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ

1. Thủ tục Cấp mới, cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu; (trường hợp do hết thời hạn hiệu lực của giấy phép).

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại Giấy phép nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, địa chỉ số 34, đường Trường Chinh, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Khi đến nộp hồ sơ, mang theo Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu cũ hết hiệu lực.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, ghi sổ tiếp nhận và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.

Bước 3: Sở Công Thương thẩm định, kiểm tra thực tế đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép theo quy định. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Công Thương.

- Thành phần hồ sơ: (Quy định tại Điều 15, Thông tư: 39/2012/TT-BTC)

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (theo mẫu).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) và Giấy chứng nhận mã số thuế;

+ Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

• Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

• Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

• Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu;

• Bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với địa điểm kinh doanh;

+ Báo cáo kết quả, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp;

• Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn;

+ Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán buôn sản phẩm rượu (tối thiểu phải có từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);

+ Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh);

+ Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của doanh nghiệp dự kiến kinh doanh;

+ Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

+ Hồ sơ về năng lực tài chính: có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

+ Hồ sơ về kho hàng bao gồm:

• Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150m3 trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

• Bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với kho hàng;

+ Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

- Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định (nếu có): Mức thu khu vực thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với tổ chức), 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với hộ gia đình, cá nhân); khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với tổ chức), 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với hộ gia đình, cá nhân);

+ Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh: Khu vực Thị xã: 200.000 đồng/giấy/lần cấp; Khu vực khác: 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

- Tên mẫu đơn:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Phụ lục 29 kèm theo Thông tư số: 39/2012/TT-BCT)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

+ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);

+ Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;

+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

+ Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

+ Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá một (01) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên một trăm nghìn (100.000) dân;

- Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

+ Luật Thương mại năm 2005;

+ Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số: 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số: 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

 

Phụ lục 29

(Kèm theo Thông tư số: 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /

............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

Kính gửi: Sở Công Thương ......................(1)

Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp ............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đề nghị Sở Công Thương ......................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, cụ thể:

1. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: .........(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau: ...................(3)

Được phép mua các loại sản phẩm rượu: .......................(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau: .........(3)

b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố..(1)

2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

......................................................................................................(4)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số: 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

 (1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định xin phép để kinh doanh.

 (2): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..;

 (3): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối rượu.

 (4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

 

2. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, địa chỉ số 34, đường Trường Chinh, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, ghi sổ tiếp nhận và viết giấy hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Công Thương.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (theo mẫu);

+ Bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu đã được cấp;

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

- Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định (nếu có): Mức thu khu vực thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với tổ chức), 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với hộ gia đình, cá nhân); khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với tổ chức), 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với hộ gia đình, cá nhân);

+ Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh: Khu vực Thị xã: 200.000 đồng/giấy/lần cấp; Khu vực khác: 100.000 đồng/giấy/ lần cấp.

- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

- Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (Phụ lục 33 kèm theo Thông tư số: 39/2012/TT-BCT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

+ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);

+ Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;

+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

+ Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

+ Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá một (01) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên một trăm nghìn (100.000) dân;

- Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

+ Luật Thương mại năm 2005;

+ Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số: 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số: 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

 

Phụ lục 33

(Kèm theo Thông tư số: 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /

............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP
KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU

Kính gửi: ......................(1)

Tên doanh nghiệp : .......................:

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có).

Doanh nghiệp kính đề nghị ......................(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh ........ (2) sản phẩm rượu, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh,...)

Thông tin cũ:................... Thông tin mới:.............

2. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(3).... của ......................................(4).... sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(5)

Được phép tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(6)

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(3).... của ......................................(4).... sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(5)

Được phép tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(6)

3. Sửa đổi, bổ sung địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

a) Đề nghị sửa đổi:

Thông tin cũ:................... Thông tin mới:....

b) Đề nghị bổ sung:

..............................................................(7)

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số: 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

 (1): Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh.

 (2): Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ.

 (3): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..;

 (4): Ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài hoặc của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu

 (5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép Để bán lẻ sản phẩm rượu.

 (6): Ghi rõ tên của từng tỉnh, thành phố

 (7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép bổ sung Để bán lẻ sản phẩm rượu.

 

3. Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, địa chỉ số 34, đường Trường Chinh, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, ghi sổ tiếp nhận và viết giấy hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Công Thương.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu);

+ Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất rượu hoặc đồ uống có cồn theo quy định và phù hợp với quy trình sản xuất) và Giấy chứng nhận mã số thuế;

+ Bản thuyết minh về quy trình sản xuất, cơ sở vật chất (nhà xưởng), máy móc thiết bị (bảng kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị chuyên ngành cho các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, pha chế, chiết rót… phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn…);

+ Bảng kê diện tích, sơ đồ nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các công trình phụ trợ;

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp và có giá trị, hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật ở các vị trí chủ chốt; bản cam kết của chủ sử dụng lao động về cán bộ công nhân viên sản xuất trong nhà máy đủ sức khoẻ để sản xuất sản phẩm thực phẩm, không mắc bệnh truyền nhiễm;

+ Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

+ Liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất;

+ Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

* Đối với Dự án mới bắt đầu xây dựng:

Trước khi sản phẩm rượu được đưa ra thị trường, doanh nghiệp xin cấp giấy phép sản xuất rượu sẽ phải nộp bổ sung cho cơ quan cấp phép các giấy tờ sau: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

- Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định (nếu có): Mức thu khu vực thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với tổ chức), 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với hộ gia đình); khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với tổ chức), 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với hộ gia đình);

+ Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh: Khu vực Thị xã: 200.000 đồng/giấy/lần cấp; Khu vực khác: 100.000 đồng/giấy/lần cấp

- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

- Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số: 39/2012/TT-BCT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (quy định tại Thông tư số: 39/2012/TT-BCT)

1. Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.

2. Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.

3. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

4. Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

5. Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

7. Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.

- Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

+ Luật Thương mại năm 2005;

+ Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP ngày12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số: 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số: 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

 

Phụ lục 1

(Kèm theo Thông tư số: 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /

............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (2)

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu................................................. (3)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số: 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, các quy định về sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu whisky, rượu vodka...)

(3): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1184/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 30/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1184/QĐ-UBND

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207146