• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Đạo đức công vụ

 

Quyết định 1197/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện việc thực hiện Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức ngành Giao thông vận tải

Tải về Quyết định 1197/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1197/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện việc thực hiện Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải ban kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

KẾ HOẠCH

HOÀN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1197/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành kèm theo Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012. Để hoàn thiện việc thực hiện Đề án, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp tục thực hiện những công việc sau:

1. Vụ Tổ chức cán bộ

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định của Bộ GTVT quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

Thời gian thực hiện: Sau khi Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, lãnh đạo (hiện nay Chính phủ đang dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg).

b) Tổ chức đánh giá việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành GTVT” ban hành theo Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung.

Thời gian hoàn thành: Trong quý III năm 2013.

c) Xây dụng kế hoạch và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ GTVT tổ chức kiểm điểm, đánh giá hàng năm; trong đó đối với cá nhân kiểm điểm phải bổ sung tiêu chí cụ thể về số lượng, chất lượng công việc đã hoàn thành nhằm đánh giá được đúng năng lực và ý thức trách nhiệm của CB, CC, VC trong thực thi công vụ.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm.

d) Phối hợp với Công đoàn Ngành GTVT tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ đẩy mạnh thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ.

đ) Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện và triển khai Kế hoạch Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Văn phòng Bộ

a) Tiếp tục triển khai Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Quyết định số 262/QĐ-BGTVT ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với Cơ quan Bộ

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải.

b) Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng, cơ quan báo chí thuộc Bộ GTVT và các cơ quan liên quan tổ chức lồng ghép nội dung nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức với các đợt tuyên truyền, phát động thi đua hàng năm.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Thanh tra Bộ

Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Quy chế thanh tra công vụ.

Thời gian hoàn thành: Trong Quý II năm 2013.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin

Tiếp tục khảo sát hiện trạng, nhu cầu tăng cường tin học hóa công tác quản lý của Cơ quan Bộ; xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác giám sát kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của CBCC; hỗ trợ tăng cường sử dụng văn bản điện ttheo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Báo cáo Bộ Giao thông vận tải về kết quả thực hiện trong Quý II năm 2013.

5. Trường Cán bộ quản lý GTVT

Tiếp tục phối hợp với Vụ TCCB và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức theo kế hoạch hàng năm, trong đó xây dựng bổ sung các nội dung về đạo đức công vụ của CB, CC, VC ngành GTVT vào chương trình đào tạo, bi dưỡng; xây dựng chương trình, kế hoạch và tchức các khóa bồi dưng, hội thảo về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỹ năng nghnghiệp, kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT; báo cáo Bộ GTVT phê duyệt và triển khai thực hiện theo kế hoạch hàng năm (qua Vụ TCCB).

Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm của Trường.

6. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình; tổng kết đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1197/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Phạm Quý Tiêu
Ngày ban hành: 07/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1197/QĐ-BGTVT

336

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
185354