• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

 

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lai Châu

Tải về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 12/2020/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lai Châu (có Đơn giá chi tiết kèm theo).

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định đơn giá thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lai Châu là căn cứ để lập dự toán, thẩm tra, xét duyệt giá trị và thanh quyết toán kinh phí các công việc thực hiện về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 03 cấp (xã, huyện, tỉnh) trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 4. Giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này;

2. Trường hợp Nhà nước thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật và cơ chế chính sách liên quan; hoặc đơn giá dụng cụ, thiết bị và vật liệu biến động trên 10% làm thay đổi đơn giá thống kê, kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND;
- U1, U4;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Kt4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Trọng Hải

 

B. CHI PHÍ LAO ĐỘNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN (PCKV 0,4)

STT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

Định mức (công nhóm/huyện)

Đơn giá lương ngày (nhóm)

Thành tiền (Đồng/huyện)

I

CHI PHÍ NHÂN CÔNG CHO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN (BẢNG 7)

 

 

 

 

 

1

Công tác chuẩn bị

 

 

 

 

 

1.1

Chuẩn bị nhân lực, thiết bị kỹ thuật, tài chính;

Bộ/huyện

1KS2

2.00

#VALUE!

#VALUE!

1.2

Thu thập, đánh giá, lựa chọn các tài liệu đất đai có liên quan phục vụ công tác KKĐĐ

 

 

 

 

 

1.2.1

Thu thập tài liệu đất đai có liên quan phục vụ công tác KKĐĐ

Bộ/huyện

2KS2

2.00

#VALUE!

#VALUE!

1.2.2

Đánh giá khả năng sử dụng, lựa chọn tài liệu, bản đồ thu thập để sử dụng cho kiểm kê

Bộ/huyện

2KS3

3.00

#VALUE!

#VALUE!

1.3

Rà soát tổng hợp các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân có biến động về hình thể, loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất đã thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai trong kỳ kiểm kê gửi UBND cấp xã (trừ các đơn vị cấp xã đã sử dụng CSDL đất đai):

 

 

 

 

 

1.3.1

Đối với xã đã có CSDL đất đai nhưng chưa khai thác sử dụng ở cấp xã

Bộ/xã

1KS3

5.00

#VALUE!

#VALUE!

1.3.2

Đối với xã chưa có CSDL đất đai

 

 

 

 

 

1.3.2.1

Đối với các thửa của hộ gia đình, cá nhân có biến động không thuộc phạm vi thực hiện các dự án

Thửa/huyện

1KS3

11.50

#VALUE!

#VALUE!

1.3.2.2

Đối với các thửa của hộ gia đình, cá nhân có biến động thuộc phạm vi thực hiện các dự án

Thửa/huyện

1KS3

2.00

#VALUE!

#VALUE!

1.4

Rà soát phạm vi địa giới hành chính cấp huyện, xác định trường hợp đang có tranh chấp địa giới hoặc không thống nhất giữa hồ sơ địa giới với thực địa và làm việc với UBND các huyện có liên quan để thống nhất xác định phạm vi, trách nhiệm kiểm kê (nếu có)

Bộ/huyện

2KS3

5.00

#VALUE!

#VALUE!

2

Thực hiện KKĐĐ ở cấp huyện

 

 

 

 

 

2.1

Tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp xã

 

 

 

 

 

2.1.1

Tiếp nhận hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp xã giao nộp

Bộ/huyện

2KS2

3.00

#VALUE!

#VALUE!

2.1.2

Kiểm đếm hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp xã giao nộp

Bộ/huyện

2KS3

7.50

#VALUE!

#VALUE!

2.1.3

Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả KKĐĐ, bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

2KS3

5.00

#VALUE!

#VALUE!

2.2

Tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích đất đai vào các biểu theo quy định

 

 

 

 

 

2.2.1

Rà soát, xử lý số liệu tổng hợp của các xã đối với các khu vực tranh chấp, chồng, hở địa giới hành chính

Bộ/huyện

2KS3

5.00

#VALUE!

#VALUE!

2.2.2

Tổng hợp số liệu vào các biểu KKĐĐ cấp huyện

Bộ/huyện

1KS3

5.00

#VALUE!

#VALUE!

2.2.3

Đối chiếu thông tin, dữ liệu dạng giấy và dạng số

Bộ/huyện

2KS2

2.00

#VALUE!

#VALUE!

2.3

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai và tình hình quản lý, sử dụng đất của địa phương

 

 

 

 

 

2.3.1

Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai

Bộ/huyện

2KS3

10.00

#VALUE!

#VALUE!

2.3.2

Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất đai qua các thời kỳ 05 năm, 10 năm

Bộ/huyện

2KS3

15.00

#VALUE!

#VALUE!

2.3.3

Xây dựng báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

2KS3

5.00

#VALUE!

#VALUE!

2.4

Xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ cấp huyện

Bộ/huyện

2KS3

15.00

#VALUE!

#VALUE!

2.5

Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả KKĐĐ

Bộ/huyện

2KTV6

2.00

#VALUE!

#VALUE!

III

LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN (BẢNG 8)

 

 

 

 

 

III.1

Loại tỷ lệ 1/5000

 

 

 

 

#VALUE!

1

Lập kế hoạch biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

1KS4

3.00

#VALUE!

#VALUE!

2

Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

 

 

 

 

#VALUE!

2.1

Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Bộ/huyện

1KS4

7.00

#VALUE!

#VALUE!

2.2

Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

2KS4

35.00

#VALUE!

#VALUE!

2.3

Biên tập và trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

1KS4

10.00

#VALUE!

#VALUE!

3

Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

1KS4

5.00

#VALUE!

#VALUE!

4

Hoàn chỉnh và in bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

1KS3

4.00

#VALUE!

#VALUE!

III.2

Loại tỷ lệ 1/10.000

 

 

 

 

#VALUE!

1

Lập kế hoạch biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

1KS4

4.00

#VALUE!

#VALUE!

2

Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

 

 

 

 

#VALUE!

2.1

Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Bộ/huyện

1KS4

9.00

#VALUE!

#VALUE!

2.2

Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

2KS4

42.00

#VALUE!

#VALUE!

2.3

Biên tập và trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

1KS4

12.00

#VALUE!

#VALUE!

3

Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

1KS4

5.00

#VALUE!

#VALUE!

4

Hoàn chỉnh và in bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

1KS3

4.00

#VALUE!

#VALUE!

III.3

Loại tỷ lệ 1/25.000

 

 

 

 

#VALUE!

1

Lập kế hoạch biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

1KS4

5.00

#VALUE!

#VALUE!

2

Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

 

 

 

 

#VALUE!

2.1

Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Bộ/huyện

1KS4

11.00

#VALUE!

#VALUE!

2.2

Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

2KS4

50.00

#VALUE!

#VALUE!

2.3

Biên tập và trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

1KS4

14.00

#VALUE!

#VALUE!

3

Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

1KS4

5.00

#VALUE!

#VALUE!

4

Hoàn chỉnh và in bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ/huyện

1KS3

4.00

#VALUE!

#VALUE!

 

PHẦN II: CHI PHÍ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI HÀNG NĂM

C. CHI PHÍ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI HÀNG NĂM CẤP TỈNH

C.1. DỤNG CỤ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI HÀNG NĂM CẤP TỈNH

STT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

Thời hạn (tháng)

Nguyên giá dụng cụ (đồng)

Đơn giá đồng/ca

Định mức (Ca/tỉnh)

Thành tiền (đồng/tỉnh)

I

Bảng 22: Dụng cụ công tác thống kê đất đai cấp tỉnh (gồm tính dụng cụ nhỏ, phụ 5% )

 

 

476,801

1

Bàn làm việc

Cái

96

500,000

200

67

13,421

2

Ghế văn phòng

Cái

96

150,000

60

67

4,026

3

Tủ để tài liệu

Cái

60

1,200,000

769

67

51,538

4

Ổn áp dùng chung 10A

Cái

60

3,000,000

1,923

16.75

32,212

5

Lưu điện

Cái

60

1,050,000

673

55

37,019

6

Máy hút ẩm 2kW

Cái

60

300,000

192

3.35

644

7

Máy hút bụi 1,5kW

Cái

60

250,000

160

3.35

537

8

Quạt thông gió 0,04 kW

Cái

60

120,000

77

16.75

1,288

9

Quạt trần 0,1 kW

Cái

60

150,000

96

16.75

1,611

10

Đèn neon 0,04 kW

Bộ

30

60,000

77

67

5,154

11

Máy tính bấm số

Cái

60

120,000

77

9.3

715

12

Đồng hồ treo tường

Cái

36

70,000

75

16.75

1,253

13

Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu (2T)

Cái

36

1,680,000

1,795

16.75

30,064

14

Điện năng

kW

 

1,902

1,902

151.6

288,343

 

Dụng cụ có giá trị thấp chưa được quy định trong bảng mức

%

 

 

 

5%

8,974

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu   Người ký: Hà Trọng Hải
Ngày ban hành: 11/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

374

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442159