• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quyền lập hội


 

Quyết định 1187/QĐ-UBND năm 2014 cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 1187/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1187/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI CỰU GIÁO CHỨC HUYỆN SỐP CỘP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 166/TTr-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Sốp Cộp.

Điều 2. Hội cựu giáo chức huyện Sốp Cộp là tổ chức xã hội nghề nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí và phương tiện hoạt động. Tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyện Sốp Cộp và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Trụ sở đặt tại: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC D15b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1187/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 19/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1187/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240609