• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1213/QĐ-UBND năm 2013 công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tải về Quyết định 1213/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1213/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 25/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định đối với các thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện được Chủ tịch UBND tỉnh công bố kèm theo các quyết định: Số 1535/QĐ-UBND ngày 28/10/2011, số 1613/QĐ-UBND ngày 09/10/2011, số 1676/QĐ-UBND ngày 18/11/2011, số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011, số 157/QĐ-UBND ngày 15/02/2012, số 378/QĐ-UBND ngày 03/4/2012, số 1084/QĐ-UBND ngày 09/8/2012, số 1079/QĐ-UBND ngày 08/8/2012, số 1317/QĐ-UBND ngày 24/9/2012, số 1658/QĐ-UBND ngày 12/11/2012, số 2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2012, số 2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2012, số 2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2012, số 404/QĐ-UBND ngày 26/3/2013, số 478/QĐ-UBND ngày 09/4/2013, số 494/QĐ-UBND ngày 12/4/2013, số 511/QĐ-UBND ngày 15/4/2013, số 523/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 và số 526/QĐ-UBND ngày 18/4/2013.

Điều 4. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1213/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 05/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1213/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203960