• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt kế hoạch biên chế năm 2013 Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1198/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ NĂM 2013 BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ;

Căn cứ nhiệm vụ Bộ giao Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp năm 2013;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp tại tờ trình số 1040/TTr-DANN-TCHC ngày 08/5/2013 về việc phê duyệt định biên cán bộ, viên chức Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch biên chế năm 2013 như sau:

1. Tên cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp.

2. Ngành: Sự nghiệp kinh tế.

3. Số lượng người làm việc trong cơ quan, đơn vị: Tổng số 199 người, trong đó:

a) Biên chế sự nghiệp: 99 người, gồm 21 người hưởng lương sự nghiệp khác cấp từ nguồn ngân sách nhà nước và 78 người hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư.

Cán bộ kỹ thuật, kế toán dự án được tuyển dụng có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý và hoạt động Dự án; có trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhiệm vụ được giao.

b) Hợp đồng lao động: 100 người, để thực hiện những công việc không cần bố trí biên chế thường xuyên đáp ứng yêu cầu của Ban.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp có trách nhiệm:

1. Căn cứ số lượng người làm việc được phê duyệt tại điểm a, khoản 3, Điều 1 Quyết định này để thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng và quản lý công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Ký hợp đồng lao động thực hiện công việc nhất định quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 1 Quyết định này.

3. Báo cáo thực hiện biên chế, quỹ lương theo quy định hiện hành (báo cáo phân bổ chỉ tiêu biên chế được giao cho đơn vị trực thuộc; đăng ký kế hoạch biên chế với kho bạc 6 tháng và cả năm) và kế hoạch biên chế năm 2014 gửi về Bộ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (NMP 12b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1198/QĐ-BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB

78

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204300