• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp


 

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2020/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết s 16/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định chính sách h trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 464/TTr-SNN ngày 13 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xut và tiêu thụ sản phm nông nghiệp có phạm vi thực hiện giới hạn trong một huyện, thị xã, thành ph, có tng kinh phí đầu tư dưới 05 tỷ đồng/dự án hoặc kế hoạch đnghị liên kết được phê duyệt và ngân sách nhà nước hỗ trợ liên kết được cân đối toàn bộ từ nguồn ngân sách cấp huyện quản lý.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- B
NN&PTNT;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Cơ sở dữ liệu QG về PL (Sở Tư pháp);
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu:
VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 07/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

401

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442003