• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


Văn bản pháp luật về Thanh toán không dùng tiền mặt

 

Quyết định 122/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thanh toán viện phí không dùng tiền mặt áp dụng tại một số bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025

Tải về Quyết định 122/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 122/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THANH TOÁN VIỆN PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN-TUYẾN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2065/TTr-SYT ngày 24/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thanh toán viện phí không dùng tiền mặt áp dụng tại một số bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025 (Đề án số 2039/ĐA-SYT ngày 23/4/2020 của Sở Y tế) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mc tiêu:

a) Đến cuối năm 2020, thực hiện kết nối với ngân hàng các dịch vụ thanh toán viện phí ngoại trú và nội trú không dùng tiền mặt bằng phương thức thanh toán POS/QRCode. Trong giai đoạn đầu triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì thanh toán viện phí bằng tiền mặt cho một số đối tượng để đảm bảo quy trình khám bệnh hiện nay của bệnh viện, đồng thời tập trung tư vấn cho người bệnh quen dần với việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng phương thức thanh toán POS/QRCode.

b) Từ năm 2021 đến năm 2025, thực hiện dịch vụ thanh toán viện phí ngoại trú và nội trú không dùng tiền mặt bằng phương thức sử dụng thẻ khám bệnh (áp dụng cho các bệnh viện đủ điều kiện đáp ứng cơ sở hạ tầng cho việc kết nối thanh toán) và kết hợp với các phương thức khác như ví điện tử, Mã QR/QRCode để đảm bảo tăng tối thiểu 10% mỗi năm.

2. Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân đến khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần, Bệnh viện Mắt.

3. Giải pháp thực hiện:

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán qua ngân hàng:

- Tăng cường phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; thông tin, tuyên truyền về quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả về thanh toán không dùng tiền mặt.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức sử dụng các phương thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại bệnh viện.

- Phối hợp với ngành ngân hàng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, quảng bá hình thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, khuyến khích người dân tham gia dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng và lồng ghép các nội dung tuyên truyền về dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt trong các chương trình phổ biến kiến thức, giáo dục tài chính cho người dân (đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn).

- Xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người dân có thể phản ánh, cập nhật các hành vi gian lận, giả mạo, lừa đảo, biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

b) Phát triển hạ tầng thanh toán điện tử:

- Tiếp tục phát triển (cả về số lượng, chất lượng) kết hợp với sắp xếp hợp lý, hiệu quả mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM), thiết bị chấp nhận thẻ (POS) tại bệnh viện phù hợp với nhu cầu và giúp người dân từng bước có thói quen sử dụng thẻ trong thanh toán. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ATM, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong giao dịch ATM, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lợi ích của người dân, mở rộng mạng lưới ATM đến khu vực nông thôn, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng.

- Hoàn thiện và tăng cường kết nối giữa hạ tng thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng với hạ tng thanh toán của bệnh viện để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thanh toán điện ttrong thương mại điện tử. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán hiện đại, dễ sử dụng (thanh toán qua điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số, ...) và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm thúc đẩy dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. S Y tế: Kim tra, giám sát và chđạo các bệnh viện:

- Thành lập Ban quản lý Đán Thanh toán viện phí không dùng tiền.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung Đề án.

- Theo dõi nguồn tài chính thu được, phân phi sử dụng theo đúng quy định, giải quyết các vướng mắc trong quá trình hoạt động.

- Theo dõi tiến độ thực hiện Đề án theo kế hoạch đã xây dựng.

- Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ngân hàng Nhà nước tỉnh: Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh:

- Phối hợp với bệnh viện xây dựng hệ thống phần mềm dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

- Phối hợp với bệnh viện nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện theo hướng bệnh viện thông minh, ứng dụng công nghệ 4.0, lắp đặt hệ thống POS/QRCode tại các vị trí thích hợp.

- Hỗ trợ, hướng dẫn bệnh viện trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện Đề án, đồng thời phối hp xử lý các khó khăn, vưng mắc trong quá trình thực hiện Đ án.

- Htrợ bệnh viện phát hành miễn phí thẻ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cho người bệnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ninh Thuận: Phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền để người dân biết, tham gia dịch vụ thanh toán viện phí qua ngân hàng áp dụng tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

4. Các Sở, ban, ngành và cơ quan có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt áp dụng tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày, ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (b/c);
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh LVB;
- VPUB: LĐVP;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 122/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 28/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 122/QĐ-UBND

257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445462