• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai

 

Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt danh sách cán bộ giảng viên, xã thí điểm đào tạo, tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 1194/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN, CÁC XÃ THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của tỉnh Sơn La (đến năm 2020);

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2011của UBND tỉnh Sơn La cử cán bộ tham gia tập huấn, đào tạo giảng viên cấp tỉnh thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

Căn cứ Công văn số 530/TCTL-GNTT ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc Đề nghị hỗ trợ triển khai thực hiện đào tạo, tập huấn trong khuôn khổ hỗ trợ của Chương trình phát triển liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) đối với Đề án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 53/TTr-PCLB ngày 15 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 05 xã thí điểm, 10 cán bộ thuộc đội ngũ cán bộ giảng viên cấp tỉnh tham gia chương trình đào tạo, tập huấn và hướng dẫn các xã thực hiện quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại địa phương.

(có Phụ lục danh sách kèm theo )

Điều 2. Giao cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh là cơ quan đầu mối tại cấp tỉnh để phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ở tỉnh Sơn La.

- Cán bộ giảng viên có danh sách tại điều 1 có trách nhiệm tham gia toàn bộ quá trình đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cấp xã tổ chức thực hiện quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Thủ trưởng các đơn vị, ban, ngành có cán bộ tham gia tạo mọi điều kiện cho cán bộ tham gia tập huấn đào tạo đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả.

- Các xã có danh sách tại Điều 1 có trách nhiệm tham gia, tạo điều kiện phòng họp, loa đài để tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn được thuận lợi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành có cán bộ tham gia tập huấn; Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Mường La, Thuận Châu, Yên Châu, Sốp Cộp, thành phố Sơn La; Chủ tịch UBND các xã Nậm Păm, Thôm Mòn, Chiềng Đông, Mường Và, Chiềng Xôm và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND Tỉnh;
- TT UBND Tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, (M 01), 45bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH CÁC XÃ, ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CẤP TỈNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN CẤP XÃ THỰC HIỆN QUẢN LÝ THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

I

CÁC XÃ THÍ ĐIỂM

 

1

Xã Nậm Păm - Huyện Mường La - Tỉnh Sơn La

1

2

Xã Chiềng Xôm - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

1

3

Xã Thôm Mòn - Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La

1

4

Xã Mường Và - Huyện Sốp Cộp - Tỉnh Sơn La

1

5

Xã Chiềng Đông - Huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La

1

 

Tổng cộng

5

II

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

 

1

Văn phòng TT Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh

3

2

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

1

3

Hội Phụ nữ tỉnh

2

4

Tỉnh đoàn thanh niên

1

5

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1

6

Sở Lao động - Thương binh xã hội

1

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

 

Tổng cộng

10

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CẤP TỈNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN CẤP XÃ THỰC HIỆN QUẢN LÝ THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1

Lại Văn Minh

24/01/1957

Nam

Chi cục Trưởng chi cục Thủy lợi - Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh

ĐT: 0913.252.330

2

Cầm Bun Păn

26/11/1966

Nam

Phó Chi cục Trưởng chi cục Thủy lợi - VP thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh

ĐT: 0915.097.539

3

Lê Thị Minh Liên

11/11/1975

Nữ

Chuyên viên - VP thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh

ĐT: 0976.997.675

4

Nguyễn Thị Thu

14/10/1964

Nữ

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

ĐT: 0912.131.864

5

Nguyễn Thị Ngà

16/02/1966

Nữ

Trưởng ban Tuyên giáo - Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

ĐT: 091.207.6222

6

Đặng Thị Thu Hương

14/10/1974

Nữ

Chuyên viên - Ban Tuyên giáo Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

ĐT: 0936.416.089

7

Nguyễn Thị Tố Nga

29/12/1976

Nữ

Chuyên viên - Sở Kế hoạch và Đầu tư

ĐT: 0913.252.383

8

Vì Kiều Oanh

04/5/1985

Nữ

Trưởng ban Thanh thiếu nhi, trường học Tỉnh đoàn

ĐT: 0944.544.028

9

Hoàng Văn Nghĩa

29/4/1984

Nam

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

ĐT: 0974.937.438

10

Nguyễn Thị Kim Tuyết

22/3/1967

Nữ

Sở Lao động - Thương binh xã hội

ĐT: 0904.052.267

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1194/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 19/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1194/QĐ-UBND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240610