• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 1214/QĐ-UBND-HC năm 2016 điều chuyển xe ô tô từ nguồn điều chuyển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Quyết định 1214/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1214/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN XE Ô TÔ TỪ NGUỒN ĐIỀU CHUYỂN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1870/QĐ-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sản;

Căn cứ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2232/STC-QLCS- G ngày 24 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển 01 chiếc xe ô tô từ nguồn điều chuyển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sang Trung tâm Phát triển Du lịch Tỉnh quản lý, sử dụng.

- Nhãn hiệu: Mitsubishi Jolie; biển số: 66A-0693.

- Số máy: 4G63R-Z03905; số khung: 510002451.

Điều 2. Trung tâm Phát triển Du lịch Tỉnh mời Hội đồng định giá Tỉnh xác định giá trị xe nêu tại Điều 1; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức giao,

nhận tài sản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thống kê Đồng Tháp, Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1214/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Châu Hồng Phúc
Ngày ban hành: 27/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1214/QĐ-UBND-HC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332666