• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng


Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

 

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Quyết định 12/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ (đính kèm 27 Phụ lục Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng).

2. Áp dụng đối với cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Hiu lc thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2019.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phban hành quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tchức, đơn vị sự nghiệp công lập có mức giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản; Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tchức, đơn vị sự nghiệp công lập có mức giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản; Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung Quyết định 2470/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chun, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tchức, đơn vị sự nghiệp công lập có mức giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản và Quyết định 3507/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung 02 thiết bị chuyên dùng cho Bệnh viện da liễu thành phố Cần Thơ vào danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Trách nhim thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Tư ph
áp (Cục KTVB);
- Bộ Tài chính;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- UBMTT
Q Việt Nam thành phố và các đoàn thể;
- Sở, ban ngành thành phố;
- Kho bạc Nhà nước C
n Thơ;
- UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Công báo thành phố;
- C
ng Thông tin điện tử thành ph;
- Lưu: VT,
XL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Quang Mạnh

 

- Phụ lục ban hành kèm Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2, 3, 4 Điều 1, Khoản 2 Điều 2 Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung ... các Phụ lục của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
...
2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I, Phụ lục V, Phụ lục XXIV (đính kèm).

3. Bổ sung Mục X Phụ lục III (đính kèm).

4. Bổ sung Phụ lục: XXVIII, XXIX, XXX, XXXI (đính kèm).
...
Điều 2. Điều khoản thi hành
...
2. Bãi bỏ Mục III Phụ lục VII kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.

Xem nội dung VB
Phụ lục ban hành kèm Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2, 3, 4 Điều 1, Khoản 2 Điều 2 Quyết định 13/2020/QĐ-UBND
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 ... của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ (theo Phụ lục đính kèm)”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 13/2020/QĐ-UBND
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Quang Mạnh
Ngày ban hành: 08/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445241