• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chữ ký số chuyên dùng


 

Quyết định 1190/QĐ-UBND-HC năm 2014 về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 1190/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1190/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ, CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 19 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số chuyên dùng thuộc tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- TT/TU; TT/HĐND tnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tnh;
- Lưu: VT, NC/VX.Thuy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CH TỊCH
Trn Th Thái

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ, CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định s1190/QĐ-UBND-HC ngày 24/11/2014 ca y ban nn dân tỉnh Đng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điu chỉnh và đi tưng áp dụng

Quy chế này quy định việc quản lý, s dụng chứng thư s, ch ký số chuyên dùng (sau đây gọi chung là chng thư s, ch ký số) do Ban yếu Chính ph cấp cho các quan hành chính, đơn v s nghiệp ca nhà nước (sau đây gi chung là cơ quan) và cán b, công chức, viên chc (sau đây gi chung là công chc) thuc tnh Đng Tháp đ s dụng trong giao dch văn bn đin tử.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của việc quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng của tổ chức, cá nhân thuộc tỉnh Đồng Tháp

1. Tt cvăn bn ca cơ quan thuc tnh Đồng Tháp (trc văn bn thuộc danh mc bí mt nhà nước) khi trao đi dưi dng đin t thông qua hthống mng din rng ca tỉnh, mng nội b ca cơ quan, đa phương, mng Internet, email, đăng trên Cng/Trang thông tin đin tphi có ch ký sca tchc hoc ca cá nhân cơ quan ban hành văn bn.

2. Chng thư s ca t chc đưc cấp cho c cơ quan; chng thư s ca cá nhân đưc cp cho công chcnh đo, qun lý và công chc đưc giao nhim v qun lý chng thư s hoc đưc y quyn ký mt s loi văn bn ca cơ quan theo quy định ca pháp lut, phân cấp qun lý ca cơ quan có thm quyn và Quy chế làm vic ca tng cơ quan.

3. Chký s ch đưc sdụng ký c văn bn đin ttrong giao dịch đin t ca c cơ quan thuộc tnh Đồng Tháp theo quy định ca pháp lut.

4. Chng thư s ca t chc đưc phi đưc qun lý, s dụng cht ch theo quy định ca pháp lut v qun lý, sdụng con du ca cơ quan. Chng thư sca cá nhân phi đưc qun lý cht ch, sdng đúng mc đích; trưng hp làm mt, hư hỏng thiết b phi báo v cơ quan qun lý đ kp thi x lý; t chc, cá nhân tiết l ka bí mt s b x lý theo quy định ca pháp luật.

Chương II

CẤP VÀ THU HỒI CHỨNG THƯ SỐ

Điều 3. Cấp chứng thư số của tổ chức

Chứng thư s ca t chc đưc cp cho:

1. Hi đồng nhân dân tỉnh.

2.y ban nhân dân tnh.

3. Các Sở, cơ quan tương đương Sở, cơ quan hành cnh, đơn v snghiệp trc thuc y ban nhân dân tỉnh; Văn png Đoàn đại biu Quc hi và Hi đng nhân dân tnh.

4. Các Chi cc, quan tương đương Chi cc, đơn v s nghiệp trc thuc các Sở, quan tương đương Sở, cơ quan hành chính trc thuc y ban nhân dân tnh.

5. Hi đồng nhân dân cấp huyn.

6.y ban nhân dân cấp huyn.

7. Các Phòng, cơ quan tương đương png và đơn v s nghip trc thuc y ban nhân dân cp huyn.

8. Hi đồng nhân dân cấp xã.

9.y ban nhân dân cấp xã.

Điều 4. Cấp chứng thư số của cá nhân

Chứng thư s ca cá nhân được cp cho:

1. Chtch Hi đồng nhân dân, Phó Chtịch Hi đng nhân dân và y viên Thưng trực Hi đồng nhân dân tnh.

2. Ch tch y ban nhân dân và Phó Ch tch y ban nhân dân tnh.

3. Ngưi đng đầu và cp phó ca người đứng đu các cơ quan quy đnh tại khon 3, khon 4 và khon 7 Điu 3 Quy chế y.

4. Trưng các Ban ca Hi đồng nhân dân tnh.

5. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

9. Các công chức Phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

10. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở và cơ quan tương đương Sở.

11. Các trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 5. Thu hồi chứng thư số của tổ chức và của cá nhân

Chng thư s ca t chc đưc thu hi (bao gm c token) khi cơ quan có quyết định đi tên, chia tách, sáp nhp, hp nht, gii thhoc chng thư sbhư hỏng. Chng thư s chuyên dùng ca cá nhân đưc thu hồi (bao gm c token) trưc khi công chc ti việc, ngh hưu, chuyn công tác sang cơ quan khác, có thay đổi v chc danh, chc v hoc chng thư s b hư hng.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp mới, thu hồi chứng thư số

H sơ đ ngh thu hồi hoc cp mi chng thư s ca t chc và ca cá nhân gồm văn bn đ ngh ca cơ quan và danh sách t chc, công chc (theo mu 1, 2, 3, 4 đính kèm Quy chế này). Riêng đi vi c cơ quan quy định tại c khon 5, 6, 7, 8 và 9 Điu 3 Quy chếy do y ban nhân dân huyn, th , thành ph tng hp đ ngh chung.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN VÀ CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ, CHỮ KÝ SỐ

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông được y ban nhân dân tnh Đồng Tháp y quyền thc hin nhim v qun lý toàn b chng thư s chuyên dùng được Ban Cơ yếu Chính ph cp cho các t chức và nhân thuc tỉnh, c th:

1. Tham mưu y ban nhân dân tnh ban hành, sa đi, b sung Quy chế qun , sdụng chng thư s, chký s chuyên ng trong các cơ quan hành cnh, đơn v s nghip ca nhà nưc thuc tnh Đng Tháp theo quy định ca pháp lut và điu kin thc tế ca tnh.

2. Làm đu mi tiếp nhận h sơ, đ ngh cấp mi, thu hồi chng thư số ca các quan thuc tnh Đng Tháp và kiểm tra, tng hp, đ ngh Ban Cơ yếu Chính ph cp chứng thư s ca t chc, nhân theo quy định ca pháp lut.

3. Thanh tra, kim tra và x lý hoc kiến ngh cơ quan có thm quyn x lý c hành vi vi phm pháp lut v qun , sdụng chng thư s, chký sca c cơ quan và công chc thuc tnh Đng Tháp.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của các cơ quan được cấp chứng thư số chuyên dùng của tổ chức, cá nhân

1. Giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số được cấp. Phân công công chức giúp Thủ trưởng cơ quan thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng chứng thư số được cấp cho tổ chức và cá nhân trong cơ quan.

2. Giao Văn thư của cơ quan quản lý, sử dụng chứng thư số của tổ chức như đối với con dấu của cơ quan. Giao công chức được cấp chứng thư số của cá nhân quản lý, sử dụng như đối với tài sản công.

3. Ký vào tất cả các văn bản điện tử trước khi phát hành qua mạng, email, đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử. Việc gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số thực hiện theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Giao nộp lại chứng thư số chuyên dùng của tổ chức đang sử dụng khi cơ quan đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc chứng thư số bị hư hỏng; thu hồi và giao nộp chữ ký số của cá nhân trước khi công chức thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác sang cơ quan khác, thay đổi về chức danh, chức vụ hoặc bị hư hỏng.

5. Đề nghị cấp mới chữ ký số chuyên dùng của tổ chức theo tên mới của cơ quan sau khi đổi tên, chia tách, hợp nhất; đề nghị cấp mới chữ ký số của cá nhân khi có sự thay đổi công chức hoặc thay đổi về chức danh, chức vụ.

6. Định kỳ vào tháng 11 hàng năm, báo cáo kết quả việc quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng của tổ chức, cá nhân (theo mẫu 5 đính kèm theo Quy chế này).

7. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ quan, công chức thuộc quyền quản lý khi có hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của cơ quan có thẩm quyền và Quy chế này. Việc gửi, nhận văn bản điện tử bằng chữ ký số, thực hiện theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Th trưng các sở, quan tương đương sở, Ch tịch y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph thuc tnh có trách nhiệm triển khai, t chc thc hin và kiểm tra vic thc hin Quy chế này trong ngành, đa phương.

2. Th trưng, ngưi đứng đầu các cơ quan, t chc có tch nhiệm tổ chc trin khai s dụng hiệu qu chứng thư s, ch ký s đã được cp, tăng cưng trao đi văn bản đin t được ký bng chký s thông qua phn mm quản lý văn bn và điều hành eOffice, h thống thư đin t ca Đng Tháp và trang tng tin đin t chính thc ca cơ quan, t chc.

3. Sở Thông tin và Truyền tng có tch nhiệm theo dõi, kim tra việc thc hiện Quy chế y.

4. Trong quá trình thực hin, nếu có khó khăn, vưng mắc, các quan, địa phương phn nh trc tiếp v Sở Thông tin và Truyền thông đ được hưng dn hoặc tổng hp trình y ban nhân dân tnh quyết đnh./.

 

MẪU SỐ 1

(Ban hành kèm theo Quy chế qun lý, s dng chng thư s, chữ ký s chuyên dùng trong các cơ quan, đơn v thuc tỉnh Đng Tháp)

<TÊN ĐƠN V CẤP TRÊN>
<TÊN ĐƠN VỊ, ĐA PHƯƠNG>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/….
V/v đề nghị cấp mới (thu hồi) chứng thư số cá nhân (tổ chức)

………… , ngày … tháng m ….

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Phúc đáp Công văn s /STTTT-CNTT ngày tháng năm … của Sở Thông tin và Truyền thông vviệc ….

<Tên đơn vị, địa phương> đã được cấp chứng thư s, nhằm qun lý tt hoạt động ca chng thư s tại đơn va phương, <tên đơn v, đa phương> đề ngh cấp mi/thu hi/thay đổi thông tin cho các chứng thư s nhân/t chc ti đơn va phương (có danh sách kèm theo).

Đa ch liên h b phn qun lý thuê bao chứng thư s ca <tên đơn v, địa phương>: <tên đơn v trc thuc ph tch> (nếu có); chuyên viên ph trách quản : <tên ngưi quản lý> (có quyết đnh ca đơn va phương), <chc vngưi qun lý>, đin thoi: 067 ............., di động .................. email: (đa chmail đng tháp). /.

 

 

Nơi nhận:
- Ntrên;
-……...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên và đóng du)

 

MẪU SỐ 2

(Ban hành kèm theo Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Tháp)

<TÊN ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Kèm theo Công văn số …./….. ngày …. tháng …. năm ….. của …..)

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyn thông

Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………….

Số lượng đăng ký: ……. chứng thư

Danh sách đăng ký:

STT

Họ tên ni đăng ký và quản lý chứng thư số

Ngày sinh

Số CMTND/Ngày cp/Nơi cấp

Chức vụ

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ thư điện tử ca cơ quan, đơn vị

Schng thư số cũ (nếu có)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lp
( tên và ghi rõ họ tên, số đin thoại liên hệ)

…….., ngày …… tháng …… năm …..
Th trưng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

MẪU SỐ 3

(Ban hành kèm theo Quy chế qun lý, s dng chng thư s, chữ ký s chuyên dùng trong các cơ quan, đơn v thuc tỉnh Đng Tháp)

<TÊN ĐƠN VỊ, ĐA PHƯƠNG>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/……

 

 

DANH SÁCH Đ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ NHÂN
(Kèm theo Công văn số ./….. ngày …. tháng …. năm .. ca …..)

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Số lượng đăng ký: …… chứng thư

Danh sách đăng ký:

STT

Họ tên

Ngày sinh

Số CMTND/Hộ chiếu/ngày cp/nơi cấp

Chức vụ

Đơn vị công tác

Email

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Người lập
(ký tên, ghi rõ h tên đin thoi liên hệ)

………, ngày… tháng… năm……
Th trưng đơn v
(ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: Địa chỉ email phải là địa chỉ email của hệ thống thư điện tử của tỉnh, nếu chưa có email thì Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tạo mới tài khoản sử dụng cho đối tượng đăng ký.

Những đồng chí đã cung cấp thông tin ở lần trước sẽ không cần cung cấp lại thông tin.

 

MẪU SỐ 4

(Ban hành kèm theo Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Tháp)

<TÊN ĐƠN V, ĐA PHƯƠNG>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

(Kèm theo Công văn số ./….. ngày …. tháng …. năm .. ca …..)

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Số ng thu hồi: …. chứng thư

Danh sách thu hồi:

STT

Họ tên

Ngày sinh

Số CMTND/Ngày cp/Nơi cấp

Chức vụ

Tên cơ quan, đơn vị

Loại chứng thư số (cá nhân/tổ chc)

do thu hồi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lp
(Ký tên và ghi rõ h tên, s đin thoại liên hệ)

…….., ngày …… tháng …… năm ..
Thủ trưởng đơn v
(Ký tên và đóng du)

 

MẪU SỐ 5

(Ban hành kèm theo Quy chế qun lý, s dng chng thư s, chữ ký s chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị thuc tnh Đồng Tháp)

<TÊN ĐƠN VỊ BÁO O>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/….

………… , ngày … tháng m ….

 

BÁO CÁO

Tình hình qun lý, sử dụng chữ ký số năm <năm báo cáo>

Thc hiện Quy chế Ban hành Quy chế qun , s dụng chng thư số, chký s chuyên dùng trong các cơ quan, đơn v thuộc tnh Đng Tháp <Tên đơn v báo cáo> báo cáo kết ququản lý, s dụng chứng thư s, ch ký s chuyên dùng ca tổ chc, nhân trong đơn v trong năm <năm báo cáo> như sau:

STT

Ni dung

Số lượng

1

Tng s chứng thư s, ch s

 

2

Số chng thư s, ch ký s ca t chc

 

3

Số chng thư s, ch ký s ca cá nhân

 

4

Tng s văn bn ký s

 

Kiến ngh đề xuất (nếu có)

 

 

Nơi nhận:
-y ban nhân dân Tnh;
- Sở TT&TT;
- Lưu ….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên và đóng dấu)

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1190/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Trần Thị Thái
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1190/QĐ-UBND-HC

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258507