• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Cụm công nghiệp dịch vụ Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 1217/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ LỘC PHÁT, THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ;

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 13/3/2014 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc thành lập cụm công nghiệp sạch và dịch vụ Lộc Phát;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 551/TTr-SCT ngày 08/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp dịch vụ Lộc Phát theo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 tại Quyết định điều chỉnh số 118/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp dịch vụ Lộc Phát.

2. Địa điểm: Tại tổ 1, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

3. Quy mô: 37,4 ha.

4. Phạm vi, ranh giới:

- Phía Bắc: Giáp đường quy hoạch và khu dân cư quy hoạch;

- Phía Nam: Giáp khu dân cư;

- Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp trồng chè, trồng cà phê;

- Phía Tây: Giáp đường Phạm Ngọc Thạch.

5. Mục tiêu thành lập:

- Tạo điều kiện về quỹ đất có hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ để thu hút đầu tư phát triển các nhà máy sản xuất công nghiệp nhằm phát huy hiệu quả diện tích đất đã được quy hoạch và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ của thành phố Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng.

- Giải quyết việc làm, nâng cao đời sống dân cư và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp.

6. Tính chất: Là cụm công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút đầu tư các nhóm ngành công nghiệp: xe sợi tằm tơ, may mặc, hàng tiêu dùng; nhóm ngành công nghệ thông tin.

7. Phân bổ cơ cấu sử dụng đất: Diện tích đất dành cho dịch vụ công nghiệp 23,4 ha, phần còn lại 14,16 ha là công trình giao thông, cây xanh và đất dự phòng; theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 18/4/2006 của UBND tỉnh và Quyết định điều chỉnh số 412/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 của UBND thị xã Bảo Lộc (nay là thành phố Bảo Lộc)

8. Tổng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 143,516 tỷ đồng (nội dung đầu tư cụ thể theo Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp sạch Lộc Phát).

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động từ các nhà đầu tư hạ tầng, dịch vụ trong và ngoài nước.

Điều 2.

1. Cụm công nghiệp dịch vụ Lộc Phát chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Bảo Lộc; hoạt động theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

2. UBND thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, thu hút nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng; thu hút doanh nghiệp đầu tư và quản lý các hoạt động đầu tư trong Cụm công nghiệp dịch vụ Lộc Phát theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP, CV: KH;
- Lưu VT, MT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1217/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 30/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1217/QĐ-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233268