• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 1203/QĐ-UBND-HC năm 2016 phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với Khu đất B1 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu Thương mại - Dịch vụ, Nhà hàng - Khách sạn và Nhà ở Phú Mỹ, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 1203/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1203/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI KHU ĐẤT B1 THUỘC QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ, NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN VÀ NHÀ Ở PHÚ MỸ, PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ SA ĐÉC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND-NĐ ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Sa Đéc;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất Tỉnh tại Công văn số 1597/PTNĐ-GDNĐ ngày 17 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với Khu đất B1 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu Thương mại - Dịch vụ, Nhà hàng - Khách sạn và Nhà ở Phú Mỹ, phường 2, thành phố Sa Đéc (có Phương án đấu giá kèm theo).

Điều 2. Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất Tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đấu giá đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.HS.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1203/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 26/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1203/QĐ-UBND-HC

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329979