• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1224/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Phòng Thông tin - Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương tỉnh Yên Bái

Tải về Quyết định 1224/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1224/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

GIẢI THỂ PHÒNG THÔNG TIN - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Liên Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công thương tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 376/TTr-SNV ngày 30 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Phòng Thông tin - Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương tỉnh Yên Bái kể từ ngày 15/9/2013, với các nội dung sau:

1. Chuyển nhiệm vụ Quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin - Xúc tiến thương mại sang Phòng Quản lý Thương mại.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương sau khi sáp nhập như sau:

- Văn Phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý Công nghiệp;

- Phòng Quản lý Thương mại;

- Phòng Quản lý Điện năng;

- Phòng Kỹ thuật an toàn Môi trường.

Các phòng có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo phân cấp của tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng chuyên môn sau khi giải thể Phòng Thông tin - Xúc tiến thương mại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như điều 3;
- Phó chánh VPUBND tỉnh (TH, NC);
- Lưu: VT, NC,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1224/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 17/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1224/QĐ-UBND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207961