• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Quyết định 1207/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 1207/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1207/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2013-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số: 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số: 1076/QĐ-BTP ngày 10/5/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 280/TTr-STP ngày 11 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2013-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1207/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho hoạt động bán đấu giá tài sản, trong đó tập trung phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh có đủ số lượng đấu giá viên để đáp ứng nhu cầu về bán đấu giá tài sản, góp phần tạo sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên.

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay trong hoạt động của đội ngũ đấu giá viên, đưa ra được các mục tiêu, giải pháp đảm bảo thiết thực, có tính khả thi để phát triển về số lượng và tăng cường năng lực của đội ngũ đấu giá viên.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Giai đoạn 2013 - 2015:

1.1. Hoàn thiện thể chế pháp lý, tạo điều kiện cho sự phát triển của đội ngũ đấu giá viên.

 Tiến hành rà soát, đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh về bán đấu giá tài sản.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

1.2. Rà soát, củng cố đội ngũ đấu giá viên, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên; đổi mới công tác bồi dưỡng nhằm nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đấu giá viên:

a) Thống kê, rà soát, phân loại đội ngũ đấu giá viên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

b) Thu hút người có năng lực, trình độ tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản tại tỉnh, phát triển ít nhất từ 03 đấu giá viên trở lên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

c) Cử người tham gia các lớp tập huấn kiến thức pháp lý, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong hoạt động bán đấu giá tài sản cho đấu giá viên; các lớp tập huấn theo chuyên đề pháp luật liên quan đến bán đấu giá (quyền sử dụng đất, tài sản thi hành án và một số loại tài sản khác).

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

1.3. Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, cơ sở vật chất cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và các nhiệm vụ khác từ ngân sách nhà nước.

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2015.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

1.4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về tổ chức và hoạt động bán đấu giá trên phạm vi toàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản các huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

1.5. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên.

 Phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức các chương trình tuyên truyền pháp luật, hỏi đáp nghiệp vụ, tình huống vụ việc về bán đấu giá tài sản; lồng ghép trong các ấn phẩm của các ngành nhằm tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản, tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn.

2. Giai đoạn 2016-2020:

2.1. Triển khai, tổ chức thực hiện Luật Đấu giá tài sản tại địa phương (khi Luật được ban hành)

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các Sở, Ban, Ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

2.2. Hàng năm tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ đấu giá viên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016- 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

2.3. Tiếp tục phát triển đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh ít nhất từ 05 đấu giá viên trở lên.

- Thời gian thực hiện: năm 2016 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

2.4. Hàng năm, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này;

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất cho hoạt động bán đấu giá tài sản;

- Tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ, thực hiện các biện pháp phát triển đội ngũ đấu giá viên tại địa phương;

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tạo điều kiện cho đội ngũ đấu giá viên trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, cử đấu giá viên của Trung tâm tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ;

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch;

- Phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung khác trong Kế hoạch.

3. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh bố trí biên chế cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;

- Phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung khác trong Kế hoạch.

4. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã:

Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện.

Trên là Kế hoạch phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, thì các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thị xã thông tin bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo kịp thời./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1207/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 02/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1207/QĐ-UBND

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206873