• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1193/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 1193/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1193/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2003/TTr-LĐTBXH ngày 07 tháng 02 năm 2013; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 1530/TTr-KSTTHC ngày 06 tháng 3 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI BÃI BỎ ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Số TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên Thủ tục hành chính

1

T-HCM-101348-TT

Thủ tục thẩm định đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật

2

T-HCM-101398-TT

Thủ tục xác nhận đơn đề nghị được miễn học phí và tiền cơ sở vật chất

3

T-HCM-101422-TT

Thủ tục xác nhận gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo

4

T-HCM-101345-TT

Thủ tục gia hạn nợ xóa đói giảm nghèo

5

T-HCM-101361-TT

Thủ tục xác nhận hộ nghèo vay vốn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1193/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 11/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/04/2013   Số công báo: Số 17
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1193/QĐ-UBND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
176294