• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 1198/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1198/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Thực hiện Văn bản số 40/VPCP-QHĐP ngày 04/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ tại bộ, ngành, địa phương;

Thực hiện Văn bản số 1224/BNV-CCHC ngày 07/3/2017 của Bộ Nội vụ về thống nhất trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Văn bản số 1858/BNV-TCBC ngày 07/4/2017 của Bộ Nội vụ về thành lập Trung tâm hành chính công tnh Đng Nai;

Thực hiện Văn bản s 1448/CV-VPTU ngày 31/3/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc trích Biên bản số 42/BB-TU ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 843/TTr-SNV ngày 12/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt là Trung tâm), cụ thể:

1. Tên gọi: Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai.

2. Vị trí, chức năng:

a) Trung tâm là tổ chức hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trung tâm thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đôn đốc, theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các cơ quan thuộc ngành dọc đặt tại địa phương; tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nn hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả giao dịch hành chính trong giải quyết TTHC tại Trung tâm, hỗ trợ, tư vấn đầu tư; nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

c) Trung tâm có con dấu riêng để hoạt động.

d) Trụ sở làm việc: Tầng 6, tòa nhà Sonadezi, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tnh Đồng Nai.

3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

a) Ban Giám đốc: Giám đốc chuyên trách và không quá 02 Phó Giám đốc kiêm nhiệm. Việc bnhiệm, miễn nhiệm đối với Giám đc và Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

b) Các tổ chuyên môn gồm: Tổ Hành chính - Tổng hợp - Công nghệ thông tin - Giám sát; Tổ Hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả - Tư vấn, xúc tiến đầu tư.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc ngành dọc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thư
ng trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy;
- V
ăn phòng Đoàn ĐBQH;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền h
ình Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai; Báo Lao động Đồng Nai;
- Lưu: VT, HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1198/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 17/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1198/QĐ-UBND

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362066