• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1216/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 1216/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH ĐIỆN BI�N
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 1216/QĐ-UBND

Điện Bi�n, ng�y 26 th�ng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN H�NH BỘ C�U HỎI/TRẢ LỜI VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG QU� TR�NH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA C�C CƠ QUAN CHUY�N M�N THUỘC UBND TỈNH, ỦY BAN NH�N D�N CẤP HUYỆN, UỶ BAN NH�N D�N CẤP X� TR�N ĐỊA B�N TỈNH ĐIỆN BI�N

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH ĐIỆN BI�N

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�nh quyền địa phương ng�y 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ng�y 12/3/2019 của Thủ tướng Ch�nh phủ ph� duyệt Đề �n Cổng dịch vụ c�ng quốc gia;

X�t đề nghị của Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban h�nh k�m theo Quyết định n�y Bộ c�u hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong qu� tr�nh giải quyết thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của c�c cơ quan chuy�n m�n thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nh�n d�n cấp huyện, Ủy ban nh�n d�n cấp x� tr�n địa b�n tỉnh Điện Bi�n.

Điều 2. Giao Sở Th�ng tin v� Truyền th�ng chủ tr�, phối hợp với Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh v� cơ quan c� li�n quan cập nhật, c�ng khai Bộ c�u hỏi/trả lời tr�n Cổng dịch vụ c�ng tỉnh v� t�ch hợp tr�n Cổng dịch vụ c�ng quốc gia theo quy định.

Điều 3. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�.

Điều 4. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh; Gi�m đốc Sở Th�ng tin v� Truyền th�ng v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
L� Văn Qu�

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1216/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 26/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1216/QĐ-UBND

72

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438777