• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


 

Quyết định 1224/QĐ-BTP năm 2017 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 1224/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1224/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÀNH LẬP HIỆP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chng;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cấu tổ chức của B Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để th/h);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (để b/c);
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính (để p/
h);
- C
ác thứ trưởng Bộ Tư pháp (để biết);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, Cục BTTP.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÀNH LẬP HIỆP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1224/QĐ-BTP ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Ngày 02/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 132/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam. Để triển khai thực hiện Đề án và thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam theo lộ trình và nội dung trong Đề án, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định rõ các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhim của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các giải pháp của Đề án hướng tới việc thành lập được Hiệp hội công chứng viên Việt Nam theo đúng tiến độ của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Yêu cầu

2.1. Các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch triển khai Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam phải bảo đảm tính khả thi, thiết thực.

2.2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch này; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong từng nhiệm vụ triển khai Đề án.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền về công tác triển khai Đề án tiến tới Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất và vị trí, vai trò của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Cơ quan chủ trì: Báo pháp luật Việt Nam, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Bổ tr tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội công chng viên và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến khi tổ chức thành công Đại hội.

2. Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo)

- Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7-8/2017.

3. Thành lập và ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban vận động)

- Cơ quan chủ trì: Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7-8/2017.

4. Xây dựng và thông qua Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Ban vận động

- Cơ quan chủ trì: Ban Chỉ đạo.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7-8/2017.

5. Hướng dẫn và tổ chức bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất

5.1. Hướng dẫn bầu

- Cơ quan chủ trì: Ban chỉ đạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8-9/2017.

5.2. Tchức bầu đại biểu

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Hội công chng viên; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi chưa thành lập được Hội công chứng viên) tổ chức bầu đại biểu tham dự Đại hội.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2017.

6. Xây dựng và lấy ý kiến dự thảo Điều lệ và các văn kiện trình Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất

- Cơ quan chủ trì: Ban chỉ đạo.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội công chứng viên các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2017.

7. Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội, chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất

- Cơ quan chủ trì: Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7-10/2017.

8. Tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất

- Cơ quan chủ trì: Ban chỉ đạo Đại hội.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp, Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2017.

9. Tổ chức cuộc họp đầu tiên của Hội đồng công chứng viên toàn quốc, Ban Thường vụ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng công chứng viên toàn quốc, Ban Thường vụ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2017.

10. Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Bổ trợ tư pháp là bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất. Cục Bổ trợ tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của Kế hoạch.

2. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp cho ý kiến về các văn kiện Đại hội.

3. Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và Báo pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Công nghệ thông tin truyền thông về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội và vị trí, vai trò của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

4. Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp trong việc chuẩn bị công tác hậu cần và các điều kiện vật chất cần thiết khác để tổ chức thành công Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Hội công chứng viên, Sở Tư pháp (nơi chưa thành lập được Hội công chứng viên) tổ chức bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất; quan tâm, chỉ đạo việc thành lập Hội công chứng viên đối với nhng địa phương chưa thành lập được Hội; tạo điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để các công chứng viên tham dự Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1224/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 01/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1224/QĐ-BTP

313

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365144