• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng


 

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 12/2020/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quản trang thiết bị Y tế;

Căn cứ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản trang thiết bị Y tế;

Căn cứ Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị Y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị Y tế;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hưng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Thực hiện Công văn số 30/HĐND-VP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thng nhất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình s2064/TTr-SYT ngày 24 tháng 4 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 313/BC-STP ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp Y tế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tnh Ninh Thuận.

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức

1. Tiêu chuẩn, đnh mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành y tế:

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế: Phụ lục I.

b) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn: Phụ lục II.

2. Tiêu chuẩn, định mức tại Khoản 1 Điều này là mức sử dụng làm căn cứ lập dự toán mua sắm; giao, đầu tư, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị.

3. Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tiêu chuẩn tài sản cố định quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Đối với máy móc, thiết bị thuộc dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp Y tế căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để lập kế hoạch, dự toán ngân sách mua sắm phục vụ công tác đặc thù của đơn vị và có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo đúng chế độ quy định.

2. Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc mua sắm đáp ứng nhu cầu và nguồn nhân lực, quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng đặc thù thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị trực thuộc đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

3. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan triển khai thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bsung cho phù hợp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản);
- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;
- Cục kiểm tra VBQPΜL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Kho bạc nhà nước t
nh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- TT Công nghệ thông tin và truyền thông;
- VP
UB: LĐ;
- Lưu: VT, KTTH.
LTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ Y T
(Kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Stt

Chủng loại

Đơn v tính

Số lượng

Ghi chú

I

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

6

 

2

Máy X quang di động

máy

11

 

3

Máy X quang C Arm

máy

5

 

4

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

hệ thống

2

 

5

Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

hệ thống

1

 

6

Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay

hệ thống

1

 

7

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

hệ thống

1

 

8

Hệ thống chụp mạch số hóa nền (DSA)

hệ thống

2

 

9

Máy siêu âm chuyên tim mạch

máy

7

 

10

Máy siêu âm tổng quát

máy

12

 

11

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

2

 

12

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

hệ thống

2

 

13

Máy chạy thận nhân tạo

máy

40

 

14

Máy th

máy

117

 

15

Máy gây mê

máy

16

 

16

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

126

 

17

Bơm tiêm điện

cái

466

 

18

Máy truyền dịch

máy

466

 

19

Dao mổ điện cao tầng

cái

16

 

20

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

cái

14

 

21

Máy phá rung tim

máy

21

 

22

Máy tim phổi nhân tạo

máy

1

 

23

Hệ thống phẫu thuật nội soi

hệ thống

14

 

24

Đèn mổ treo trần

bộ

14

 

25

Đèn mổ di động

bộ

7

 

26

Bàn mổ

cái

12

 

27

Máy điện tim

máy

29

 

28

Máy điện não

máy

3

 

29

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

hệ thống

2

 

30

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

hệ thống

1

 

31

Hệ thống nội soi tai mũi họng

hệ thống

4

 

32

Hệ thống nội soi tiết niệu

hệ thống

1

 

33

Máy soi cổ tử cung

máy

6

 

34

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

máy

45

 

35

Thiết bị xạ trị

hệ thống

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

36

Hệ thống nội soi mật tụy ngược dòng

hệ thống

2

 

37

Hệ thống CT di động

hệ thống

1

 

38

Hệ thống đo huyết áp động mạch xâm lấn

hệ thống

2

 

39

Hệ thống hạ thân nhiệt chủ động

hệ thống

1

 

40

Hệ thống sàng lọc máu

hệ thống

1

 

41

Hệ thống đón trẻ sơ sinh có sưởi ấm và đèn cực tím

hệ thống

2

 

42

Hệ thống đốt u bằng sóng microwave

hệ thống

1

 

43

Hệ thống tái tuần hoàn hấp phụ phân tử

hệ thống

1

 

44

Bộ dụng cụ phẫu thuật các loại

bộ

40

 

45

Bộ dụng cụ sinh thiết

bộ

1

 

46

Bộ kẹp clip mạch máu mổ hở

bộ

1

 

47

Bộ khung kéo sườn

bộ

1

 

48

Bộ khung vá sọ não

bộ

3

 

49

Kính hiển vi phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

cái

1

 

50

Kính hiển vi quang học

cái

2

 

51

Kính loupe

cái

5

 

52

Máy bơm CO2

máy

1

 

53

Máy bơm rửa

máy

1

 

54

Máy khoan sọ não

máy

3

 

55

Máy khoan đa năng

máy

10

 

56

Máy nghiền và hút mô theo ngã nội soi bụng

máy

1

 

57

Máy tán sỏi đường tiết niệu qua nội soi nguồn Laser

máy

1

 

58

Máy tán sỏi laser tần số cao

máy

1

 

59

Máy tán sỏi ngoài cơ thể

máy

1

 

60

Máy hô hấp nhân tạo

máy

3

 

61

Máy cưa bột

máy

3

 

62

Máy đo điện cơ

máy

2

 

63

Máy đo lưu huyết não

máy

2

 

64

Giường hồi sức cấp cứu trẻ sơ sinh

cái

6

 

65

Giường ủ ấm trẻ sơ sinh

cái

20

 

66

Lồng ấp trẻ sơ sinh

cái

20

 

67

Bộ cần nâng giữ tử cung

Bộ

2

 

68

Máy áp lạnh cổ tử cung

máy

1

 

69

Máy Doppler tim thai

máy

16

 

70

Máy bơm áp lực chi dưới ngắt quãng

máy

20

 

71

Máy cho ăn đếm giọt

máy

20

 

72

Máy đo áp lực bóng chèn

máy

2

 

73

Máy hỗ trợ tuần hoàn cơ thể

máy

1

 

74

Máy hút áp lực âm hệ thống dẫn lưu khí màng phổi

máy

3

 

75

Máy đo độ loãng xương bằng sóng siêu âm

máy

1

 

76

Máy đo độ loãng xương bằng Xquang

máy

3

 

77

Máy đo phế dung ký

máy

1

 

78

Ghế máy nha

cái

9

 

79

Máy cạo vôi

máy

9

 

80

Máy trám răng

máy

4

 

81

Máy định vị chóp răng

máy

3

 

82

Máy nội nha

máy

2

 

83

Bộ khám điều trị tai mũi họng + ghế

bộ

5

 

84

Kính hiển vi phẫu thuật tai mũi họng

cái

1

 

85

Máy cắt nạo xoang

máy

2

 

86

Máy đo tầm soát thính lực

máy

3

 

87

Máy điện từ trường điều trị

máy

4

 

88

Máy điều trị sóng ngắn xung và liên tục

máy

3

 

89

Máy kéo giãn cột sống

máy

2

 

90

Máy kích thích điện trị liệu

máy

3

 

91

Máy kích thích thần kinh cơ

máy

4

 

92

Máy sóng ngắn điều trị

máy

4

 

93

Máy Laser nội mạch

máy

2

 

94

Máy siêu âm điều trị đa tần

máy

2

 

95

Máy điện xung và điện phân thuốc

máy

1

 

96

Máy sắc thuốc

máy

2

 

97

Thùng nấu sáp

cái

2

 

98

Máy làm ấm túi máu

máy

3

 

99

Bồn rã đông huyết tương túi máu

cái

3

 

100

n thăng bằng túi máu

cái

4

 

101

Ghế ngồi lấy máu

cái

10

 

102

Máy cân và lắc máu

máy

15

 

103

Máy chưng cách thủy

máy

3

 

104

Máy hàn dây túi máu

máy

6

 

105

Máy ly tâm

máy

20

 

106

Máy ly tâm tube máu

máy

4

 

107

Máy ly tâm lạnh dùng để ly tâm túi máu

máy

2

 

108

Máy tách thành phần máu tự động

máy

2

 

109

Máy xét nghiệm bệnh tim

máy

1

 

110

Tủ lạnh âm sâu

cái

6

 

111

Hệ thống xét nghiệm Elisa

hệ thống

2

 

112

Hệ thống xét nghiệm PCR

hệ thống

3

 

113

Hệ thống thiết bị, dụng cụ lọc rửa tinh trùng

hệ thống

1

 

114

Máy cấy máu

máy

2

 

115

Máy chẩn đoán Helicobacter Pylori

máy

1

 

116

Máy đếm tế bào CD4

máy

1

 

117

Máy tách tiểu cầu tự động

máy

1

 

118

Máy điện di Protein

máy

1

 

119

Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ

máy

2

 

120

Máy xét nghiệm HbA1c

máy

2

 

121

Máy tạo nhịp tim tạm thời

máy

4

 

122

Máy xét nghiệm nước tiểu

máy

3

 

123

Tm

cái

4

 

124

Tủ an toàn sinh học

cái

5

 

125

Kính hiển vi 2 thị kính

cái

10

 

126

Kính hiển vi có camera

cái

3

 

127

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

cái

1

 

128

Sinh hiển vi khám mắt

máy

2

 

129

Đèn khe sinh hiển vi

cái

3

 

130

Đèn soi đáy mắt

cái

4

 

131

Chụp hình đáy mắt

cái

2

 

132

Hệ thống mổ mắt Phaco

hệ thống

2

 

133

Máy chiếu thử thị lực bệnh nhân

máy

2

 

134

Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc

máy

2

 

135

Máy siêu âm mắt

máy

2

 

136

Bể điều nhiệt

cái

3

 

137

Máy cắt lát vi thể

máy

2

 

138

Máy cắt lát vi thể đông lnh

máy

1

 

139

Máy nhuộm tiêu bản

máy

2

 

140

Máy sấy tiêu bản

máy

2

 

141

Máy vùi mô

máy

1

 

142

Máy xử lí mô tự động

máy

1

 

143

Dây nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

dây

6

 

144

Máy đo điện tim gắng sức

máy

2

 

145

Tủ bảo quản ống nội soi

cái

1

 

146

Máy X Quang thường quy

máy

3

 

147

Đầu đọc X Quang kỹ thuật số

hệ thống

2

 

148

Máy X Quang nhũ ảnh

máy

1

 

149

Máy X Quang nha khoa

máy

1

 

150

Kính tráng chì bảo vệ mắt

cái

10

 

151

Máy sưởi ấm bệnh nhân

máy

3

 

152

Áo chì

cái

15

 

153

Tường chì di động

cái

5

 

154

Máy chuẩn liều

máy

2

 

155

Bảng chắn phóng xạ hình L

cái

1

 

156

Bộ ứng phó sự cố

bộ

1

 

157

Box phân liều đồng vị phóng xạ NaI-131

box

2

 

158

Box Plexi có lọc phóng xạ

cái

1

 

159

Dụng cụ phân chia an toàn bức xạ

cái

1

 

160

Máy cảnh báo phóng xạ khu vực

máy

1

 

161

Máy đo độ tập trung tuyến giáp

máy

2

 

162

Máy đo liều phóng xạ môi trường

máy

1

 

163

Tấm che chắn Alpha - Beta

cái

2

 

164

Thùng rác thải phóng xạ có bảo vệ bức xạ

cái

5

 

165

Kho chì đựng phóng xạ

cái

1

 

166

Tủ đựng chất phóng xạ

cái

2

 

167

Tủ pha chế phóng xạ

cái

1

 

168

Găng chì

đôi

2

 

169

Máy cất nước

máy

2

 

170

Nồi hấp chai nước muối 100 độ C

cái

3

 

171

Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

cái

10

 

172

Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

cái

5

 

173

Lò đốt rác y tế

cái

2

 

174

Máy ép túi dụng cụ chuyên dụng

máy

6

 

175

Máy cắt và ép túi tiệt trùng y tế tự động

máy

2

 

176

Máy giặt đồ vải

máy

7

 

177

Máy sấy đồ vải

máy

5

 

178

Máy là ép

máy

1

 

179

Máy là ga công nghiệp

máy

1

 

180

Máy rửa dụng cụ

máy

6

 

181

Máy sấy dụng cụ

máy

13

 

182

Máy sấy tiệt trùng dụng cụ y tế bằng Ozone

máy

2

 

183

Máy ủi hơi nước

máy

1

 

184

Thiết bị xử lý chất thải rắn y tế

cái

2

 

185

Hệ thống xử lý nước phục vụ thận nhân tạo

hệ thống

2

 

186

Máy chạy thận HDF online

máy

4

 

187

Máy lọc máu liên tục

máy

2

 

188

Máy rửa quả lọc chạy thận

máy

4

 

189

Cân kỹ thuật

cái

3

 

190

Dao mổ laser

cái

4

 

191

Đèn chiếu vàng da

cái

22

 

192

Giường bệnh nhân đa năng

cái

500

 

193

Giường cấp cứu chuyên dùng đa năng

cái

250

 

194

Hệ thống NCPAP

hệ thống

20

 

195

Hệ thống thở CPAP

hệ thống

3

 

196

Holter điện tim (bao gồm hệ thống máy tính và phần mềm)

cái

20

 

197

Holter huyết áp (bao gồm hệ thống máy tính và phần mềm)

cái

19

 

198

Lavabo rửa tay tiệt trùng

cái

12

 

199

Máy đo độ bão hòa oxy trong máu

máy

25

 

200

Máy đo huyết áp điện tử

máy

20

 

201

Máy hút dịch

máy

35

 

202

Máy khí dung siêu âm

máy

7

 

203

Máy phun dung dịch khử khuẩn

máy

6

 

204

Máy tạo Oxy di động

máy

10

 

205

Bàn phẫu thuật sản khoa

cái

2

 

206

Laser yag

máy

1

 

207

Máy chẩn đoán xơ vữa động mạch bằng phương pháp không xâm lấn

máy

1

 

208

Máy hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể

máy

1

 

209

Máy oxy cao áp

máy

1

 

210

Máy ủ - đọc tự động chỉ thị sinh học

máy

1

 

211

Tủ mát

cái

30

 

II

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy truyền dịch

máy

1

 

2

Máy siêu âm chuyên tim mạch

máy

1

 

3

Máy siêu âm tổng quát

máy

2

 

4

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

1

 

5

Máy điện tim

máy

3

 

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

máy

2

 

7

Máy thở

máy

1

 

8

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

1

 

9

Bơm tiêm điện

cái

1

 

10

Máy phá rung tim

máy

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

11

Hệ thống oxy và máy hút chân không

hệ thống

1

 

12

Máy phân tích nước tiểu

máy

1

 

13

Máy xét nghiệm huyết học

máy

2

 

14

Máy giặt công nghiệp

máy

1

 

15

Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ

máy

2

 

16

Máy sấy dụng cụ

máy

2

 

17

Nồi hấp dụng cụ

cái

2

 

18

Máy sắc thuốc 3 nồi

máy

3

 

19

Máy sấy thuốc

máy

1

 

20

Máy nghiền dược liệu

máy

1

 

21

Máy cắt dược liệu

máy

1

 

22

Máy siêu âm điều trị

máy

7

 

23

Máy laser châm cứu

máy

2

 

24

Máy laser nội mạch

máy

2

 

25

Máy kích thích thần kinh cơ

máy

2

 

26

Máy xoa bóp áp lực hơi

máy

6

 

27

Máy kéo giãn cột sống

máy

6

 

28

Máy từ rung nhiệt 4 kênh

máy

2

 

29

Máy sóng xung kích

máy

2

 

30

Thiết bị phục hồi chức năng nhóm cơ vùng thân trên

máy

3

 

31

Thiết bị hồi chức năng nhóm cơ vùng thân giữa

máy

3

 

32

Thiết bị hồi chức năng nhóm cơ thân và bả vai

máy

3

 

33

Thiết bị hồi chức năng nhóm cơ khớp gối

máy

3

 

34

Thiết bị hồi chức năng dạng khép đùi

máy

3

 

35

Thiết bị hồi chức năng nhóm cơ chi dưới

máy

3

 

36

Máy kích thích điện và điện phân 2 kênh

máy

2

 

37

Máy điện xung điều trị

máy

5

 

38

Thiết bị laser bán dẫn quang trị liệu

máy

2

 

39

Máy trị liệu sóng ngắn

máy

1

 

40

Thiết bị tổ hợp điện điều trị

máy

1

 

41

Máy tập đa năng

máy

2

 

42

Máy điều trị bằng nhiệt, rung, từ 2 kênh

máy

2

 

43

Máy siêu âm điều trị, điện xung kết hợp đo điện cơ

máy

1

 

44

Máy trị liệu bằng vi sóng xung và liên tục

máy

2

 

45

Máy xe đạp tựa lưng cao cấp

máy

2

 

46

Thiết bị tập vận động thụ động chi trên

máy

1

 

47

Thiết bị tập vận động thụ động chi dưới

cái

1

 

48

Máy tập đi

máy

1

 

49

Hệ thống đo luyện tập đánh giá thăng bằng

hệ thống

1

 

50

Máy giao thoa

máy

1

 

51

Máy đo điện cơ

máy

1

 

52

Thùng nấu sáp parafin

cái

2

 

53

Ghế tập đa năng

cái

2

 

54

Tủ an toàn sinh học

cái

2

 

III

BỆNH VIỆN MẮT

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

1

 

2

Máy điện tim

máy

1

 

3

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

1

 

4

Máy thở

máy

1

 

5

Máy gây mê

máy

1

 

6

Bàn mổ

cái

4

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

7

Máy xét nghiệm nước tiểu

máy

1

 

8

Máy xét nghiệm chức năng đông cầm máu

máy

1

 

9

Máy huyết học

máy

2

 

10

Máy ly tâm

máy

1

 

11

Tủ an toàn sinh học

cái

2

 

12

Máy đo Javal (máy đo độ cong giác mạc tự động)

máy

2

 

13

Máy siêu âm mắt

máy

2

 

14

Máy đo công suất thủy tinh thể nhân tạo

máy

1

 

15

Máy Laser Yag

máy

1

 

16

Máy Laser quang đông

máy

1

 

17

Máy chụp bán phần sau nhãn cầu (OCT)

máy

1

 

18

Đèn soi đáy mắt gián tiếp

cái

1

 

19

Đèn soi đáy mắt trực tiếp

cái

10

 

20

Đèn soi bóng đồng tử

cái

1

 

21

Máy mổ Phaco

máy

3

 

22

Sinh hiển vi phẫu thuật nhãn khoa

cái

6

 

23

Sinh hiển vi khám mắt

cái

6

 

24

Máy đo khúc xạ tự động

máy

3

 

25

Máy chiếu đo thị lực

máy

3

 

26

Máy đo nhãn áp

máy

1

 

27

Máy đốt điện

máy

1

 

28

Máy đo thị trường

máy

1

 

29

Máy đo bản đồ giác mạc

máy

1

 

30

Máy đếm tế bào nội mô giác mạc

máy

1

 

31

Nồi hấp tiệt trùng

cái

4

 

32

Máy cất nước 1 lần

máy

1

 

33

Máy cất nước 2 lần

máy

1

 

34

Nồi hấp nhanh

cái

4

 

35

Máy hút địch

máy

1

 

36

Tủ âm

cái

1

 

37

Tủ sy

cái

1

 

38

Máy đo Hematocrit

máy

1

 

39

Kính soi góc tiền phòng

cái

1

 

40

Máy đo độ tròng kính

máy

1

 

41

Máy mài tròng kính tự dộng

máy

2

 

IV

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

2

 

2

Máy X quang di động

máy

2

 

3

Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

hệ thống

1

 

4

Máy siêu âm chuyên tim mạch

máy

1

 

5

Máy siêu âm tổng quát

máy

3

 

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

2

 

7

Máy thở

máy

31

 

8

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

26

 

9

Bơm tiêm điện

cái

52

 

10

Máy truyền dịch

máy

52

 

11

Máy phá rung tim

máy

2

 

12

Đèn mổ di động

bộ

3

 

13

Bàn m

cái

2

 

14

Máy điện tim

máy

5

 

15

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

hệ thống

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

16

Máy X Quang tăng sáng truyền hình

máy

1

 

17

Máy rửa phim tự động

máy

3

 

18

Hệ thống nội soi màng phổi

hệ thống

1

 

19

Hệ thống nội soi trung thất

hệ thống

1

 

20

Máy đo phế thân ký

máy

1

 

21

Máy đo kháng lực đường dẫn khí

máy

1

 

22

Máy đo độ khuyếch tán oxy qua màng phế nang mao mạch

máy

1

 

23

Máy đo FeNO

máy

1

 

24

Đo các thể tích phổi

máy

1

 

25

Đo phế dung kế

máy

1

 

26

Hệ thống nuôi cấy định danh và làm kháng sinh đồ vi khuẩn thường

hệ thống

1

 

27

Máy đo đa ký giấc ngủ

máy

1

 

28

Kính hiển vi

cái

3

 

29

Kính hiển vi huỳnh quang

cái

2

 

30

Máy chẩn đoán nhanh vi khuẩn lao (Gene Xpert)

máy

2

 

31

Máy đo độ đông máu cầm tay

máy

2

 

32

Máy ly tâm thường

máy

2

 

33

Máy ly tâm lạnh

máy

2

 

34

Máy nuôi cấy vi khuẩn lao môi trường lỏng

máy

1

 

35

Máy điện giải đồ

máy

1

 

36

Máy phân tích huyết học

máy

2

 

37

Máy phân tích khí máu

máy

1

 

38

Máy phân tích nước tiểu

máy

2

 

39

Nồi hấp nuôi cấy

cái

3

 

40

Pipette + giá để 10-100μl, 20-200μl,100-1000μl

bộ

2

 

41

Tủ ấm 37 - 60 độ C

cái

2

 

42

Tủ ấm CO2

cái

1

 

43

Tủ an toàn sinh học

cái

3

 

44

Tủ lạnh sinh phẩm

cái

4

 

45

Tủ sấy 250°C

cái

2

 

46

Máy cất nước 2 lần

máy

2

 

47

Máy đóng gói dụng cụ

máy

2

 

48

Máy giặt công nghiệp

máy

1

 

49

Máy giặt cửa trên

máy

4

 

50

Máy giặt, vắt

máy

1

 

51

Máy hấp nhiệt độ thấp Plasma lạnh, đóng gói vô trùng, dung tích ≥ 30 lít

máy

1

 

52

Máy phun thuốc khử trùng phòng bệnh

máy

5

 

53

Máy rửa tự động kết hợp siêu âm, phun xoáy áp lực, khử khuẩn bậc cao cho dụng cụ y tế

máy

1

 

54

Máy sấy khô các ống, dây thở, bóng thở

máy

1

 

55

Máy sấy quần áo

máy

1

 

56

Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

cái

2

 

57

Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

cái

2

 

58

Thiết bị điều chế dung dịch tiệt khuẩn

hệ thống

1

 

59

Tủ bảo quản tử thi

cái

1

 

60

Tủ sấy tiệt trùng khô

cái

1

 

61

Tủ đông

cái

1

 

62

Tủ lnh

cái

2

 

63

Bộ đặt nội khí quản có màn hình

bộ

5

 

64

Hệ thống báo gọi nhân viên y tế

hệ thống

4

 

65

Giường hồi sức tích cực

cái

18

 

66

Giường dẫn lưu tư thế

cái

2

 

67

Giường chăm sóc đặc biệt

cái

6

 

68

Giường bệnh nhân

cái

85

 

69

Máy hút điện chạy liên tục

máy

5

 

70

Máy đo SpO2 cầm tay

máy

25

 

71

Máy tạo oxy liên tục 5lít/phút

máy

10

 

72

Hệ thống thở CPAP

hệ thống

7

 

73

Máy đo chức năng hô hấp

máy

3

 

74

Máy đo chức năng hô hấp dựa vào biến đổi thể tích

hệ thống

1

 

75

Đèn sưởi ấm bệnh nhân

cái

14

 

76

Máy chạy bộ điện đơn năng

máy

2

 

77

Máy chạy điện đa năng

máy

1

 

78

Thiết bị phục hồi chức năng 4 trong 1

cái

1

 

79

Xe đạp tập đa năng

cái

2

 

80

Xe X quang di động

chiếc

1

 

81

Máy hút dẫn lưu màng phổi kín di động

cái

10

 

82

Bộ khí dung kết nối máy thở

bộ

6

 

83

Máy khí dung siêu âm

máy

5

 

84

Máy lọc và khử khuẩn không khí

máy

1

 

85

Máy hút tràn khí, tràn dịch màng phổi áp lực thấp liên tục tự động

máy

10

 

86

Máy lắc tròn

máy

1

 

87

Máy hút đàm nhớt

máy

27

 

88

Máy khí dung

máy

57

 

89

Tủ để dụng cụ vô khuẩn

cái

3

 

90

Xe tiêm thuốc chuyên dụng

cái

20

 

91

Kim sinh thiết màng phổi

cái

4

 

92

Kim sinh thiết xuyên thành

cái

4

 

93

Xe dụng cụ cấp cứu tại giường

cái

8

 

94

Tủ để thuốc cấp cứu nhiều ngăn

cái

10

 

95

Tủ treo dụng cụ nội soi

cái

1

 

V

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA DA LIỄU - TÂM THẦN

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy siêu âm tổng quát

máy

1

 

2

Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động

hệ thống

1

 

3

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

hệ thống

1

 

4

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

2

 

5

Bơm tiêm điện

cái

2

 

6

Máy truyền dịch

máy

2

 

7

Đèn mổ di động

bộ

3

 

8

Bàn mổ

cái

3

 

9

Máy điện tim

máy

1

 

10

Máy điện não

máy

2

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

11

Máy huyết học các loại

máy

3

 

12

Máy phân tích nước tiểu

máy

1

 

13

Máy ly tâm

máy

2

 

14

Kính hiển vi 2 mắt

cái

1

 

15

Tủ an toàn sinh học

cái

2

 

16

Tủ lạnh chuyên dụng

cái

1

 

17

Máy đo lưu huyết não

máy

2

 

18

Máy shock điện gây mê

máy

1

 

19

Máy doppler xuyên sọ

máy

1

 

20

Máy tạo oxy di động

máy

6

 

21

Máy laser He-ne chiếu ngoài

máy

2

 

22

Máy đốt điện

máy

2

 

23

Máy đốt Laser CO2

máy

3

 

24

Máy laser Fractional

máy

1

 

25

Máy lọc không khí

máy

3

 

26

Thiết bị rửa tay vô trùng

cái

1

 

27

Máy soi phân tích da

máy

1

 

28

Máy trị liệu da ánh sáng

máy

1

 

29

Máy Laser điều trị bệnh da

máy

1

 

30

Tủ sấy dụng cụ

cái

2

 

31

Nồi hấp tiết trùng

cái

2

 

32

Máy giặt công nghiệp

máy

1

 

33

Máy giặt đồ vải

máy

2

 

34

Máy phun thuốc khử trùng buồng bệnh

máy

1

 

35

Giường hồi sức tích cực

cái

2

 

36

Hệ thống báo gọi y tế

hệ thống

1

 

VI

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy Xquang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

2

 

2

Máy siêu âm tổng quát

máy

2

 

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

2

 

4

Máy điện tim

máy

4

 

5

Máy điện não

máy

1

 

6

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

máy

4

 

7

Máy soi cổ tử cung

máy

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

8

Máy xét nghiệm huyết học

máy

2

 

9

Máy xét nghiệm nước tiểu

máy

2

 

10

Máy xét nghiệm HbA1c

máy

1

 

11

Máy ly tâm

máy

2

 

12

Máy đo SpO2 cầm tay

cái

1

 

13

Máy đo khúc xạ

máy

1

 

14

Ghế khám và điều trị răng

cái

2

 

15

Tủ lạnh bảo quản thuốc

cái

2

 

16

Tủ lạnh bảo quản vắc xin

cái

4

 

17

Kính hiển vi

cái

2

 

18

Bộ kính đo thị lực

bộ

2

 

19

Bộ dụng cụ khám mắt

bộ

4

 

20

Bộ dụng cụ khám tai mũi họng

bộ

4

 

21

Máy hút dịch chạy điện

máy

2

 

22

Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn

bộ

4

 

23

Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em

bộ

4

 

24

Nồi hấp tiệt trùng

cái

2

 

25

Bình ô xy + đồng hồ đo áp lực + van điều chỉnh + bình làm ẩm

bộ

4

 

26

Máy phun thuốc chống dịch

máy

20

 

27

Tủ an toàn sinh học

cái

2

 

VII

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THUẬN NAM

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

1

 

2

Máy siêu âm chuyên tim mạch

máy

1

 

3

Máy siêu âm tổng quát

máy

1

 

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

1

 

5

Máy thở

máy

1

 

6

Máy gây mê

máy

1

 

7

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

6

 

8

Bơm tiêm điện

cái

6

 

9

Máy truyền dịch

máy

6

 

10

Máy phá rung tim

máy

1

 

11

Đèn mổ treo trần

bộ

1

 

12

Đèn mổ di động

bộ

1

 

13

Bàn mổ

cái

1

 

14

Máy điện tim

máy

3

 

15

Hệ thống nội soi tai mũi họng

hệ thống

1

 

16

Máy soi cổ tử cung

máy

2

 

17

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

máy

3

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

18

Máy chụp X quang nha khoa

máy

1

 

19

Máy chụp X quang cao tần

máy

1

 

20

Máy rửa phim X quang kỹ thuật số

máy

1

 

21

Máy ly tâm đa năng

máy

1

 

22

Máy phân tích huyết học tự động

máy

1

 

23

Máy phân tích nước tiểu tự động

máy

2

 

24

Máy đo độ loãng xương

máy

1

 

25

Kính hiển vi

cái

2

 

26

Tủ an toàn sinh học

cái

1

 

27

Máy đo độ đông máu tự động

máy

1

 

28

Máy xét nghiệm HbA1c

máy

1

 

29

Hệ thống thở CPAP

hệ thống

1

 

30

Máy đo nồng độ oxy bão hòa cầm tay

máy

6

 

31

Máy hút dịch điện

máy

6

 

32

Máy tạo oxy di động

máy

2

 

33

Bộ đặt nội khí quản người lớn

bộ

2

 

34

Bộ đặt nội khí quản trẻ em

bộ

2

 

35

Bộ dụng cụ cắt Amidan

bộ

1

 

36

Đèn quang trùng hợp

cái

1

 

37

Đèn soi đáy mắt trực tiếp

cái

1

 

38

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

bộ

10

 

39

Bộ dụng cụ đình sản nữ

bộ

2

 

40

Máy đốt điện sản khoa

máy

1

 

41

Máy hút thai

máy

1

 

42

Bộ dụng cụ đặt tháo vòng

bộ

1

 

43

Máy đo khúc xạ tự động

máy

1

 

44

Hệ thống ghế khám điều trị răng hàm mặt

hệ thống

1

 

45

Hệ thống ghế khám điều trị tai mũi họng

hệ thống

1

 

46

Máy đốt họng hạt

máy

1

 

47

Lồng ấp trẻ sơ sinh

cái

1

 

48

Đèn chiếu vàng da

cái

1

 

49

Máy đo tim thai Doppler

máy

2

 

50

Thiết bị rửa tay vô trùng

chiếc

1

 

51

Máy khử trùng bằng tia cực tím

máy

1

 

52

Máy hút dịch liên tục, áp suất thấp

máy

1

 

53

Máy châm cứu

máy

4

 

54

Mấy cất nước 2 lần

máy

1

 

55

Bộ kính thử mắt

bộ

1

 

56

Bộ dụng cụ lấy dị vật thực quản

bộ

1

 

57

Bộ dụng cụ mổ quặm

bộ

1

 

58

Máy trị liệu điện từ

máy

1

 

59

Máy trị liệu siêu âm

máy

1

 

60

Máy trị liệu sóng ngắn

máy

1

 

61

Tủ lạnh 300 lít

cái

1

 

62

Tủ sấy 250 độ

cái

1

 

63

Nồi hấp tiệt trùng

cái

4

 

64

Hệ thống xử lý rác thải y tế

hệ thống

1

 

65

Máy giặt vắt quần áo ≥ 20kg

máy

1

 

66

Máy phim thuốc chống dịch

máy

7

 

67

Tủ lạnh dương

cái

7

 

VIII

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH PHƯỚC

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

1

 

2

Máy X quang di động

máy

1

 

3

Máy X quang C Arm

máy

1

 

4

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

hệ thống

1

 

5

Máy siêu âm chuyên tim mạch

máy

1

 

6

Máy siêu âm tổng quát

máy

5

 

7

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

1

 

8

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

hệ thống

1

 

9

Máy thở

máy

4

 

10

Máy gây mê

máy

1

 

11

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

9

 

12

Bơm tiêm điện

cái

7

 

13

Máy truyền dịch

máy

7

 

14

Dao mổ điện cao tần

cái

1

 

15

Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch/Dao hàn mô

cái

1

 

16

Máy phá rung tim

máy

2

 

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa

hệ thống

1

 

18

Đèn mổ treo trần

bộ

3

 

19

Đèn mổ di động

bộ

3

 

20

Bàn mổ

cái

3

 

21

Máy điện tim

máy

8

 

22

Máy điện não

máy

1

 

23

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

hệ thống

1

 

24

Hệ thống nội soi tai mũi họng

hệ thống

1

 

25

Hệ thống nội soi tiết niệu

hệ thống

1

 

26

Máy soi cổ tử cung

máy

. 2

 

27

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

máy

3

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

28

Máy chụp X quang nha khoa

máy

1

 

29

Hệ thống Xquang răng toàn cảnh kỹ thuật số

hệ thống

1

 

30

Máy X quang nhũ ảnh

máy

1

 

31

Máy rửa phim X-Quang tự động

máy

1

 

32

Máy nội soi thực quản ống mềm

máy

1

 

33

Bộ soi thanh quản

bộ

1

 

34

Máy nội soi hậu môn

máy

1

 

35

Thiết bị soi ối

cái

1

 

36

Máy đo thính lực người lớn, trẻ em có ghi âm

máy

1

 

37

Máy ly tâm ống mao dẫn

máy

1

 

38

Máy phân tích điện giải tự động Na, K, Cl

máy

1

 

39

Máy phân tích khí máu

máy

1

 

40

Máy huyết học tự động

máy

2

 

41

Máy phân tích nước tiểu tự động

máy

2

 

42

Máy đo độ loãng xương

máy

1

 

43

Máy đo điện cơ

máy

1

 

44

Máy đo lưu huyết não

máy

1

 

45

Máy Holter theo dõi tim mạch 24/24 giờ

máy

1

 

46

Máy đo chức năng hô hấp

máy

1

 

47

Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter pylori qua hơi thở

máy

1

 

48

Kính hiển vi

cái

1

 

49

Tủ lạnh trữ máu

cái

1

 

50

Tủ an toàn sinh học

cái

2

 

51

Máy đo độ đông máu tự động

máy

1

 

52

Hệ thống xét nghiệm Elisa

hệ thống

1

 

53

Máy xét nghiệm HbA1c

máy

1

 

54

Hệ thống thở CPAP

hệ thống

3

 

55

Máy đo độ bão hoà Oxy cầm tay

máy

7

 

56

Máy khí dung siêu âm

máy

5

 

57

Máy hút dịch chạy điện

máy

6

 

58

Máy rửa dạ dày tự động

máy

1

 

59

Máy tạo Oxy di động

máy

6

 

60

Bộ đặt nội khí quản người lớn

bộ

5

 

61

Bộ đặt nội khí quản trẻ em

bộ

3

 

62

Bộ dụng cụ cắt Amidan

bộ

1

 

63

Bộ dụng cụ chuyên khoa ngoại gây mê - mổ

bộ

2

 

64

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chnh hình

bộ

2

 

65

Bộ dụng cụ thắt, cắt búi trĩ

bộ

2

 

66

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

bộ

2

 

67

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

bộ

6

 

68

Bộ dụng cụ trung phẫu

bộ

2

 

69

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

bộ

2

 

70

Bộ dụng cụ đình sản nữ

bộ

2

 

71

Thiết bị rửa tay vô trùng

cái

3

 

72

Máy phun khử trùng phòng mổ

máy

1

 

73

Máy đốt điện sản khoa

máy

1

 

74

Máy hút thai

máy

1

 

75

Bộ kiểm tra cổ tử cung

bộ

6

 

76

Bộ cắt may tầng sinh môn

bộ

6

 

77

Bộ tháo vòng tránh thai

bộ

10

 

78

Bộ khám phụ khoa

bộ

10

 

79

Bộ đỡ đẻ

bộ

10

 

80

Đèn clar

cái

5

 

81

Đèn khám ngũ quan

bộ

3

 

82

Đèn soi đáy mắt trực tiếp

cái

2

 

83

Đèn soi đáy mắt gián tiếp

cái

2

 

84

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

bộ

2

 

85

Bộ kính thử thị lực

bộ

2

 

86

Máy đo khúc xạ tự động

máy

1

 

87

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng - hàm - mặt

bộ

2

 

88

Máy đánh Amalgan

máy

2

 

89

Đèn quang trùng hợp

cái

2

 

90

Máy lấy cao răng

máy

2

 

91

Ghế máy nha khoa

cái

3

 

92

Hệ thống ghế khám, điều trị răng hàm mặt

hệ thống

3

 

93

Bộ nhổ răng người lớn

bộ

10

 

94

Bộ nhổ răng trẻ em

bộ

10

 

95

Máy đốt họng hạt

máy

1

 

96

Giường kéo nắn cột sống loại 3 phần

cái

2

 

97

Máy điện châm

máy

7

 

98

Máy xông thuốc bộ phận

máy

2

 

99

Máy sắc thuốc

máy

2

 

100

Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng

máy

2

 

101

Đèn hồng ngoại điều tr

cái

5

 

102

Bàn hồi sức sơ sinh

cái

2

 

103

Lồng ấp trẻ sơ sinh

cái

4

 

104

Đèn chiếu vàng da

cái

2

 

105

Máy đo tim thai Doppler

máy

2

 

106

Máy doppler tim thai cầm tay

máy

2

 

107

Máy hấp ướt

máy

2

 

108

Nồi hấp tiệt trùng

cái

4

 

109

Máy đóng gói dụng cụ, bông băng

máy

1

 

110

Hệ thống xử lý rác thải y tế

hệ thống

1

 

111

Máy giặt qun áo

máy

2

 

112

Máy sấy công nghiệp

máy

1

 

113

Hệ thống báo gọi y tá

hệ thống

6

 

114

Giường cấp cứu đa năng

cái

10

 

115

Băng ca xe đẩy cứu thương đa năng

cái

2

 

116

Đèn cực tím khử khuẩn di động

cái

7

 

117

Máy phun thuốc chống dịch

máy

10

 

118

Hệ thống xử lý X quang số hóa CR

hệ thống

1

 

IX

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH HẢI

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

1

 

2

Máy siêu âm tổng quát

máy

2

 

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

1

 

4

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

hệ thống

1

 

5

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

5

 

6

Bơm tiêm điện

cái

4

 

7

Máy truyền dịch

máy

4

 

8

Đèn mổ di động

bộ

1

 

9

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

máy

1

 

10

Máy điện tim

máy

3

 

11

Máy soi cổ tử cung

máy

2

 

12

Máy điện não

máy

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

13

Bàn tập vật lý trị liệu

cái

2

 

14

Bộ đặt nội khí quản người lớn

bộ

4

 

15

Bộ dụng cụ nha khoa

bộ

1

 

16

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

bộ

5

 

17

Bộ kính thử thị lực

bộ

1

 

18

Bộ nhổ răng người lớn

bộ

2

 

19

Bộ nhổ răng trẻ em

bộ

2

 

20

Máy lấy cao răng

máy

2

 

21

Máy đánh Amalgan

máy

2

 

22

Đèn quang trùng hợp

cái

2

 

23

Đèn khám ngũ quan

cái

3

 

24

Đèn soi đáy mắt trực tiếp

cái

2

 

25

Đèn soi đáy mắt gián tiếp

cái

2

 

26

Máy hút thai

máy

1

 

27

Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung

bộ

6

 

28

Bộ dụng cụ cắt may tầng sinh môn

bộ

6

 

29

Bộ tháo vòng tránh thai

bộ

10

 

30

Bộ dụng cụ khám phụ khoa

bộ

10

 

31

Bộ dụng cụ đỡ đẻ

bộ

10

 

32

Bàn hồi sức sơ sinh

cái

1

 

33

Bộ dụng cụ đình sản nữ

bộ

1

 

34

Đèn chiếu vàng da

cái

1

 

35

Đèn cực tím tiệt trùng

cái

2

 

36

Đèn hồng ngoại điều trị

cái

4

 

37

Ghế máy nha khoa

cái

3

 

38

Giường cấp cứu đa năng

cái

5

 

39

Giường kéo nắn cột sống

cái

2

 

40

Hệ thống báo gọi y tá

hệ thống

4

 

41

Hệ thống xử lý rác thải y tế

hệ thống

1

 

42

Hệ thống oxy cao áp

hệ thống

1

 

43

Kính hiển vi

cái

2

 

44

Máy chụp X quang nhũ ảnh

máy

1

 

45

Máy rửa phim X Quang tự động

máy

1

 

46

Máy ghi điện cơ

máy

1

 

47

Hệ thống xét nghiệm Elisa

hệ thống

1

 

48

Máy hút dịch điện

máy

1

 

49

Máy chụp X- quang nha khoa

máy

1

 

50

Máy đo chức năng hô hấp

máy

l

 

51

Máy đo độ bão hòa oxy cầm tay

máy

4

 

52

Máy đo độ loãng xương sử dụng X quang

máy

1

 

53

Máy đo khúc xạ tự động

máy

1

 

54

Máy đóng gói dụng cụ bông băng

máy

2

 

55

Máy doppler tim thai cầm tay

máy

1

 

56

Máy đốt điện sản khoa

máy

1

 

57

Máy giặt vắt quần áo

máy

2

 

58

Máy huyết học tự động

máy

2

 

59

Máy khí dung siêu âm

máy

4

 

60

Máy kích thích thần kinh cơ

máy

2

 

61

Máy rửa dạ dày tự động

máy

1

 

62

Máy sấy công nghiệp

máy

2

 

63

Máy siêu âm điều trị

máy

2

 

64

Máy đo thính lực người lớn, trẻ em có ghi âm

máy

1

 

65

Máy tạo ô xy di động

máy

1

 

66

Máy xét nghiệm HbA1c

máy

1

 

67

Máy phun dung dịch khử trùng phòng tiểu phẫu

máy

1

 

68

Máy phân tích nước tiểu tự động

máy

2

 

69

Máy ly tâm ống mao dẫn

máy

1

 

70

Máy phân tích điện giải tự động Na, K, Cl

máy

1

 

71

Máy phân tích khí máu

máy

1

 

72

Máy đo lưu huyết não

máy

1

 

73

Nồi hấp tiệt trùng

cái

4

 

74

Thiết bị rửa tay vô trùng

cái

1

 

75

Thiết bị soi ối

cái

1

 

76

Tủ an toàn sinh học

cái

2

 

77

Tủ hp ướt

cái

2

 

78

Máy phun thuốc chống dịch

máy

6

 

79

Tủ lạnh dương

cái

2

 

X

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THUẬN BẮC

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

1

 

2

Máy X quang di động

máy

1

 

3

Máy siêu âm tổng quát

máy

2

 

4

Máy xét nghiệm sinh hóa

hệ thống

1

 

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

hệ thống

1

 

6

Máy thở

máy

1

 

7

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

3

 

8

Bơm tiêm điện

cái

3

 

9

Máy truyền dịch

máy

3

 

10

Máy phá rung tim

máy

1

 

11

Đèn mổ di động

bộ

1

 

12

Bàn mổ

cái

1

 

13

Máy điện tim

máy

2

 

14

Máy điện não

máy

1

 

15

Hệ thống nội soi tiêu hóa

hệ thống

1

 

16

Hệ thống nội soi tai mũi họng

hệ thống

1

 

17

Hệ thống nội soi tiết niệu

hệ thống

1

 

18

Máy soi cổ tử cung

máy

1

 

19

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

máy

3

 

B

Trang thiết by tế chuyên dùng khác

 

 

 

20

Máy xét nghiệm HbA1c

máy

1

 

21

Máy phân tích huyết học

máy

2

 

22

Máy tổng phân tích nước tiểu

máy

2

 

23

Máy phân tích khí máu

máy

1

 

24

Máy phân tích điện giải tự động Na, K, Cl

máy

1

 

25

Tủ an toàn sinh học

máy

2

 

26

Tủ lạnh trữ máu

cái

1

 

27

Máy ly tâm

máy

1

 

28

Kính hiển vi

máy

5

 

29

Tủ đựng hóa chất

cái

1

 

30

Bộ xét nghiệm HIV

bộ

1

 

31

Máy đo Hct

máy

1

 

32

Máy đo độ đông máu tự động

máy

1

 

33

Hệ thống xét nghiệm Elisa

hệ thống

1

 

34

Hthống th CPAP

hệ thống

1

 

35

Máy chụp X quang nha khoa

máy

1

 

36

Máy chụp X quang nhũ ảnh

máy

1

 

37

Máy rửa film X quang tự động

máy

1

 

38

Máy nội soi hậu môn

máy

1

 

39

Hệ thống oxy trung tâm

hệ thống

1

 

40

Giường cấp cứu đa năng

cái

3

 

41

Máy đo độ loãng xương

máy

1

 

42

Máy ghi điện cơ

máy

1

 

43

Máy đo lưu huyết não

máy

1

 

44

Máy holter theo dõi tim mạch 24/24 giờ

máy

1

 

45

Máy đo chức năng hô hấp

máy

1

 

46

Máy đo nồng độ oxy bão hòa

máy

3

 

47

Máy phun khí dung siêu âm

máy

3

 

48

Máy hút dịch điện

máy

5

 

49

Máy rửa dạ dày tự động

máy

1

 

50

Máy tạo oxy di động

máy

5

 

51

Tủ lạnh dương

cái

3

 

52

Máy test đường huyết nhanh

máy

2

 

53

Máy đo thính lực người lớn, trẻ em có ghi âm

cái

1

 

54

Bộ đặt nội khí quản người lớn

bộ

5

 

55

Bộ đặt nội khí quản trẻ em

bộ

5

 

56

Máy giặt đồ vải công nghiệp

máy

2

 

57

Máy sấy đồ vải công nghiệp

máy

2

 

58

Tủ hấp ướt tiệt trùng

máy

4

 

59

Máy sấy tiệt trùng

máy

2

 

60

Máy cất nước tiệt trùng

máy

1

 

61

Hệ thống xử lý nước thải

hệ thống

1

 

62

Hệ thống xử lý rác thải

hệ thống

1

 

63

Máy đóng gói dụng cụ, bông băng

máy

1

 

64

Thiết bị rửa tay vô trùng

cái

1

 

65

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

bộ

5

 

66

Bộ dụng cụ trung phẫu

bộ

2

 

67

Máy cưa bột cầm tay

máy

1

 

68

Hệ thống ghế khám điều trị răng hàm mặt

cái

2

 

69

Bộ nhổ răng người lớn

bộ

3

 

70

Bộ nhổ răng trẻ em

bộ

3

 

71

Máy lấy cao răng

máy

1

 

72

Máy đánh Amalgan

máy

2

 

73

Bộ dụng cụ nha khoa

bộ

2

 

74

Bộ khám tai mũi họng

bộ

1

 

75

Hệ thống ghế khám điều trị tai mũi họng

hệ thống

1

 

76

Đèn quang trùng hợp

cái

1

 

77

Đèn khám ngũ quan

cái

3

 

78

Bộ kính thử thị lực

bộ

2

 

79

Máy sinh hiển vi khám mắt

máy

1

 

80

Máy đo khúc xạ tự động

máy

1

 

81

Đèn soi đáy mắt trực tiếp

cái

1

 

82

Đèn soi đáy mắt gián tiếp

cái

1

 

83

Máy đốt họng hạt

máy

1

 

84

Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung

bộ

2

 

85

Bộ dụng cụ cắt may tầng sinh môn

bộ

5

 

86

Bộ dụng cụ khám phụ khoa

bộ

5

 

87

Bộ tháo vòng tránh thai

bộ

5

 

88

Bộ dụng cụ đỡ đẻ

bộ

5

 

89

Bàn hồi sức sơ sinh

cái

2

 

90

Lồng ấm trẻ sơ sinh

cái

2

 

91

Đèn chiếu vàng da

cái

2

 

92

Máy doppler tim thai

máy

2

 

93

Thiết bị soi ối

cái

1

 

94

Bộ triệt sản nữ

bộ

2

 

95

Máy hút thai

máy

i

 

96

Ghế tập phục hồi chức năng tay chân

cái

1

 

97

Ròng rọc tập tay vai

cái

1

 

98

Ghế tập đa năng

cái

1

 

99

Máy xoa bóp

máy

1

 

100

Xe đạp cải tiến có lực

cái

1

 

101

Laser châm cứu 12 đầu châm

máy

1

 

102

Giương kéo nắn cột sống

cái

1

 

103

Hệ thống báo gọi y tá

hệ thống

5

 

104

Máy đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường

máy

1

 

105

Máy đo cường độ ánh sáng

máy

1

 

106

Máy đo độ ồn

máy

1

 

107

Máy lấy bụi khí kiểu xách tay

máy

1

 

108

Máy đo ứng suất nhiệt

máy

1

 

109

Máy phát hiện khí độc 5 đầu đo

máy

1

 

110

Máy đo lực bóp tay hiện số

máy

1

 

111

Máy đo tốc độ gió

máy

1

 

112

Máy phun hóa chất

máy

5

 

113

Bình phun tay

cái

5

 

114

Bộ dụng cụ điều tra côn trùng

bộ

1

 

115

Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm

bộ

1

 

XI

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH SƠN

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

2

 

2

Máy X quang di động

máy

2

 

3

Máy X quang C Arm

máy

1

 

4

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

hệ thống

1

 

5

Máy siêu âm chuyên tim mạch

máy

1

 

6

Máy siêu âm tổng quát

máy

4

 

7

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

1

 

8

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

hệ thống

1

 

9

Máy thở

máy

2

 

10

Máy gây mê

máy

2

 

11

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

10

 

12

Bơm tiêm điện

cái

7

 

13

Máy truyền dịch

máy

7

 

14

Dao mổ điện cao tần

cái

1

 

15

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

cái

1

 

16

Máy phá rung tim

máy

2

 

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa

hệ thống

1

 

18

Đèn mổ treo trần

bộ

2

 

19

Đèn mổ di động

bộ

3

 

20

Bàn mổ

cái

2

 

21

Máy điện tim

máy

4

 

22

Máy điện não

máy

1

 

23

Hệ thống nội soi tiêu hóa

hệ thống

1

 

24

Hệ thống nội soi tai mũi họng

hệ thống

1

 

25

Hệ thống nội soi tiết niệu

hệ thống

1

 

26

Máy soi cổ tử cung

máy

2

 

27

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

máy

3

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

28

Máy chụp X-quang nha khoa

máy

1

 

29

Hệ thống số hóa X-Quang

hệ thống

1

 

30

Máy nội soi tai mũi họng

máy

1

 

31

Bộ nội soi thanh quản

bộ

1

 

32

Máy nội soi hậu môn

máy

1

 

33

Thiết bị soi ối

cái

1

 

34

Máy đo thính lực người lớn, trẻ em có ghi âm

cái

1

 

35

Bàn hồi sức sơ sinh

cái

3

 

36

Máy phân tích điện giải tự động Na, K, Cl

máy

1

 

37

Máy phân tích khí máu

máy

1

 

38

Máy phân tích huyết học tự động

máy

2

 

39

Máy phân tích nước tiểu tự động

máy

2

 

40

Máy đo độ loãng xương

máy

1

 

41

Máy Holter theo dõi tim mạch 24/24 giờ

máy

1

 

42

Máy đo chức năng hô hấp

máy

1

 

43

Kính hiển vi

cái

6

 

44

Tủ lạnh trữ máu

cái

1

 

45

Tủ an toàn sinh học

cái

2

 

46

Máy đo độ đông máu tự động

máy

1

 

47

Hệ thống xét nghiệm Elisa

hệ thống

1

 

48

Máy xét nghiệm HbA1c

máy

1

 

49

Hệ thống thở CPAP

hệ thống

3

 

50

Máy đo nồng độ oxy bão hòa cầm tay

máy

5

 

51

Máy khí dung siêu âm

máy

5

 

52

Máy hút dịch điện

máy

10

 

53

Máy rửa dạ dày tự động

máy

1

 

54

Máy tạo oxy di động

máy

10

 

55

Bộ đặt nội khí quản người lớn

bộ

5

 

56

Bộ đặt nội khí quản trẻ em

bộ

3

 

57

Bộ dụng cụ chuyên khoa ngoại gây mê - mổ

bộ

2

 

58

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

bộ

2

 

59

Dụng cụ thắt, cắt búi trĩ

bộ

1

 

60

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

bộ

2

 

61

Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn

bộ

10

 

62

Bộ dụng cụ nhổ răng người trẻ em

bộ

10

 

63

Máy lấy cao răng

máy

2

 

64

Máy đánh Amalgan

máy

2

 

65

Đèn khám ngũ quan

cái

3

 

66

Đèn soi đáy mắt trực tiếp

cái

2

 

67

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

bộ

2

 

68

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

bộ

2

 

69

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

bộ

10

 

70

Bộ dụng cụ trung phẫu

bộ

2

 

71

Bộ triệt sản nữ

bộ

10

 

72

Thiết bị rửa tay vô trùng

cái

2

 

73

Máy phun dung dịch khử trùng phòng mô

máy

1

 

74

Máy đốt điện sản khoa

máy

1

 

75

Máy hút thai

máy

1

 

76

Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung

bộ

6

 

77

Bộ dụng cụ cắt may tầng sinh môn

bộ

6

 

78

Bộ đặt vòng tránh thai

bộ

10

 

79

Bộ tháo vòng tránh thai

bộ

10

 

80

Bộ dụng cụ khám phụ khoa

bộ

10

 

81

Bộ dụng cụ đđẻ

bộ

10

 

82

Đèn clar

cái

5

 

83

Bộ kính thử thị lực

bộ

2

 

84

Máy đo khúc xạ tự động

máy

1

 

85

Ghế máy nha khoa

cái

2

 

86

Hệ thống ghế khám điều trị răng hàm mặt

hệ thống

1

 

87

Máy đốt họng hạt

cái

1

 

88

Giường kéo nắn cột sống

cái

2

 

89

Lồng ấp trẻ sơ sinh

cái

3

 

90

Đèn chiếu vàng da

cái

3

 

91

Máy đo tim thai Doppler

máy

3

 

92

Tủ hấp ướt

cái

2

 

93

Nồi hấp tiệt trùng

cái

4

 

94

Máy đóng gói dụng cụ, bông băng

máy

2

 

95

Hệ thống xử lý rác thải y tế

hệ thống

1

 

96

Máy giặt vắt quần áo

máy

2

 

97

Máy sấy công nghiệp

máy

1

 

98

Hệ thống báo gọi y tá

hệ thống

12

 

99

Giường cấp cứu đa năng

cái

12

 

100

Máy phun thuốc chống dịch

máy

6

 

101

Máy hàn dây túi máu

máy

1

 

102

Kính lúp soi nổi

máy

2

 

103

Tủ sấy tiệt trùng

cái

2

 

104

Tủ lnh dương

cái

2

 

XII

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÁC ÁI

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang di động

máy

1

 

2

Máy siêu âm tổng quát

máy

6

 

3

Máy xét nghiệm sinh hóa

hệ thống

1

 

4

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

hệ thống

1

 

5

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

1

 

6

Bơm tiêm điện

cái

2

 

7

Máy truyền dịch

máy

2

 

8

Máy điện tim

máy

9

 

9

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

máy

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

10

Máy rửa phim X Quang tự động

máy

1

 

11

Thiết bị soi ối

cái

1

 

12

Bàn hồi sức sơ sinh

cái

1

 

13

Máy phân tích điện giải tự động Na, K, Cl

máy

1

 

14

Máy phân tích huyết học tự động

máy

1

 

15

Máy phân tích nước tiểu tự động

máy

9

 

16

Máy đo độ loãng xương

máy

1

 

17

Máy Holter theo dõi tim mạch 24/24 giờ

máy

1

 

18

Máy đo chức năng hô hấp

máy

1

 

19

Kính hiển vi

cái

12

 

20

Tủ an toàn sinh học

cái

1

 

21

Máy đo độ đông máu tự động

máy

1

 

22

Hệ thống xét nghiệm Elisa

hệ thống

1

 

23

Máy đo nồng độ oxy bão hòa cầm tay

máy

2

 

24

Máy khí dung siêu âm

máy

10

 

25

Máy rửa dạ dày tự động

máy

1

 

26

Máy tạo oxy di động

máy

2

 

27

Bộ đặt nội khí quản người lớn

bộ

2

 

28

Bộ đặt nội khí quản trẻ em

bộ

1

 

29

Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn

bộ

9

 

30

Bộ dụng cụ nhổ răng người trẻ em

bộ

9

 

31

Máy lấy cao răng

máy

9

 

32

Máy đánh Amalgan

máy

1

 

33

Đèn quang trùng hợp

cái

1

 

34

Đèn khám ngũ quan

cái

11

 

35

Đèn soi đáy mắt trực tiếp

cái

1

 

36

Đèn soi đáy mắt gián tiếp

cái

1

 

37

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

bộ

11

 

38

Máy đốt điện sản khoa

máy

1

 

39

Máy hút thai

máy

1

 

40

Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung

bộ

2

 

41

Bộ dụng cụ cắt may tầng sinh môn

bộ

10

 

42

Bộ tháo vòng tránh thai

bộ

10

 

43

Bộ dụng cụ khám phụ khoa

bộ

10

 

44

Bộ dụng cụ đđẻ

bộ

10

 

45

Đèn clar

cái

9

 

46

Bộ kính thử thị lực

bộ

2

 

47

Máy đo khúc xạ tự động

máy

1

 

48

Ghế máy nha khoa

cái

8

 

49

Hệ thống ghế khám điều trị tai - mũi - họng

hệ thống

1

 

50

Máy đốt họng hạt

máy

1

 

51

Lồng ấp trẻ sơ sinh

cái

1

 

52

Đèn chiếu vàng da

cái

1

 

53

Máy đo tim thai Doppler

máy

2

 

54

Tủ hp ướt

cái

1

 

55

Nồi hấp tiệt trùng

cái

10

 

56

Máy đóng gói dụng cụ, bông băng

máy

1

 

57

Máy giặt vắt quần áo

máy

1

 

58

Máy sấy công nghiệp

máy

1

 

59

Máy phun thuốc chống dịch

máy

4

 

60

Tủ lnh dương

cái

1

 

XIII

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DƯỢC PHẨM, THỰC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

 

 

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bàn chống rung để cân

cái

6

 

2

Bàn thí nghiệm chuyên dụng 3000x1500x800

cái

1

 

3

Bàn thí nghiệm góc 1000x1000

cái

1

 

4

Bể điều nhiệt

cái

1

 

5

Bể rửa siêu âm

cái

1

 

6

Bếp cách thủy

cái

2

 

7

Bình kỵ khí

cái

1

 

8

Bộ cấp cứu phòng thí nghiệm

bộ

3

 

9

Bộ chấm sắc ký lớp mỏng

bộ

1

 

10

Bộ dụng cụ thủy tinh

bộ

1

 

11

Bộ đun hồi lưu

bộ

1

 

12

Bộ làm khô mẫu bằng khí nitơ

bộ

1

 

13

Bộ chiết pha rắn

bộ

1

 

14

Buồng UV

bộ

1

 

15

Cân kỹ thuật 1 số lẻ

cái

2

 

16

Cân phân tích 4 số lẻ

cái

2

 

17

Cân phân tích 6 số lẻ

cái

1

 

18

Cột sắc ký

cái

6

 

19

Dụng cụ phân phối mẫu

cái

2

 

20

Máy chuẩn độ Karl Fisher

máy

1

 

21

Hệ thống chiết chất béo

hệ thống

1

 

22

Hệ thống phá mẫu bằng vi sóng

hệ thống

1

 

23

Hệ thống phá mẫu và chưng cất đạm Kjeldahl

hệ thống

1

 

24

Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phối phổ

hệ thống

1

 

25

Kính hiển vi

cái

1

 

26

Máy cất nước 2 lần

máy

1

 

27

Máy chiết môi trường

máy

1

 

28

Máy chuẩn độ điện thế

máy

1

 

29

Máy đếm khuẩn lạc

máy

1

 

30

Máy đo độ tan rã

máy

2

 

31

Máy hàn túi có hút chân không

máy

1

 

32

Máy hút ẩm

máy

1

 

33

Máy khuấy từ gia nhiệt

máy

2

 

34

Máy lắc cơ học

máy

1

 

35

Máy lc Vortex

máy

1

 

36

Máy lọc nước siêu sạch

máy

1

 

37

Máy ly tâm

máy

1

 

38

Máy nghiền mẫu

máy

1

 

39

Máy quang phổ hấp thu nguyên tử

máy

1

 

40

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

máy

1

 

41

Nồi hấp tiệt trùng

cái

2

 

42

Quạt hút khí hệ thống xử lý khí thải

cái

1

 

43

Tủ an toàn sinh học

cái

1

 

44

Tủ ấm CO2

cái

1

 

45

Tủ ấm lnh

cái

1

 

46

Tủ m

cái

2

 

47

Tủ mát

cái

1

 

48

Tủ cấy vi sinh

cái

1

 

49

Tủ đông

cái

2

 

50

Tủ hấp quần áo

cái

1

 

51

Tủ hút khí độc

cái

1

 

52

Tủ lạnh

cái

1

 

53

Tủ lạnh âm sâu

cái

1

 

54

Tủ lạnh lưu chủng gốc Vi sinh

cái

1

 

55

Tủ pha mẫu

cái

1

 

56

Tủ sy

cái

1

 

57

Thiết bị phân tích xơ tự động

cái

1

 

58

Xe đẩy dụng cụ di động

cái

1

 

59

Bể lắc siêu âm

cái

1

 

60

Bếp khuấy từ

cái

1

 

61

Bộ lọc hút chân không

cái

1

 

62

Máy sắc ký khí

cái

1

 

63

Máy quang phổ hồng ngoại

cái

1

 

64

Bộ phận hút mẫu tự động

cái

1

 

65

Máy phân cực kế tự động

máy

1

 

66

Máy đếm khuẩn lạc tự động

máy

1

 

67

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao

hệ thống

1

 

68

Hệ thống sắc ký ion

hệ thống

1

 

69

Hệ thống quang phổ phát xạ plasma ghép khối phổ

hệ thống

1

 

70

Phân cực kế

cái

1

 

71

Bể rửa siêu âm

cái

1

 

72

Máy cô quay chân không

máy

1

 

73

Lò nung

cái

1

 

74

Máy đo pH

máy

1

 

75

Bộ thước kẹp micromet điện tử

bộ

1

 

76

Tủ đựng môi trường, dung dịch đệm đã pha chế

cái

1

 

77

Tủ đựng dụng cụ đã tiệt trùng

cái

1

 

XIV

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy truyền dịch tự động

máy

1

 

2

Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn

máy

1

 

3

Máy điện tim

máy

2

 

4

Máy điện não

máy

1

 

5

Máy Monitor sản khoa

máy

2

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

6

Máy hấp khử trùng

máy

4

 

7

Kính hiển vi quang học

cái

40

 

8

Kính hiển vi huỳnh quang

cái

10

 

9

Máy đo lưu huyết não

máy

1

 

10

Máy kéo cột sống

máy

1

 

11

Máy sóng ngắn

máy

1

 

12

Máy điện phân

máy

1

 

13

Máy tập đi bộ, xe đạp tập chân

máy

1

 

14

Bộ dụng cụ xét nghiệm công thức máu

bộ

5

 

15

Bộ dụng cụ xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông

bộ

5

 

16

Tủ bảo quản hóa sinh phẩm

cái

2

 

17

Tủ cấy vi sinh

cái

1

 

18

Tủ an toàn sinh học

cái

2

 

19

Máy lắc ngang, lắc tròn, lắc xoáy

máy

1

 

20

Máy đo ánh sáng

máy

1

 

21

Máy do dung tích sống

máy

1

 

XV

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA - PHÁP Y

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang cao tầng

máy

1

 

2

Máy siêu âm tổng quát

máy

1

 

3

Máy điện não

máy

1

 

4

Máy điện tim

máy

1

 

5

Máy xét nghiệm sinh hóa

hệ thống

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

6

Máy xét nghiệm huyết học

máy

1

 

7

Máy xét nghiệm HbA1c

máy

1

 

8

Bộ bể nhuộm thủ công (12 bể)

bộ

1

 

9

Bộ dụng cụ giám định hài cốt

bộ

1

 

10

Tủ lạnh lưu giữ xác 2 ngân

cái

2

 

11

Bộ phim mẫu các bệnh bụi phổi (ILO-1980 và/hoặc ILO2000)

bộ

1

 

12

Tủ lạnh lưu giữ bệnh phẩm

cái

2

 

13

Máy hấp dụng cụ

máy

1

 

14

Bộ dụng cụ mổ tử thi

bọ

1

 

15

Kính hiển vi 02 đầu thị kính có tích hợp máy chụp ảnh vi thế kỹ thuật số và máy vi tính

cái

1

 

16

Máy đúc bệnh phẩm

máy

1

 

17

Máy cắt tiêu bản

máy

2

 

18

Máy đo khí độc cầm tay

máy

1

 

19

Máy sắc khí lớp mỏng

máy

1

 

20

Máy đo chức năng hô hấp

máy

1

 

21

Máy xét nghiệm nước tiểu

máy

1

 

22

Máy đo khúc xạ tự động

máy

1

 

23

Tủ hút xử lý mu

cái

2

 

24

Máy ly tâm

cái

1

 

25

Bàn hơ giãn tiêu bản

cái

1

 

26

Bộ dụng cụ khám mắt

bộ

1

 

27

Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt

bộ

1

 

28

Bộ dụng cụ khám tai mũi họng

bộ

1

 

29

Bộ dụng cụ khám thần kinh

bộ

1

 

30

Tủ an toàn sinh học

cái

2

 

XVI

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

1

 

2

Máy siêu âm tổng quát

máy

2

 

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

máy

2

 

4

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

máy

1

 

5

Máy điện tim

máy

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

6

Hệ thống xét nghiệm Elisa

hệ thống

2

 

7

Tủ an toàn sinh học

cái

5

 

8

Máy xét nghiệm HbA1c

máy

1

 

9

Máy phân tích nước tiểu

máy

2

 

10

Hệ thống Realtime - PCR

hệ thống

1

 

11

Máy phân tích tế bào máu

máy

1

 

12

Máy định danh vi khuẩn

máy

1

 

13

Bộ lọc chân không

cái

1

 

14

Bếp cách thủy

cái

1

 

15

Tủ ấm 44°C

cái

4

 

16

Kính hiển vi

cái

13

 

17

Tủ phân tích nhu cầu oxy sinh hóa trong nước thải

bộ

1

 

18

Bộ phân hủy nhu cầu oxy hóa học trong nước thải

bộ

1

 

19

Máy đo pH

máy

1

 

20

Máy đo độ đục

máy

1

 

21

Máy đo chỉ số khúc xạ

cái

2

 

22

Cân kỹ thuật

máy

1

 

23

Cân phân tích

máy

3

 

24

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh

máy

1

 

25

Máy cất nước 1 lần

máy

2

 

26

Tủ sy

máy

1

 

27

Máy quang phổ khả kiến UV

hệ thống

1

 

28

Máy sắc ký khí

hệ thống

1

 

29

Máy sắc ký lon

hệ thống

1

 

30

Nồi hấp ướt

cái

2

 

31

Máy ly tâm

máy

2

 

32

Tủ lnh dương

cái

5

 

33

Tủ lạnh âm

cái

2

 

34

Hòm lạnh (bảo quản vắc xin)

cái

12

 

35

Máy đo chức năng hô hấp

máy

1

 

36

Máy đo thính lực

máy

1

 

 

PHỤ LỤC II

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TẠI TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Stt

Chủng loại

Đơn v tính

Số lượng

Ghi chú

1

Máy đo đường huyết

máy

2

 

2

Máy đo huyết áp tự động

máy

2

 

3

Cân sức khỏe có thước đo chiều cao

cái

2

 

4

Máy X-quang cao tàn

máy

1

 

5

Máy đo bão hòa ôxy (SPO2)

máy

1

 

6

Máy siêu âm

máy

1

 

7

Máy khí dung

máy

1

 

8

Máy hút dịch chạy điện

máy

1

 

9

Bình ôxy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ôxy

bộ

1

 

10

Bóng bóp cấp cứu người lớn

cái

2

 

11

Bóng bóp cấp cứu trẻ em

cái

2

 

12

Xe đẩy

cái

3

 

13

Bàn tiểu phẫu

cái

1

 

14

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

bộ

3

 

15

Bộ dụng cụ rửa dạ dày

bộ

2

 

16

Tủ đựng thuốc và dụng cụ

cái

4

 

17

Bộ đặt nội khí quản cho người lớn

bộ

1

 

18

Bộ đặt nội khí quản cho trẻ em

bộ

1

 

19

Bộ mở khí quản cho người lớn

bộ

1

 

20

Bộ mở khí quản cho trẻ em

bộ

1

 

21

Hệ thống nội soi Tai-Mũi-Họng

hệ thống

1

 

22

Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng

bộ

1

 

23

Bộ khám ngũ quan

bộ

1

 

24

Đèn khám treo trán (đèn clar)

cái

2

 

25

Ghế Máy răng

cái

1

 

26

Bộ lấy cao răng bằng tay

bộ

2

 

27

Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản

bộ

2

 

28

Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực

bộ

1

 

29

Tủ đựng thuốc cổ truyền

cái

1

 

30

Tủ chia ô đựng thuốc cổ truyền

cái

2

 

31

Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt

cái

2

 

32

Máy sấy dược liệu

máy

1

 

33

Máy điện châm

máy

2

 

34

Máy xông thuốc Bộ phận

máy

1

 

35

Máy sắc thuốc

máy

1

 

36

Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng

máy

1

 

37

Đèn hồng ngoại điều trị

cái

5

 

38

Máy Doppler tim thai

máy

1

 

39

Monitor sản khoa 2 chức năng

cái

1

 

40

Bàn đẻ và làm thủ thuật

cái

1

 

41

Bàn khám phụ khoa

cái

1

 

42

Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh

cái

1

 

43

Bộ dụng cụ khám thai

bộ

1

 

44

Bộ dụng cụ khám phụ khoa

bộ

2

 

45

Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung

bộ

1

 

46

Bộ dụng cụ đỡ đẻ

bộ

2

 

47

Bộ hồi sức trẻ sơ sinh

bộ

1

 

48

Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn

bộ

1

 

49

Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai

bộ

10

 

50

Đèn điều trị vàng da

cái

1

 

51

Kính hiển vi

cái

1

 

52

Tủ lạnh bảo quản thuốc

cái

1

 

53

Đèn cực tím khử khuẩn (UV)

cái

4

 

54

Bàn khám bệnh

cái

3

 

55

Đèn khám bệnh để bàn

cái

3

 

56

Giá, kệ đựng dược liệu

cái

4

 

57

Nồi hấp tiệt trùng

cái

1

 

58

Tủ sy

cái

1

 

59

Tủ đựng vắcxin chuyên dụng

cái

1

 

60

Giường bệnh

cái

10

 

61

Tủ đầu giường

cái

10

 

62

Ghế đẩu xoay thép không gỉ

cái

3

 

63

Máy điện tim

máy

1

 

64

Máy xét nghiệm nước tiểu

máy

1

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 04/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445740