• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


 

Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2014 cho phép thành lập Văn phòng công chứng Tân Tiến do tỉnh Bình Phước ban hành

Tải về Quyết định 1197/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1197/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TÂN TIẾN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt “Đề án Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020”; Quyết định 1766/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 949/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ thành lập các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 81/TTr-STP ngày 21 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Văn phòng công chứng Tân Tiến do Công chứng viên Nguyễn Thị Cẩm Tú làm Trưởng Văn phòng.

Địa điểm làm việc đặt tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với Văn phòng Công chứng Tân Tiến theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, UBND huyện Đồng Phú, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (3 bản);
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT. DN11

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1197/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 06/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1197/QĐ-UBND

272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240895