• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Quyết định 1199/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt Kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2013 cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 1199/QĐ-BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1199/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HƯỞNG LƯƠNG TỪ KINH PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NĂM 2013 CHO BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 1

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ;

Căn cứ nhiệm vụ Bộ giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 tại tờ trình số 116/TTr-BQL ngày 08/4/2013 về việc xin phê duyệt biên chế hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước và biên chế hưởng lương từ dự án đầu tư năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch biên chế năm 2013 như sau:

1. Tên cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1.

2. Ngành: Sự nghiệp kinh tế.

3. Số lượng người làm việc trong cơ quan, đơn vị: Tổng số 44 người, trong đó:

a) Biên chế sự nghiệp: 36 người, gồm 15 người hưởng lương sự nghiệp kinh tế cấp từ nguồn ngân sách nhà nước và 21 người hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư.

Cán bộ kỹ thuật, kế toán dự án được tuyển dụng có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác liên tục trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình; có trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhiệm vụ được giao.

b) Hợp đồng lao động: 08 người (bao gồm cán bộ địa phương cử biệt phái sang phối hợp giám sát công trình) để thực hiện những công việc không cần bố trí biên chế thường xuyên đáp ứng yêu cầu của Ban.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 có trách nhiệm:

1. Căn cứ số lượng người làm việc được phê duyệt tại điểm a, khoản 3, Điều 1 Quyết định này để thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng và quản lý công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Ký hợp đồng lao động thực hiện công việc nhất định quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 1 Quyết định này.

3. Báo cáo thực hiện biên chế, quỹ lương theo quy định hiện hành (báo cáo phân bổ chỉ tiêu biên chế được giao cho đơn vị trực thuộc; đăng ký kế hoạch biên chế với Kho bạc 6 tháng và cả năm) và kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án năm 2014 gửi về Bộ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (TMH 12b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1199/QĐ-BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1199/QĐ-BNN-TCCB

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204190