• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1206/QĐ-UBND-HC về dừng thực hiện đề tài tuyển chọn cấp tỉnh Đồng Tháp năm 2016

Tải về Quyết định 1206/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1206/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DỪNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TUYỂN CHỌN CẤP TỈNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP , ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 336/TTr-SKHCN ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dừng triển khai thực hiện 02 đề tài cấp tỉnh năm 2016 theo hình thức tuyển chọn, gồm:

- Đề tài: “Nghiên cứu phát triển thị trường để định hướng tổ chức lại sản xuất đối với ngành hàng Quýt (Quýt đường, Quýt hồng), tỉnh Đồng Tháp”.

- Đề tài: “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch Đồng Tháp”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LÐVP;
- Lưu: VT, NC/KTN Đ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1206/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 26/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1206/QĐ-UBND-HC

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329980