• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng

 

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng giai đoạn 2012 đến 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Quyết định 12/2012/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2012/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2012 ĐẾN 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống, tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2012 đến 2016.

Điều 2. Sở Tư pháp, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng PHCT PBGDPL tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- Sở tư pháp;
- Tổ Giúp việc Hội đồng PHCT PBGDPL tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC;
- Gửi: Bản giấy + Bản điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2012 ĐẾN 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, và nhân dân; đưa công tác phòng chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả;

- Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thực, công tâm, liêm khiết, chuyên nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trên cơ sở xây dựng nền công vụ hiệu quả, minh bạch phục vụ nhân dân;

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, các ngành, các cấp;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm và quyết tâm phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Phát huy hiệu quả hình thức tuyên truyền PBGDPL về phòng chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng. Hàng năm phải tổ chức sơ kết, đánh giá để rút kinh nghiệm và tổng kết vào năm 2016.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung văn bản pháp luật như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; Tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng của cả nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến:

a. Tổ chức tập huấn:

- Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Dự kiến mở 10 lớp thực hiện trong vòng 5 năm, mỗi năm 2 lớp cho các đối tượng sau:

+ Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;

+ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện;

+ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tạo điều kiện để các báo cáo viên pháp luật được tham dự các lớp tập huấn và phân công báo cáo viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức mình;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, sắp xếp thời gian, địa điểm để tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch xã, phường, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Năm 2012 - 2016

b. Biên soạn và cấp phát tài liệu:

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc biên soạn, in ấn và cấp phát các tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh như sau:

+ Tập hợp, in ấn cuốn Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

+ Biên soạn đề cương pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hiệp quốc về chống tham nhũng dành cho cán bộ, công chức và các văn bản có liên quan;

- Sở Tư pháp chủ trì biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu, tờ rơi như: Hỏi - đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng; những điều cần biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng; in sao đĩa CD tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng để cấp lại tài liệu cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đơn vị, địa phương;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh vàu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ động việc hỗ trợ trang bị tài liệu giới thiệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị và tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Năm 2012 - 2016

c. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào “Ngày pháp luật” đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Năm 2012 - 2016

d. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về chuyên đề pháp luật phòng, chống tham nhũng:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Công Thương, Hội Luật gia tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, diễn đàn đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp về chuyên đề pháp luật phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực.

Thời gian thực hiện: Năm 2012 - 2016

đ. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Cụ thể như sau:

+ Tuyên truyền thông qua báo viết, báo điện tử: mở chuyên trang, chuyên mục trên Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp,…

+ Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình: Phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng các chương trình, phóng sự trên chuyên mục Pháp luật và đời sống; đưa tin, sự kiện, tổ chức tọa đàm; xây dựng tiểu phẩm phát thanh truyền hình; phóng sự truyền hình…

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, trang thông tin điện tử trực thuộc.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, trang thông tin điện tử của địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Năm 2012 - 2016

e. Tuyên truyền, phổ biến thông qua các phiên tòa xét xử án tham nhũng:

Thông qua các phiên tòa xét xử các vụ án tham nhũng, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tuyên truyền và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền các văn bản pháp luật về PCTN đặc biệt là các phiên tòa lưu động.

Thời gian thực hiện: Năm 2012 - 2016

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng năm, kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 tại Hà Tĩnh.

2. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã trong việc tuyên truyền, phổ biến Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và các điều ước quốc tế có nội dung liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí dành thời lượng thích hợp, xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các báo, đài; chỉ đạo việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho phóng viên, biên tập viên chuyên viết về pháp luật của các cơ quan báo chí; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các thiết chế văn hóa cơ sở như: Xây dựng các tiểu phẩm nhằm về phòng, chống tham nhũng để lồng ghép tuyên truyền trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng; xây dựng panô, áp phích tuyên truyền…; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

5. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra các cấp ở địa phương phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp tổ chức bồi dưỡng pháp luật về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

7. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

8. Sở Nội vụ, Trường Chính trị Trần phú thực hiện lồng ghép bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (được phê duyệt tại Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ).

10. Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng truyền hình tỉnh, lồng ghép nội dung về phòng, chống tham nhũng; chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

11. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các phiên tòa xét xử các vụ án tham nhũng và qua các phiên tòa lưu động.

12. Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí để thực hiện Kế hoạch.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

14. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các nội dung của Kế hoạch.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được phân công, Sở Tư pháp chủ trì lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính tính toán, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị huyện, thành phố, thị xã lập dự toán kinh phi thực hiện Kế hoạch này gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2012/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Nguyễn Thiện
Ngày ban hành: 30/03/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 12/2012/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
144662