• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1195/QĐ-UBND bổ sung danh mục gói thầu trong kế hoạch hoạt động Tiểu hợp phần 1.2 của Dự án giảm nghèo giai đoạn II tỉnh Sơn La thực hiện năm 2014

Tải về Quyết định 1195/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1195/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC GÓI THẦU TRONG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TIỂU HỢP PHẦN 1.2 CỦA DỰ ÁN GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN II TỈNH SƠN LA THỰC HIỆN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án Giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn 2 (năm 2010 - 2015);

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ODA, đối ứng các chương trình dự án ODA năm 2014;

Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 08 tháng 5 năm 2014 về Tiểu hợp phần 1.2 của dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 322 /TTr-SKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 và đề nghị của Ban quản lý dự án giảm nghèo giai đoạn II tại Tờ trình số 84/TTr-DAGN GĐ2 ngày 26 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về việc bổ sung danh mục gói thầu trong kế hoạch hoạt động Tiểu hợp phần 1.2 của Dự án giảm nghèo giai đoạn II tỉnh Sơn La thực hiện năm 2014 đã giao tại Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh như sau:

1. Liên kết đối tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lợn thịt tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu.

2. Liên kết đối tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mật ong tại xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn.

3. Liên kết đối tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô đông tại các xã Huy Tường, Suối Bau, huyện Phù Yên.

Điều 2. Giao các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ các chương trình dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Phù Yên, Thuận Châu, Mai Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- TT UBND tỉnh
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, (M01), 18 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1195/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 20/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1195/QĐ-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240611