• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


 

Quyết định 1213/QĐ-KTNN năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước

Tải về Quyết định 1213/QĐ-KTNN
Bản Tiếng Việt

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1213/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1714/QĐ-KTNN ngày 29/10/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng ủy KTNN;
- Công đoàn KTNN;
- Đoàn Thanh niên CSHCM KTNN;
- Trường ĐT & BDNVKT;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐKH.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước (gọi tắt là Hội đồng Khoa học), bao gồm: cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động và kinh phí hoạt động của Hội đồng Khoa học.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; các cá nhân và đơn vị ngoài Kiểm toán nhà nước tham gia các hoạt động khoa học của Kiểm toán nhà nước.

Chương II

CƠ CẤU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Khoa học

- Thường trực Hội đồng Khoa học;

- Văn phòng Hội đồng Khoa học;

- Các Ủy viên Hội đồng Khoa học.

Điều 4. Chức năng

Hội đồng Khoa học là tổ chức tư vấn cho Tổng Kiểm toán nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ, tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch và quyết định các vấn đề về nội dung, tổ chức triển khai và quản lý công tác nghiên cứu khoa học; ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Hội đồng Khoa học do Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập và chỉ định cơ cấu thành viên. Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước là 03 năm.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Khoa học

1. Thảo luận, đóng góp ý kiến về mục tiêu, phương hướng và nội dung phát triển khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước trong từng giai đoạn;

2. Tư vấn cho Tổng Kiểm toán nhà nước về kế hoạch, giải pháp nghiên cứu khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước.

3. Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tham gia đánh giá nghiệm thu đề tài, chương trình nghiên cứu.

4. Đề xuất với Tổng Kiểm toán nhà nước kế hoạch phối hợp với các cơ quan trong nước, các tổ chức quốc tế và các cơ quan kiểm toán tối cao của các nước để trao đổi thông tin khoa học, kinh nghiệm hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác của Kiểm toán nhà nước.

5. Đề xuất với Tổng Kiểm toán nhà nước các giải pháp để triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động Kiểm toán nhà nước.

6. Tham mưu, đề xuất với Tổng Kiểm toán nhà nước các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học của Kiểm toán nhà nước.

7. Đề xuất việc khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong và ngoài Kiểm toán nhà nước có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước.

Điều 6. Thường trực Hội đồng Khoa học

1. Thành phần Thường trực Hội đồng Khoa học gồm:

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học;

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học;

- Thư ký Hội đồng Khoa học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Hội đồng Khoa học:

- Tổ chức thực hiện những chủ trương, quyết định của Hội đồng Khoa học;

- Chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc tại các kỳ họp Hội đồng Khoa học;

- Quyết định thành phần đại biểu tham gia các kỳ họp chuyên đề hoặc tham gia vào từng công việc của Hội đồng Khoa học; quyết định triệu tập các phiên họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng Khoa học;

- Giải quyết những việc có liên quan đến công tác của Hội đồng Khoa học giữa hai kỳ họp.

Điều 7. Văn phòng Hội đồng Khoa học

1. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đảm nhiệm chức năng của Văn phòng Hội đồng khoa học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Hội đồng Khoa học

- Giúp Thường trực Hội đồng Khoa học chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết cho các kỳ họp của Hội đồng.

- Chủ trì soạn thảo các văn bản liên quan đến việc tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước thông qua thường trực Hội đồng Khoa học trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước và của Kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Dự thảo chương trình làm việc và các báo cáo của Thường trực HĐKH để thông qua tại các kỳ họp của Hội đồng Khoa học; xây dựng lịch hoạt động khoa học và công nghệ của các thành viên Hội đồng Khoa học.

- Xây dựng kế hoạch về hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, trung hạn và dài hạn của Kiểm toán nhà nước; xây dựng danh mục đề tài nghiên cứu khoa học để đưa ra thảo luận, xin ý kiến tại kỳ họp của Hội đồng Khoa học trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

- Lập dự toán kinh phí hàng năm cho hoạt động của Hội đồng Khoa học trong kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm của Kiểm toán nhà nước; phối hợp với cơ quan quản lý khoa học của Kiểm toán nhà nước để quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí của Hội đồng Khoa học theo quy định.

Điều 8. Thành viên Hội đồng Khoa học

1. Thành viên Hội đồng Khoa học gồm những cán bộ khoa học, cán bộ quản lý và công chức, viên chức có trình độ học vấn, có năng lực và kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn đặt ra trong nhiệm kỳ hoạt động, Tổng Kiểm toán nhà nước có thể quyết định mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà chuyên môn thuộc các cơ quan bên ngoài tham gia Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng Khoa học gồm:

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học

- Thư ký Hội đồng Khoa học

- Các Ủy viên Hội đồng Khoa học

Số lượng thành viên của Hội đồng Khoa học do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo yêu cầu tiêu chuẩn và lĩnh vực chuyên môn. Các thành viên trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm.

Điều 9. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Khoa học

1. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng

- Chỉ đạo công tác của Thường trực Hội đồng Khoa học;

- Quyết định triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng Khoa học và Thường trực Hội đồng Khoa học;

- Tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Hội đồng Khoa học;

- Kiến nghị Tổng Kiểm toán nhà nước thay thế hoặc bổ sung Ủy viên Hội đồng Khoa học (khi cần thiết).

2. Nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học

- Phụ trách các công việc của Hội đồng Khoa học theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Khoa học;

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng Khoa học chủ trì các cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng Khoa học ủy quyền;

- Giải quyết các công việc của Hội đồng Khoa học giữa các kỳ họp.

3. Nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng Khoa học

Thư ký Hội đồng Khoa học là chức danh chuyên môn giúp việc cho Hội đồng Khoa học. Thư ký Hội đồng Khoa học có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp của Hội đồng Khoa học;

- Soạn thảo các báo cáo, văn bản, kết luận của Hội đồng Khoa học;

- Quản lý, lưu trữ các tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng Khoa học;

- Chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội đồng Khoa học về các công việc do Thường trực Hội đồng Khoa học giao.

4. Nhiệm vụ của các Ủy viên Hội đồng Khoa học

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng Khoa học;

- Thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học do Chủ tịch Hội đồng Khoa học phân công.

- Tham gia các Hội đồng Khoa học chuyên đề để đánh giá, nghiệm thu các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Bảo quản an toàn tài liệu và số liệu mật theo chế độ bảo mật của Nhà nước và của Kiểm toán nhà nước.

Điều 10. Quyền hạn của các thành viên Hội đồng Khoa học

1. Đề xuất ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước và tham gia giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện.

2. Được sử dụng thời gian trong giờ hành chính để tổ chức các kỳ họp và thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế này.

3. Được mời tham dự các cuộc hội nghị chuyên môn và các hội nghị tổng kết của Kiểm toán nhà nước; được cung cấp và tiếp cận các tài liệu để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

4. Được ghi nội dung công tác do Hội đồng khoa học phân công vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cá nhân từng thành viên; được tính kết quả hoạt động cho Hội đồng Khoa học vào thành tích chuyên môn của cá nhân.

5. Được hưởng thù lao đối với các hoạt động khoa học và công nghệ theo chế độ hiện hành và quy định của Kiểm toán nhà nước.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Điều 11. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Khoa học

1. Hội đồng Khoa học làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các vấn đề được thảo luận công khai và quyết định theo đa số. Các phiên họp thường kỳ của Hội đồng Khoa học phải có tối thiểu 2/3 số thành viên tham gia thì Nghị quyết của phiên họp mới có giá trị kiến nghị chính thức với Tổng Kiểm toán nhà nước và có hiệu lực thực hiện trong Hội đồng Khoa học. Những ý kiến chưa thống nhất được ghi trong biên bản để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định;

2. Hội đồng Khoa học làm việc theo chương trình, kế hoạch công tác được thông qua tại các kỳ họp;

3. Các thành viên Hội đồng Khoa học khi tham gia các nhóm thực hiện chương trình, kế hoạch khoa học và công nghệ có thể với tư cách chủ trì hoặc chỉ là thành viên dưới sự chủ trì của một số cán bộ khác.

Điều 12. Phương thức hoạt động của Hội đồng Khoa học

1. Hội đồng Khoa học họp định kỳ 06 tháng một lần. Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Khoa học quyết định triệu tập các cuộc họp đột xuất.

2. Thường trực Hội đồng Khoa học họp định kỳ 03 tháng một lần. Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Khoa học có thể triệu tập các cuộc họp đột xuất hoặc mở rộng thành phần tham gia cuộc họp của Thường trực Hội đồng Khoa học.

3. Hội đồng Khoa học thông báo nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng Khoa học cho các thành viên Hội đồng Khoa học trước 03 ngày làm việc. Các thành viên tham gia kỳ họp phải chuẩn bị ý kiến bằng văn bản. Đối với các chương trình khoa học, các đề án được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp sẽ gửi trước cho các thành viên 07 ngày. Các thành viên tham gia phải chuẩn bị ý kiến nhận xét bằng văn bản và gửi cho Thư ký Hội đồng.

Điều 13. Mối quan hệ của Hội đồng Khoa học với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước

1. Quan hệ giữa Hội đồng Khoa học với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ có liên quan.

2. Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện chức năng quản lý khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước; Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện chức năng Văn phòng Hội đồng Khoa học và tổ chức, quản lý các hoạt động của Văn phòng Hội đồng Khoa học.

Chương IV

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Điều 14. Nguồn kinh phí cho hoạt động của Hội đồng Khoa học

Nguồn kinh phí cho hoạt động của Hội đồng Khoa học được lấy từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm của Kiểm toán nhà nước. Đối với các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, các cơ quan trong nước và các nguồn hỗ trợ khác được sử dụng theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 15. Nội dung kinh phí hoạt động của Hội đồng Khoa học

Nội dung chi kinh phí hoạt động của Hội đồng Khoa học gồm:

- Chi hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước;

- Chi hỗ trợ các hoạt động của Văn phòng Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước;

- Chi cho công tác chuẩn bị và phát hành tài liệu phục vụ cho các hoạt động của Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước;

- Chi tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Chi tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì;

- Chi văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của Hội đồng Khoa học và hoạt động của Văn phòng Hội đồng Khoa học;

- Kinh phí duy trì các hoạt động thường xuyên của Hội đồng Khoa học, của Thường trực Hội đồng Khoa học và Văn phòng Hội đồng Khoa học theo chế độ quy định;

- Các khoản chi cho những nhiệm vụ đột xuất khác của Hội đồng Khoa học, của Thường trực Hội đồng Khoa học và Văn phòng Hội đồng Khoa học;

- Chi phụ cấp cho các thành viên Hội đồng khoa học và Văn phòng Hội đồng Khoa học.

- Các khoản chi khác theo chế độ hiện hành.

Mức chi được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các chế độ khác quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Chương V

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh mới, các thành viên Hội đồng Khoa học, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Khoa học, Văn phòng Hội đồng Khoa học có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1213/QĐ-KTNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 22/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1213/QĐ-KTNN

567

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400087