• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 12085/QĐ-BCT năm 2014 về khung giá phát điện năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tải về Quyết định 12085/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12085/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành khung giá phát điện năm 2015 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 41/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 2. Căn cứ khung giá phát điện quy định tại Điều 1 Quyết định này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về phương pháp xác định giá phát điện và về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Khung giá ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Pháp chế, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giám đốc các đơn vị phát điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12085 /QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than quy định như sau:

Công nghệ phát điện

Công suất tinh (MW)

Mức trần (đồng/kWh)

Nhiệt điện than

2x600 MW

1.383,72

2. Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng và thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thuỷ điện là 1.060 đồng/kWh./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12085/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/12/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định 12085/QĐ-BCT năm 2014 về khung giá phát điện năm 2015.

Ban hành khung giá phát điện năm 2015 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 41/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Khung giá ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Từ khóa: Quyết định 12085/QĐ-BCT

406

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262198